Collegebesluitenlijst 11 februari 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van
18 februari 2014

Aanwezig:
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris
 
Afwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
 
Onderwerp - Besluitenlijst week 06
Besluit Vastgesteld.
 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA


Onderwerp: Financiële bijdrage Sinterklaasfeest
Korte inhoud: De Ondernemerskring Eemnes vraagt om een jaarlijkse bijdrage voor het Eemnesser sinterklaasfeest. Met terugwerkende kracht voor 2013, en vervolgens voor de komende jaren.
Besluit: Het college stemt in met een jaarlijkse bijdrage van € 500,-, voor de jaren 2013 t/m 2016.
 
Onderwerp: Verzoek aanwijzen koopzon- en feestdagen in 2014 voor het gedeelte van Eemnes ten zuiden van de A1, ten oosten van de A27.
Korte inhoud: Op 27 januari 2014 is namens Tuincentrum Overvecht een verzoek ingediend om 12 koopzon- en feestdagen aan te wijzen in 2014 voor het gedeelte van Eemnes ten zuiden van de A1, ten oosten van de A27.
Besluit: Het college besluit de volgende koopzon- en feestdagen aan te wijzen, waarop winkels
in het gedeelte van Eemnes dat ten zuiden van de A1 en ten oosten van de A27 ligt, geopend mogen zijn van 10.00 uur tot 17.00 uur:
13 april 2014; 21 april 2014 (2e paasdag); 27 april 2014; 4 mei 2014; 11 mei 2014; 29 mei 2014 (Hemelvaart); 9 juni 2014 (2e pinksterdag); 30 november 2014; 14 december 2014; 21 december 2014.
 
Onderwerp: Voorstel over beperkte opening dag na verkiezingen;
Korte inhoud: Op 19 maart zijn de verkiezingen voor de Gemeenteraad en op 22 mei zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. Gelet op de de werkzaamheden die door diverse medewerkers van Burgerzaken voor de verkiezingen moeten worden uitgevoerd op de verkiezingsavond/nacht, stel ik u voor de loketten op de dag na de verkiezingen te sluiten. Alleen de burgerlijke stand op die dagen openen tussen 11.00 uur en 12.00 uur.
Besluit: Het college besluit donderdag 20 maart en vrijdag 23 mei de loketten Burgerzaken te sluiten en alleen tussen 11.00 en 12.00 de burgerlijke stand te openen voor het doen van aangiften van geboorten en overlijden.
 

Portefeuille: Wethouder A.C. Wondergem

Onderwerp: Verslag Signaleringsoverleg Jeugd gemeente Eemnes
Korte inhoud: het college wordt geinformeerd over zaken die besproken zijn tussen Versa, Politie, Halt en gemeente in het kader van het Signaleringsoverleg Jeugd Eemnes.
Besluit: Het college besluit kennis te nemen van het actiepuntenverslag van 28 januari 2014 van het Signaleringsoverleg Jeugd Eemnes.
 
Onderwerp: Ingekomen stukken: stand van zaken Villa Primair
Korte inhoud: De afgelopen periode bent u op verschillende momenten in de vorm van raadsmemo over Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (Villa Primair) geïnformeerd. In dit raadsmemo worden de laatste ontwikkelingen toegelicht, zoals: Intrekken besluit uittreden gemeente Bussum, de begroting en de meerjarenbegroting, rolverdeling GO-RvT en de aanstelling van een nieuwe directeur-bestuurder.
Besluit: De gemeenteraad met bijgevoegd raadsmemo te informeren over de stand van zaken van het Openbaar onderwijs in de regio Gooi- en Vechtstreek.
 
Onderwerp: Aanwijzen lid bestuurscommissie Midden-Nederland t.b.v. GGD regio Utrecht
Korte inhoud: Het Algemeen bestuur van de GGD regio Utrecht heeft de bestuurscommissie Midden-Nederland ingesteld. Conform de verordening dienen de colleges ieder uit hun midden een lid van de bestuurscommissie aan te wijzen.
Besluit: Het college besluit om wethouder A. C. Wondergem aan te wijzen als lid van de bestuurscommissie
 
Onderwerp: Bestuursopdracht “Huis van Eemnes”
De bestuursopdracht is aangepast n.a.v. reacties van de Bestuurscommissie De Hilt en de directie van de bibliotheek. Naar aanleiding hiervan dient door het presidium besloten te worden of behandeling rechtstreeks in raad van februari kan plaatsvinden, dus zonder commissiebehandeling, danwel een extra commissievergadering.
Anders verschuift behandeling tot na de verkiezingen.
Besluit:
Het college besluit:
  1. in te stemmen met de aangepaste concept-bestuursopdracht
  2. het presidium te vragen of behandeling in de komende raadsvergadering nog kan plaatsvinden (dan kan geen behandeling vooraf in de raadscommissie plaatsvinden)

Portefeuille: Wethouder J. Bood

Onderwerp: Vogelboulevard Arkemheen-Eemland
Korte inhoud: Natuurmonumenten verzoekt de gemeente Eemnes medefinanciering te verschaffen aan het project Vogelboulevards Arkemheen-Eemland.
Besluit:Het college besluit eerst inzichtelijk te laten maken wat dit betekent voor Eemnes. In hoeverre wordt aan dit project aandacht besteed in de Eemnesser polder ?
 
Onderwerp: Verbouwen Roerdomp 36
Korte inhoud: De heer Van Gemert van Roerdomp 36 heeft met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Kern Eemnes 2012 een zienswijze ingediend om zijn woning te kunnen uitbreiden. Volgens het nieuwe bestemmingsplan mag de nokhoogte van een aanbouw maximaal 5 meter bedragen. Het college heeft, in afstemming met de gemeenteraad, besloten bij incidentele gevallen een bouwhoogte van 6 meter toe te staan voor aangebouwde bijgebouwen. De welstand heeft nu echter aangegeven dat zij niet akkoord kunnen gaan met het ontwerp van de aanbouw tot 6 meter.
Besluit: Het college besluit:
1. in te stemmen met een nokhoogte van de aanbouw van 9 meter,
conform de nokhoogte van de woning, waarbij de uitzonderingssituatie van deze woning wordt benadrukt.
2. de raad hierover te informeren, in verband met de eerdere discussie en besluitvorming over de hoogte van bijgebouwen in de voorschriften van het bestemmingsplan tot maximaal 6 meter.
 

Rondvraag/Mededelingen:

Onderwerp:Stop Windmolens aan het Gooimeer
Korte inhoud: Eemnes wordt gevraagd een standpunt in te nemen tegen windmolens rondom het Gooimeer.

Besluit: Het college steunt het initiatief van Stop Windmolens Gooimeer en zal de petitie ondertekenen.