Collegebesluitenlijst 11 maart 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van  18 maart 2014

 
Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris
 
Onderwerp - Besluitenlijst week 10
Besluit  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
 

Portefeuille: Burgemeester R. van Benthem

Onderwerp: Overzicht relatiegeschenken 2013
Korte inhoud: Jaarlijks wordt, in het kader van het integriteitsbeleid, een overzicht gemaakt van de door collegeleden en medewerkers van de gemeente Eemnes ontvangen relatiegeschenken
Besluit: Het college heeft kennis genomen van het overzicht.
 

Portefeuille: Wethouder A.C. Wondergem

Onderwerp: Buurtbemiddeling
Korte inhoud: Vervolg op aangehouden voorstel (2187). Buurtbemiddeling is een methode waarbij bewoners door getrainde vrijwilligers (buurtbemiddelaars) afkomstig uit Eemnes en Laren geholpen worden hun eigen oplossingen te vinden in onderlinge spanningen of conflicten, zoals burenruzie en overlastsituaties.
Besluit: Het college besluit:
1) Welzin de opdracht te verstrekken voor het opstarten van buurtbemiddeling in Eemnes
2) de organisatiekosten ad €3.375 via de zomernota bij te ramen op veiligheid (61400011 - 634399) en de incidentele kosten per bemiddeling van het bestaande budget veiligheid te bekostigen.
3) In het bestuurlijk overleg (wethouder Wonen) met de woningbouwvereniging de Alliantie te bespreken om de organisatiekosten op fifty-fifty basis te bekostigen.
 

Portefeuille: wethouder J. Bood

Onderwerp:Bezwaar tegen besluit tot het opleggen van een een last onder dwangsom wegens het bouwen zonder vergunning van een bijgebouw op het perceel Meentweg 101 en bezwaar tegen het besluit tot invordering van de dwangsom.
Korte inhoud: Het bezwaar is om advies voor gelegd aan de commissie voor de bezwaarschriften. Deze commissie heeft een hoorzitting gehouden en heeft vervolgens advies aan het college uitgebracht. De commissie is van mening dat het college in casu bevoegd en in beginsel verplicht was handhavend op te treden. De commissie is van mening dat het besluit op juiste wijze per aangetekend schrijven is bekend gemaakt aan reclamant. Ten aanzien van het invorderingsbesluit meent de commissie dat het invorderen van een dwangsom gezien bijzondere omstandigheden in casu niet redelijk is en adviseert af te zien van de invordering van de verbeurde dwangsom.
Besluit: Het college besluit zich te conformeren aan het advies van de commissie voor de bezwaarschriften en:
- de bezwaren tegen het besluit van 6 augustus 2013, verzonden op 9 augustus 2013, alsmede de bezwaren tegen het besluit van 3 september 2013, verzonden op 4 september 2013, tegen de bouwstop en de last onder dwangsom ongegrond te verklaren;
- het primaire besluit betreffende de last onder dwangsom van 6 augustus 2013, verzonden 9 augustus 2013, in stand te laten en voorts:
- het invorderingsbesluit van 3 september 2013, verzonden 4 september 2013, wegens bijzondere omstandigheden te herroepen.