Collegebesluitenlijst 11 november 2014

Vastgesteld in de vergadering Burgemeester en Wethouders van dinsdag 18 november 2014.

 
Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer J. den Dunnen, wethouder
de heer P.H. van Dijk, secretaris
de heer H. Zoetman, wethouder
 
Afwezig:
de heer N.L. Rood, wethouder
 
 
Vaststellen besluitenlijst week 45
De besluitenlijsten van week 45 worden ongewijzigd vastgesteld.
 

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

 
Integraal Veiligheidsplan 2015 - 2018 en Uitvoeringsplan 2015
Korte inhoud: Er is een meerjaren Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2015-2018 opgesteld. In het IVP staan de kaders en prioriteiten voor de komende vier jaar. Op basis van het IVP wordt jaarlijks een uitvoeringsplan opgesteld waarin we onze doelen en prioriteiten vertalen naar concrete acties. Per prioriteit geven we aan wie wanneer welke acties onderneemt. Dit uitvoeringsplan is leidend maar biedt ook ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en omstandigheden.
 
1. Het college stelt het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2015-2018 vast en leidt het IVP ter besluitvorming door aan de Raad;
2. Het college besluit het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2015 vast te stellen en leidt het Uitvoeringsplan ter kennisname door aan de commissie BSM.
 
Vaststellen belastingverordeningen 2015 (Eemnes)
Korte inhoud: Dit voorstel ziet op de jaarlijkse actualisering van de belastingverordeningen.
 
Het college besluit om de raad voor te stellen de belastingverordeningen 2015 vast te stellen, met in achtname van enkele wijzigingen.
 
Vaststelling legesverordening en tarieventabellen 2015
Korte inhoud: In verband met de noodzakelijke actualisering van de tarieven voor leges, moet de legesverordening en de tarieventabellen opnieuw vastgesteld worden.
Het college besluit om de raad voor te stellen de Legesverordening 2015 met de bijbehorende tarieventabellen vast te stellen.
 
Invoering Werkkostenregeling per 1 januari 2015
Korte inhoud: op een aantal HRM-onderwerpen wordt voorzien dat de veranderingen avnuit de wet- en regelgeving in 2015 consequenties hebben voor de begroting 2015. Deze HRM- onderwerpen zijn: - Wet- en regelgeving omtrent werkkosten - Aankondiging CAO-stijging gemeentepersoneel - Aankondiging ABP premieverlaging van 3,7% over de loonsom. Voor de WKR geldt dat voor 1 januari 2015 besloten moet worden wat wel en wat niet onder de werkkosten valt. Hierdoor volledige eindheffing (80% op de fiscale loonsom) voorkomen.
 
Het college besluit:
1. de invulling van de 2de voorgestelde begrotingswijziging van 2015 vast te stellen waarmee de post loonbetalingen en sociale premies wordt verhoogd voor: de raad en commissie met
€ 24.568,-, college burgemeester en wethouders met € 11.697,- en de bestuursstaf met € 417,- en verlaagd voor: de griffie met € 436,- De extra kosten te dekken ten laste van de algemene reserve. En de totale begrotingswijziging op HRM posten € 20.688,- is;
2. vanaf de begroting 2016 genoemde bedragen meenemen in de begrotingsbehandeling op basis van de gegevens van de jaarrekening 2014;
3. De Werkkostenregeling per 1 januari 2015 in te voeren;
4. kennis te nemen van het advies werkkostenregeling BEL Combinatie en de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren en de adviezen over de behandeling van onkosten over te nemen;
5. in te stemmen met het aanwijzingsbesluit werkkostenregeling waarmee de loonbestanddelen worden aangewezen die onder de werkkostenregeling vallen.
 
 

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

 
Participatievisie en verordeningen Participatiewet en Wet maatregelen WWB
Korte inhoud: Op 1 januari 2015 treden de Participatiewet en Wet maatregelen WWB in werking.
Doelstelling van het wetsvoorstel Wet maatregelen WWB is het activerender maken van de bijstand. De voorzieningen voor bijstand en voor beschut werk (WWB, WSW en Wajong) worden met de Participatiewet in één regeling ondergebracht. De doelstelling is om iedereen met arbeidsvermogen naar werk toe te leiden, bij voorkeur naar regulier werk. De Participatiewet draagt bij aan de ambitie in het sociaal domein om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen aan de maatschappij. Uit deze wet volgt de verplichting om verordeningen vast te stellen voor onder andere de tegensprestatie, individuele inkomenstoeslag, studietoeslag en instrumenten voor re-integratie. Bijgaand wordt de Participatievisie die in de Regio Gooi en Vecht is ontwikkeld en drie verordeningen die bij de Participatiewet horen ter vaststelling voorgelegd.
 
Het college besluit:
1. in te stemmen met het raadsvoorstel ‘Participatievisie en verordeningen Participatiewet en Wet maatregelen WWB’ en de daarbij horende bijlagen:
- bijlage 1: Participatievisie
- bijlagen 2, 3 en 4: raadsbesluiten verordeningen (Participatie, Inkomensvoorziening Participatiewet en Cliëntenparticipatie Participatiewet)
- bijlage 5: inhoudelijke toelichting gemeentelijke beleidsruimte bij verordeningen
- bijlage 6, 7 en 8: toelichtingen verordeningen
- bijlage 9, 10 en 11: adviezen cliëntenraad HBEL verordeningen
 
2. de Participatievisie en de drie verordeningen ter vaststelling voor te leggen aan de raad.
 
 
Wmo 2015 en uitvoering Participatiewet: Aansluiting van het Digitaal Leefplein op het gegevensknooppunt.
Korte inhoud: Het Digitaal Leefplein is een webbased platform dat inwoners, gemeenten, het contractbeheer en aanbieders aan elkaar verbindt. Door deze verbinding wordt de inwoner in staat gesteld zelf te sturen op zijn/haar welzijn en gezondheidsresultaten. Daarnaast ondersteunt het Digitaal Leefplein de inkoop, de handhaving en het toezicht op de markt en de gemaakte contractafspraken in het sociaal domein. Voor het onderdeel Toewijzing en en verantwoording moet aangesloten worden op een landelijk gegevensknooppunt. Deze werkzaamheden zijn belegd bij de regio Gooi en Vechtstreek. De programmamanager Sociaal domein van de regio heeft per deelnemende gemeenten van het college toestemming nodig voor het maken van afspraken die relevant zijn voor de aansluiting van het digitaal leefplein op het gegevensknooppunt.
 
Het college besluit:
1. de programmamanager Sociaal domein regio Gooi en Vechtstreek toestemming en volmacht te verlenen tot het namens de gemeente door hem of door hem aan te wijzen personen of functionarissen verrichten van de volgende handelingen:
a. Het verkrijgen van toegang tot het online Stappenplan Aansluiten op het knooppuntdiensten van de VNG/KING;
b. Het aanvragen van een eHerkenningsmiddel dat nodig is voor de werking van het Digitaal Leefplein;
c. Afspraken te maken die relevant zijn voor aansluiting van het Digitaal Leefplein op het landelijk gegevensknooppunt;
d. Afspraken te maken over de afname van diensten van en met derden die nodig zijn voor de (automatische) gegevensuitwisseling in het kader van het Digitaal Leefplein. Hieronder vallen afspraken met KING, het inlichtingenbureau en Rinis ten behoeve van het gebruik
van webportalen en webservices;
e. Het aangaan van en ondertekenen van overeenkomsten t.a.v. de afname van diensten van derden en de automatische aansluiting bij het gegevensknooppunt. Hieronder vallen onder andere gebruikers/bewerkersovereenkomsten;
 
f. Medewerkers van de regio aan te wijzen die namens de gemeente eHerkenningsmiddel gebruiken, toezicht houden op gebruik van de van toepassing zijnde landelijke knooppuntdiensten, uploaden van batches, downloaden van declaraties via het portaal
van het Inlichtingenbureau en toezicht houden op de informatieveiligheid.
 
Materiële Financiële gelijkstelling
Korte inhoud: Voorgesteld wordt om de “Verordening materiële financiële gelijkstelling gemeente Eemnes 2015” vast te stellen. Zo is de verordening vereenvoudigd door het verwijderen van artikelen, invoering van een eenduidig aanvraagtermijn en wijze van verantwoording. Daarnaast is de ‘voorziening instandhouding basisschool onder de opheffingsnorm’ uit de bijlage van de verordening verwijderd.
 
Het college besluit de raad voor te stellen de Verordening materiële financiële gelijkstelling gemeente Eemnes 2015 vast te stellen.
 
Eenmalige subsidie MEE Utrecht, Gooi en Vecht 2015
Korte inhoud: MEE UGV (Utrecht, Gooi en Vecht, hierna: MEE) is een organisatie gericht op cliëntondersteuning, (afgestemde) kennisontwikkeling en ervaringsdeskundigheid, voornamelijk voor de doelgroep lichamelijk en verstandelijk beperkten. De middelen voor cliëntondersteuning worden gedecentraliseerd vanuit het Rijk naar gemeenten. De subsidierelatie tussen het Rijk en MEE wordt beëindigd. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben afspraken gemaakt over de continuering van cliëntondersteuning door MEE. Met de regio Gooi en Vechtstreek (G&V, inclusief gemeente Eemnes) heeft MEE een garantiesubsidie afgesproken om cliëntondersteuning te continueren in 2015. MEE heeft in HBEL verband de subsidieaanvraag ingediend. Op basis van die subsidieaanvraag is in HBEL verband de subsidiebeschikking 2015 opgesteld, waar dit voorstel over gaat.
 
Het college besluit:
1) MEE UGV in 2015 een eenmalige subsidie toe te kennen;
2) €53.794,- beschikbaar te stellen vanuit de gemeente Eemnes;
3) het bedrag ten laste te brengen van de hiervoor ontvangen integratie-uitkering sociaal domein;
4) de subsidievoorwaarden zoals gesteld in de subsidiebeschikking van toepassing te laten zijn op de eenmalige subsidie.
 
Voorstel Verordening Adviesraad Sociaal Domein Eemnes
Korte inhoud: Per 1 januari 2014 heeft de Wmo-raad van Eemnes ontslag genomen en heeft Eemnes geen Wmo-raad meer. Op dit moment zijn inwoners van Eemnes niet formeel betrokken bij de uitvoering van de huidige Wet maatschappelijke ondersteuning. Tegelijkertijd heeft de gemeente vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning nieuw (2015), de Jeugdwet en de Participatiewet. De invloed van inwoners van Eemnes op beleid is meer dan ooit wenselijk. Gezien deze ontwikkelingen in het sociaal domein wordt voorgesteld om in plaats van een Wmo-raad een Adviesraad Sociaal Domein op te richten die in de breedte van het sociaal domein kan adviseren. Voorgesteld wordt om een nieuwe verordening voor een Adviesraad Sociaal Domein vast te stellen.
 
Het college besluit:
1. de verordening Adviesraad Sociaal Domein vast te stellen;
2. in samenwerking met de portefeuillehouder wordt een plan van aanpak opgesteld over de werving & selectie van de Adviesraad Sociaal Domein;
3. de verordening Adviesraad Sociaal Domein wordt ter kennisname aan de raad voorgelegd met een raadsinformatiebrief;
4. ten aanzien van de hoogte van de vergoeding en het  max. aantal vergaderingen per jaar aan te sluiten bij de andere verordeningen voor de commissies (zoals de Woonadviescie (WAC)).
 
Begrotingswijziging sociaal domein
Korte inhoud: In de programmabegroting 2015 is aangekondigd dat binnen de programma’s Werk en Inkomen, Sociale Samenhang en Opvoeden in Eemnes de budgetten ingericht worden naar de
Hoofdindeling voor het sociaal domein:
1. Sociale basisvoorzieningen
2. Eerstelijns ondersteuning
3. Tweedelijns ondersteuning
4. Bescherming en veiligheid
5. Eigen bijdragen

Consequentie van de nieuwe indeling is dat enkele budgetten verschuiven tussen programma’s en daaruit vloeit bijgaande begrotingswijziging voort.

Aanvulling visie, doelstellingen, activiteiten en indicatoren
In Blaricum en Laren zijn de visie, doelstellingen, activiteiten en indicatoren van het sociaal domein uitgewerkt in één programma. Deze uitwerking is niet 1 op 1 toepasbaar op de programma-indeling van Eemnes, maar kan als inspiratie dienen om de drie programma’s van Eemnes verder uit te werken.

Toelichting budgetverdeling
In de programma’s Sociale Samenhang en Opvoeden in Eemnes is een uitsplitsing opgenomen van de nieuwe budgetten voor Wmo en Jeugd, inclusief een indicatie van de cliëntaantallen.

De momenteel beschikbare informatie over cliënten, zorggebruik en kosten is echter nog niet betrouwbaar genoeg om de startsituatie goed vast te stellen: informatie is incompleet, niet goed verdeeld op basis van het woonplaatsbeginsel en er zijn onverklaarbare verschillen tussen aanleveringen uit verschillende bronnen. Ook wordt er nog geschoven met cliënten van de Wmo naar de Wet langdurige zorg (Wlz overgangsrecht), waardoor het budget in de meicirculaire 2015 zal gaan dalen.

De uitsplitsing in de programma’s en de genoemde cliëntaantallen zijn daarom gebaseerd op informatie die in de informatienota is opgenomen, op onderdelen aangepast op nieuwe inzichten die zijn ontstaan naar aanleiding van nieuwe landelijke cijfers en informatie uit het inkoopproces.
 
Het college besluit het voorstel aan te houden in afwachting van een update van de cijfers en resultaten van de afgesloten contracten. De begrotingswijziging zal in januari of februari aan de raad worden voorgelegd. De portefeuillehouder zal dit terugkoppelen in de Stuurgroep Sociaal Domein.
 
Projectplan Jeugd en Gezinsteam
Korte inhoud: De opdracht van het college van Eemnes is het neerzetten van een Jeugd en Gezinsteam voor de uitvoering van de nieuwe taken in het kader van de transitie jeugdzorg. Invalshoek voor dit Jeugd en Gezinsteam vormen primair jeugd gerelateerde vragen. De opdracht van de kwartiermaker is om een Jeugd en Gezinsteam op te zetten dat zich richt op jongeren en ouders/verzorgers met hulpvragen (variërend van eenvoudig en enkelvoudig tot complex en op meerdere leefgebieden) en op 1 januari 2015 klaar is om haar taken uit te voeren. De kwartiermaker is belast met de voorbereiding en organisatie. In het projectplan wordt beschreven:
- de uitvoering van de opdracht van de kwartiermaker (een concreet uitvoeringsplan is opgenomen);
- de taken en focus van het Jeugd en Gezinsteam;
- de financiële begroting;
- ontwikkelvragen en randvoorwaarden met betrekking tot het Jeugd en Gezinsteam (‘wat dient er nog geregeld worden’).

Dit plan wordt ter besluitvorming aan het college voorgelegd en ter informatie aangeboden aan de raad.

Het college besluit:
1. het projectplan Jeugd en Gezinsteam Eemnes vast te stellen;
2. het projectplan te hanteren als opdracht aan de BEL Combinatie voor de vormgeving en aansturing van het Jeugd en Gezinsteam; deze opdracht verwerken in de Dienstverleningsovereenkomst 2015;
3. de Afdelingsmanager ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkeling van de BEL Combinatie c.q. de door deze aangestuurde kwartiermaker van een volmacht te voorzien om binnen het kader van en met inachtneming van het projectplan afspraken te maken en overeenkomsten te sluiten met externe partijen (waar nodig met voorbehoud t.a.v. besluitvorming over de structurele positie en vormgeving van het JGT), en uitgaven te doen ten laste van de in het
projectplan genoemde en voor het JGT bedoelde budgetten;
4. het projectplan met bijgevoegde raadsinformatiebrief ter kennis te brengen van de raad.
 
 

PORTEFEUILLE WETHOUDER H. ZOETMAN

 
Handhavingsbeleid 2015-2018 en evaluatie handhavingsbeleid 2010-2014
Korte inhoud: De BEL Combinatie heeft in navolging van het Handhavingsbeleid omgevingsrecht 2010-2014 een nieuw integraal handhavingsbeleid ontwikkeld voor de periode 2015-2018. Met dit voorstel wordt u het eindresultaat aangeboden.
Tevens wordt in dit voorstel de evaluatie van het handhavingsbeleid 2010-2014 aangeboden.
Beide documenten treft u aan in de bijlage.
 
Het college besluit het voorstel aan te houden. Eerst dient nader overleg plaats te vinden met de portefeuillehouder, in relatie tot beschikbare en benodigde capaciteit voor de uitvoering van het plan.
 
Bezwaar tegen het besluit tot het verlenen van een standplaatsvergunning voor de verkoop van vis en visproducten op woensdag en vrijdag op de Braadkamp te Eemnes.
Korte inhoud: Het bezwaar is voorgelegd aan de commissie voor de bezwaarschriften. Deze commissie heeft op 11 juni 2014 advies uitgebracht. De commissie adviseert het primaire besluit in stand te laten.
Het college besluit in het bestreden besluit standplaats 2 te wijzigen in standplaats 1 en voor het overige het primaire besluit in stand te laten.
 
Verkoop percelen snippergroen Goudhaver 11, Streefoordlaan 42, Akkerpad 28, Klaproos 12 en 14 te Eemnes.
Korte inhoud: De eigenaren van de percelen aan Goudhaver 11, Streefoordlaan 42, Akkerpad 28, Klaproos 12 en 14 te Eemnes hebben een verzoek tot aankoop van een stuk snippergroen aangrenzend aan hun perceel ingediend.
 
Het college besluit:
· om de percelen de percelen snippergroen aan Goudhaver 11, Akkerpad 28, Klaproos 12 en 14 te Eemnes aan te bieden aan de bewoners.
Ten aanzien van het perceel snippergroen aan de Streefoordlaan 42 eerst na te laten gaan of hieraan voorwaarden kunnen worden verbonden t.a.v. de erfafscheiding, alvorens te besluiten tot verkoop;
· de gronden te verkopen onder kosten koper condities;
· de percelen grond door het kadaster te laten inmeten op kosten van de kopers;
· de kosten te verantwoorden op kostenplaats 65600016/833106;
· de het voorstel tot verkoop voor te leggen aan de raad (via commissie GROW) (i.v.m. wensen en bedenkingen)..
 
Agenda Stukken AVA Zuidpolder d.d. 12 november 2014
Korte inhoud: Zoals afgesproken in het plan van aanpak Zuidpolder worden de stukken voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouder (AVA) van de Zuidpolder BV. Vooraf aan het College verzonden. Op deze manier kan het college vooraf haar standpunt bepalen.
 
Het college bespreekt de stukken voor de vergadering van de AVA.
 
Geluidsproblematiek Eemnes
Korte inhoud: in de raad van 27 oktober is gevraagd om een visie op de geluidsproblematiek in Eemnes. Toegezegd is dit onderwerp in de commissie GROW te bespreken. De portefeuillehouder heeft daartoe een discussienotitie op gesteld (geluid in beeld).
Afhankelijk van het advies van de commissie zal het college daarna met een bestuursopdracht en raadsvoorstel komen.
 
Het college besluit de notitie, met enige aanvullingen, door te geleiden naar de commissie van januari a.s.
 
 

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

 
Actieplan 25% CO2 reductie en Stand van zaken klimaatbeleid 2014
Korte inhoud: Actieplan intensiveren klimaatbeleid naar 25% CO2 reductie, projectbeschrijvingen en huidige stand van zaken klimaatbeleid Eemnes 2014.
 
Het college besluit
1. In te stemmen met het Actieplan 25% CO2 reductie.
2. het Actieplan 25% CO2 reductie voor te leggen aan de commissie GROW.
 
Tenuitvoerlegging project DunkIT
Korte inhoud: Als onderdeel van de landelijke zwerfvuilcampagne wordt aan relevante bedrijven cq. instellingen BEL-breed de DunkIT aangeboden.
 
Het college besluit het voorstel aan te houden. Eerst dient het probleem ten aanzien van het zwerfafval in kaart gebracht te worden, waarna gekozen kan worden voor prioritering in de aanpak. Bespreken in het BEL portefeuillehoudersoverleg milieu.
 
Integraal Huisvestingsplan Eemnes
Korte inhoud: Er is een Integraal Huisvestingsplan (IHP) opgesteld, onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het onderwijsgebouw Het Noorderlicht/De Hobbitstee en er zijn verschillende overleggen geweest met schoolbesturen en vertegenwoordigers vanuit het onderwijs, peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en buitenschoolse opvang, over de toekomst van de Eemnesser onderwijshuisvesting. Nu de benodigde inzichten zijn verkregen kan een stap gezet worden richting de afronding van het IHP Eemnes.
 
Het college besluit kennis te nemen van de discussienota integraal huisvestingsplan Eemnes en deze te toetsen en te verdiepen door middel van een Ronde Tafel Gesprek. Hiertoe dient een aparte avond gepland te worden, dus niet voorafgaande aan een commissievergadering.
 
 

Rondvraag / mededelingen

 
Bezuiniging op Rotonde
In een memo is uitgewerkt hoe de bezuiniging op de Rotonde gerealiseerd kan worden.
 
Het college stemt in met de opzet en besluit de memo door te geleiden naar het presidium ten behoeve van de vergadering volgende week maandag.