Collegebesluitenlijst 12 augustus 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 19 augustus 2014

 
Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer N.L. Rood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris
 
Afwezig:
de heer J. den Dunnen, wethouder
de heer H. Zoetman, wethouder
 

Portefeuille: Burgemeester R. van Benthem RA

Onderwerp - Besluitenlijst 5 augutus 2014
Besluit:  Gewijzigd vastgesteld.
 
Onderwerp: Zomernota 2014
Korte inhoud: Als onderdeel van de jaarlijkse planning- en controlcyclus wordt u hierbij de Zomernota 2014 aangeboden. De zomernota informeert u over de voortgang van de werkzaamheden per programma en geeft inzicht in de financiële stand van zaken van de programma's.
Besluit: Het college besluit het voorstel een week aan te houden vanwege de afwezigheid van 2 wethouders.
 

Portefeuille: Wethouder J.G. den Dunnen

Onderwerp: Informatienota sociaal domein Eemnes
Korte inhoud: De informatienota is opgesteld in het kader van de voorbereiding van de nieuwe raad op het sociaal domein. In de nota wordt een samenvattend overzicht gegeven van de drie wetten die met in gang van 1 januari 2015 van kracht worden en de stand van zaken in voorbereiding voor de Wmo en Participatie in de regio Gooi en Vecht en voor Jeugd in de regio Eemland. De nota bevat diverse kaders die ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd.
Besluit: Het college besluit het voorstel een week aan te houden vanwege de afwezigheid van de betreffende portefeuillehouder.
 
 

Portefeuille: Wethouder H. Zoetman

Onderwerp: Bezwaar inzake geweigerde omgevingsvergunning voor het vellen van een esdoorn.
Korte inhoud: De commissie voor de bezwaarschriften heeft advies uitgebracht
Besluit: Het college besluit, conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften, hetbezwaarschrift ontvankelijk en gegrond te verklaren en alsnog over te gaan tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het vellen van de (gemeentelijke) esdoorn naast Scholekster 26 te Eemnes. Dit onder oplegging van een herplantplicht.
 
Onderwerp: Starterslening
Korte inhoud: Mevrouw Ruisendaal heeft een starterslening aangevraagd maar komt op grond van de Verordening Gemeenterekening VROM Startersregeling hiervoor niet in aanmerking. Zij verzoekt het college om op grond van de hardheidsclausule hiervoor een uitzondering te maken
Besluit: Het college besluit om mevrouw Ruisendaal op grond van de hardheidsclausule een starterslening te verstrekken.