Collegebesluitenlijst 13 mei 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 20 mei 2014


Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer J.G. den Dunnen, wethouder
de heer H. Zoetman, wethouder
de heer N.L. Rood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris
 

 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - Besluitenlijst week 19
Besluit Gewijzigd vastgesteld.
 
Onderwerp: Collegeprogramma 2014 - 2018 (uitvoeringsprogramma)
Korte inhoud: Op basis van het coalitie-accoord dient een uitvoeringsprogramma opgesteld te worden t.b.v. het college, voor de periode 2014 - 2018.
Besluit: Het college besluit het programma verder te bespreken tijdens de heisessie op 21 mei a.s.
 
Onderwerp:Stoplichtrapportage bij de 1e kwartaalrapportage 2014 van de BEL Combinatie
Korte inhoud: Drie keer per jaar wordt door de BEL Combinatie een kwartaalrapportage opgesteld, waarin diverse (bedrijfsvoerings) aspecten binnen de BEL Combinatie aan de orde komen. Gedacht moet worden aan o.a. de ontwikkeling van de DVO-uren, de inhuur- en salarislasten, de diverse kostenplaatsen, het informatieplan, het ziekteverzuim en de servicenormen. Deze rapportages zijn primair ten behoeve van het Algemeen en Dagelijks Bestuur van de BEL Combinatie; er is echter besloten dat de drie Gemeenteraden, middels een stoplichtrapportage, op hoofdlijnen over de stand van zaken m.b.t. bovengenoemde onderwerpen worden geïnformeerd.
Besluit:Het college besluit:
1. kennis te nemen van de stoplichtrapportage bij de 1e kwartaalrapportage 2014 van de BEL Combinatie
2. de raportage ter kennisname aan te bieden aan de commissie BSM (via ingekomen stukken).

 

Portefeuille: Wethouder J.G. den Dunnen

Onderwerp: Beslissing op bezwaar toekennen traplift en eigen bijdrage Wmo
Korte inhoud: De commissie voor de bezwaarschriften heeft op 24 april 2014 geadviseerd om het primaire besluit in stand te laten met correctie wettelijke grondslag en correctie ten aanzien van de melding aan het CAK.
Besluit:
Het college besluit:
1. conform het advies van de commissie van 24 april 2014;
2. het proces van afhandeling (tijdsduur etc.) te bespreken met het Servicebureau Gemeenten, gericht op verbetering en versnelling van de afhandeling.
 
Onderwerp: Verslag Signaleringsoverleg Jeugd gemeente Eemnes
Korte inhoud: het college wordt geinformeerd over zaken die besproken zijn tussen Versa, Politie, Halt en gemeente in het kader van het Signaleringsoverleg Jeugd Eemnes
Besluit: Het college besluit kennis te nemen van het actiepuntenverslag van 8 april 2014 van het Signaleringsoverleg Jeugd gemeente Eemnes. Inhoudelijk opmerkingen en reacties naar aanleiding van het verslag zal de secretaris opnemen met de BEL Combinatie.

 

Portefeuille: Wethouder H. Zoetman

Onderwerp: Begroting Coöperatie Gastvrije Randmeren
Korte inhoud: Sinds het najaar 2013 is Eemnes lid van de Coöperatie Gastvrije Randmeren. De coöperatie stuurt ons de begroting ter goedkeuring op
Besluit:
Het college besluit:
1. kennis te nemen van en goedkeuring geven aan de concept begroting van de Coöperatie Gastvrije Randmeren;
2. in principe in te stemmen met een bijdrage tot maximaal € 5.262,- voor Eemnes.
 

Portefeuille: Wethouder N. Rood

Onderwerp: Verlenging contract afvoer huishoudelijke afvalstoffen met SITA
Korte inhoud: Voor het afhalen van huishoudelijke afvalstoffen heeft de gemeente Eemnes een contract met de firma Sita. Eind 2014 loopt dit contract af. Er wordt voorgesteld om dit contract met een periode van 2 jaar te verlengen.
Besluit:
Het college besluit:
1.in te stemmen met een verlening van het contract met Sita, vooralsnog voor een periode van 1 jaar;
2. een afspraak te laten maken tussen de wethouder en Sita (en andere partijen) om te praten over mogelijkheden voor aanpassing van de wijze van inzameling in verband met het coalitie-accoord.
 
Onderwerp:
Korte toets duurzaamheidsbeleid BEL gemeenten Rekenkamercommissie.
Het college neemt kennis van de resultaten van het onderzoek en wacht de behandeling in de commissie en raad af
 
 

Rondvraag/Mededelingen:

Beantwoording rondvragen Dorpsbelang en PvdA inzake Ocrietfabriek
Het college stemt in met beantwoording van de rondvragen, en verzoekt deze vanmiddag alvast te verspreiden onder de raadsleden, i.v.m. de commissievergadering vanavond
 
Stand van zaken plaatsing ondergrondse containers
Het college wil graag de stand van zaken weten m.b.t. de plaatsing van de containers, dit i.v.m. voornemens van de coalitie in het coalitie-accoord m.b.t. afvalinzameling. De secretaris zal dit laten nagaan.
 
Voortgang en overzicht van werkzaamheden bij de BEL Combinatie
De wethouders hebben behoefte aan meer inzicht in de planning en voortgang van alle lopende werkzaamheden bij de BEL Combinatie. De secretaris zal hier aandacht voor vragen.
 
Wijkschouw Ploeglaan/Klaproos
Wethouder N. Rood zal 2 varianten (a. handhaven tweerichtingsverkeer en b. wijzigen in éénrichtingsverkeer) laten uitwerken en deze ontwerpen voorleggen aan alle bewoners voor een reactie en uitspraak over de voorkeur van de bewoners, mondeling via een bijeenkomst, danwel schriftelijk via een reactieformulier.
 
Keurmerk Veilig Ondernemen
Wethouder N. Rood stelt voor een externe begeleider in te zetten voor het opstellen van een plan van aanpak en begeleiding van het planproces, gericht op het verkrijgen van het Keurmerk Veilig Ondernemen voor het bedrijventerrein Zuidbuurt. De kosten worden geraamd op € 1.000,-, en worden betaald door gemeente en ondernemers gezamenlijk.
Hij zal hiervoor een collegevoorstel laten opstellen.
 
Verduurzaming bestaande koopwoningen
Wethouder N. Rood zal een voorstel laten opstellen voor de aanpak, gericht op het aanbieden van een kant en klaar pakket voor bewoners, waarbij zij worden ontzorgd, en waarbij ook het keurmerk Veilig Wonen wordt meegenomen/aangeboden. Hierover zullen dan afspraken worden gemaakt met nader te selecteren bedrijven, die dit adequaat aanbieden. Daarbij ook de mogelijkheid betrekken voor een beperkte subsidie, tot maximaal € 250,-. Verder blijven de mogelijkheden voor duurzaamheidsleningen onverkort gelden. 
 
Verkeerssituatie Oostzijde Minnehof
Wethouder Zoetman gaat in overleg met winkeliers en bewoner naastgelegen perceel ten aanzien van de mogelijkheden voor parkeerplaatsen aan oostzijde (met blauwe zone), in combinatie met éénrichtingsverkeer.