Collegebesluitenlijst 14 oktober 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 21 oktober 2014

Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer P.H. van Dijk, secretaris
de heer H. Zoetman, wethouder

 
Afwezig:
de heer J. den Dunnen, wethouder

de heer N.L. Rood, wethouder


 

Onderwerp - Vaststellen besluitenlijst week 41
Besluit  De besluitenlijst van week 41 wordt ongewijzigd vastgesteld.

 
PORTEFEUILLE BURGEMEESTER
 
 
PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN
 
Overdracht beheer en onderhoud SV Eemnes
Korte inhoud: Om de taakstellende bezuiniging te realiseren op het onderhoud bij SV Eemnes wordt het beheer en onderhoud over gedragen aan de vereniging. Om dit te kunnen bewerkstelligen is een aantal varianten uitgewerkt om het sportpark daarvoor gereed te maken. Het college wil de raad in de gelegenheid stellen om zich in een gesprek samen met de vereniging uit te spreken over de varianten. Daarna wordt er een definitief voorstel gedaan aan de raad.
Het college besluit de raad voor te stellen zich uit te spreken voor de aanleg van twee nieuwe kunstgrasvelden en het vervangen van de toplaag van huidige kunstgrasveld; en de aanleg van een strook kunstgras.
 
Beantwoording schriftelijke vraag PvdA inzake thuiszorg
Het college stemt in met de beantwoording van de gestelde vragen.
 
Beantwoording schriftelijke vraag PvdA inzake kunstprojecten
Het college stemt in met de beantwoording van de gestelde vraag.
 
 
PORTEFEUILLE WETHOUDER H. ZOETMAN
 
HOV Inrichtingsvisie Anna's Hoeve
Korte inhoud: In het kader van het project HOV in ’t Gooi is een inrichtingsvisie voor het gebied Anna’s Hoeve opgesteld en een concept-ontwerp provinciaal inpassingsplan. In dit voorstel wordt voorgesteld hierop te reageren.
Het college besluit:
1. met inachtname van enkele nadere aanvullingen in het voorstel, kennis te nemen van de inrichtingsvisie Anna’s Hoeve en de voorkeur uit te spreken voor variant 2;
2.  het standpunt onder 1 als inhoud te laten dienen voor de reactie aan de provincie in het kader van het concept ontwerp provinciaal inpassingsplan;
3.  indien blijkt dat het onder punt 1 genoemde standpunt niet eensluidend is bij de deelnemende gemeenten met het besluit hierover in Hilversum, de provincie te verzoeken de regie te nemen om te zoeken naar alternatieven of compenserende maatregelen die voor alle partijen aanvaardbaar zijn.
 
Schets oplossing inrichting halteplaats HOV
Er is een schets gemaakt, waarbij gekeken is naar alternatieve vormgeving van de halteplaats, dit n.a.v. eerdere discussie. Deze oplossing heeft aanzienlijke meerkosten tot gevolg.
Het college besluit de commissie via een memo te informeren over het alternatief en de financiële gevolgen hiervan.
 
Memo Kernrandvisie Buitenrand Eemnes
Er is een memo opgesteld t.b.v. de raadsleden inzake de stand van zaken met betrekking tot het opstellen van een kernrandvisie voor het gebied, gelegen tussen de Goyergracht Zuid/Noord en de rijksweg A27, gericht op een kwalitatieve impuls voor het gehele gebied..
Als onderdeel hiervan is een houtskoolschets gemaakt voor de mogelijke inpassing van Stal Rieder in het gebied.
 
Het college stemt in met de memo met de huidige stand van zaken en de houtskoolschets, beiden ter informatie voor de raadsleden. Een en ander dient nog nader uitgewerkt te worden en komt pas later ter besluitvorming in de commissie en raad.
 
 
PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD
 
Memo slibtransport van RWZI Blaricum naar rijksweg A27
Het college stemt in met de memo t.b.v. commissie GROW.