Collegebesluitenlijst 15 april 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 22 april 2014

 
Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer J.G. den Dunnen, wethouder
de heer H. Zoetman, wethouder
de heer N.L. Rood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - Besluitenlijst week 15
Besluit Gewijzigd vastgesteld.
 

Portefeuille: Wethouder Van IJken

Onderwerp - Besluit reactieve aanwijzing provincie Utrecht t.a.v. bestemmingsplan Buitenrand
Besluit Het college besluit:
1. beroep in te stellen bij de Raad van State ten aanzien van het besluit van de provincie voor wat betreft het onderdeel Goyergracht Zuid 3a (Spookbos).
2. de gemeenteraad te informeren over het besluit.
 

Portefeuille: Wethouder Bood

Onderwerp - Tijdelijke opslag Sterk
Korte inhoud: Sterk Midden Nederland heeft verzocht een perceel grond aan de Eemweg voor een periode van maximaal vijf jaar te mogen gebruiken voor de opslag van damwandmateriaal en balken.
Besluit Het college besluit toestemming te verlenen voor het opslaan van materialen voor een
periode van maximaal drie jaar. Wethouder Van IJken heeft niet deelgenomen aan de beraadslagingen en besluitvorming t.a.v. dit onderwerp, aangezien hij belanghebbende is.
 
Onderwerp - Urgentieverklaring woningtoewijzing.
Korte inhoud: De Sociale Indicatie Commissie heeft een urgentieverklaring verleend op 7 augustus 2012 deze is verlopen. mw. vraagt om verlenging van haar urgentieverklaring.
Besluit  Het college besluit om een urgentieverklaring woningtoewijzing te verlenen/verlengen op grond van artikel 2.7.3 lid 4 van de Huisvestingsverordening Eemnes 2007.
 
Onderwerp - Hypotheekrecht Zuidpolder
De gemeente wil financieringsovereenkomst aangaan met de CV/BV Zuidpolder. Daarmee heeft de gemeenteraad in 2013 ingestemd. Om de nakoming van de renteverplichtingen zeker te stellen en om ervoor te zorgen dat de gemeente een preferente schuldeiser is (voorrang op andere schuldeisers) wordt er op de grond van Eemnes een hypotheekrecht gevestigd. Het hypotheekrecht moet echter door een andere rechtspersoon (dan de eigenaar) worden gevestigd om juridisch houdbaar te zijn. Daarom Komen de colleges van Eemnes en Laren overeen dat de gemeente Laren voor een periode van 3 maanden, docht tot uiterlijk 31 december 2014, een hypotheekrecht vestigt op de gronden in de Zuidpolder welke juridisch eigendom zijn van de gemeente Eemnes (verwervingsexploitatie Zuidpolder) en economische eigendom zijn van de Zuidpolder beheer BV.
Besluit  Het college besluit, gezien de collegiale samenwerking tussen de gemeenten Laren en
Eemnes, gezien de noodzaak om een hypotheekrecht te vestigen met alle lusten en lasten ten behoeve van de Zuidpolder op 16 april 2014, om in te stemmen met het vestigen van het hypotheekrecht door gemeente Laren voor een periode van 3 maanden, doch tot uiterlijk 31 december 2014.
 
Onderwerp - Oprichting CV/BV Zuidpolder
Op 16 april aanstaande wordt de CV/BV Zuidpolder opgericht en zullen alle benodigde aktes worden gepasseerd. Voordat dit kan worden uitgevoerd is nog defintieve instemming met alle stukken nodig en ondertekening van de volmachten en mandaat.
Besluit  Het college besluit:
1. in te stemmen met het transactieoverzicht conform bijlage A;
2. in te stemmen met de hypotheekakte t.b.v. de gemeente Laren;
3. in te stemmen met de aangepaste allonge op de financieringsovereenkomst;
 

Rondvraag / mededelingen

Onderwerp - Toekomst Servicebureau Gemeenten
Voortgangsbericht ten behoeve van de gemeenteraden in de regio Amersfoort m.b.t. de toekomst van het Servicebureau Gemeenten.
Besluit Het college stemt in met de memo t.b.v. de gemeenteraad.