Collegebesluitenlijst 15 juli 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 22 juli 2014

Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer N.L. Rood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

 
Afwezig:
de heer J. den Dunnen, wethouder
de heer H. Zoetman, wethouder

 
Onderwerp - Besluitenlijst week 28
Besluit Ongewijzigd vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - Beleidsplan Informatiebeveiliging 2014
Besluit  Het college besluit:
1. het integrale Informatiebeveiligingsbeleid 2014 voor de gemeente Eemnes vast te stellen;
2. in te stemmen met het in opdracht van het Dagelijks Bestuur van de GR BEL Combinatie laten uitvoeren van een intern selfassesment op het gebied van informatiebeveiliging als korte termijn alternatief voor een veel uitgebreidere en kostbare GAP- en Impactanalyse.
en wacht de uitkomsten van dat selfassessment in oktober af voor nadere besluitvorming over de te nemen maatregelen, incl. de hiervoor noodzakelijke inzet van middelen en de dekking daarvan.
3. tevens verzoekt het college om een “extern assessment” te houden, bijvoorbeeld via zogenaamde mystery clients en/of demo hackers. Dit zal worden besproken in de regiegroep ICT.

 

Portefeuille: Wethouder Den Dunnen

 

Onderwerp - Financiele kaders Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg (J-GGZ) en zorg voor Kinderen met een Beperking (KmB)
Korte inhoud: Met de bekendmaking van de definitieve budgetten 2015 in de meicirculaire 2014 is het mogelijk om, met enkele voorbehouden, financiele duidelijkheid te bieden aan de zorgaanbieders J-GGZ en KmB.
Besluit 
Het college besluit:
1.op basis van het regionaal transitiearrangement jeugd voor de regio Eemland en de macrobudgetten 2015 in demeicirculaire 2014 de voorlopige budgetten vast te stellen
voor de aanbieders J-GGZ en KmB met als voorbehoud dat bij de vaststelling van de definitieve budgetten hiervan afgeweken kan worden indien:
- de Raad bij vaststelling van de gemeentelijke begrotingen 2015-2018 op grond van hun integrale afweging besluit meer/minder budget voor deze zorgcategorie beschikbaar te
stellen;
- dan wel de door de zorgaanbieders beschikbaar gestelde gegevens niet correct blijken te zijn;
2. de RIB 'Financiele kaders Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg (J-GGZ) en zorg voor Kinderen met een Beperking (KmB)' vast te stellen.

 

Portefeuille: Wethouder Zoetman

Onderwerp - Bedrijfsverplaatsing, sloop- en nieuwbouw woning aan de Wakkerendijk 104a
Korte inhoud: Het aannemersbedrijf aan de Wakkerendijk 104a heeft een verzoek ingediend om de bedrijfsverplaatsing te bekostigen met de sloop en nieuwbouw van een woning op de betreffende locatie.
Besluit 
Het college besluit eerst met de betrokkene in gesprek te gaan over de alternatieve mogelijkheden (extra sloop van m2’s elders). Om die reden wordt het voorstel aangehouden.
 
Onderwerp - Uitwerkingsplan 2 Zuidpolder Woongebied
Korte inhoud: Op 28 januari 2013 is het bestemmingsplan Woongebied Zuidpolder vastgesteld. Dit bestemmingsplan biedt geen directe bouwtitel en moet per bouwstroom worden uitgewerkt. Uw college is bevoegd tot het vaststellen van een uitwerkingsplan. U heeft de raad toegezegd, dat uitwerkingsplannen voor de Zuidpolder, voorafgaande aan de definitieve vaststelling door uw college, ter informatie worden voorgelegd aan commissie W&R.
Besluit 
Het college besluit het voorstel aan te houden. De plantoelichting en het persbericht dienen aangepast te worden.

Onderwerp - Toekennen straatnamen bedrijventerrein Zuidpolder.
Korte inhoud: Omdat het bedrijventerrein Zuidpolder een uitbreiding is van het bedrijventerrein Bramenberg stelt de commissie voor om vast te houden aan namen van in het wild voorkomende vruchtstruiken of notenbomen. De commissie stelt voor om het achtervoegsel “berg” te continueren voor een duidelijke naamgeving en voor de verwijzing naar de oude Bramenberg op de plaats van het bedrijventerrein. Daarom stelt de commissie voor om de Krentenberg te hanteren voor de interne ontsluitingsweg en de Kastanjeberg voor de meest zuidelijke weg die aansluit op de Te Veenweg Zuid.
Besluit
Het college wil de voorgestelde straatnamen eerst voorleggen aan de vertegenwoordiging van de ondernemers, tijdens het periodiek overleg (in augustus).
 
Onderwerp - Rondvraag Dorpsbelang inzake tijdelijke opslag damwanden op weiland te Eembrugge.
Besluit Het college stemt in met de beantwoording van de rondvraag t.b.v. de gemeenteraad.

 

Rondvraag / mededelingen

Onderwerp - Periodiek informeel overleg met de colleges van Laren en Blaricum (12.00 – 13.30 uur)
Besluit  Met de colleges van Laren en Blaricum vindt het periodiek overleg plaats.