Collegebesluitenlijst 16 december 2014

Vastgesteld in de vergadering Burgemeester en Wethouders van dinsdag 23 december 2014.

 
Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer J. den Dunnen, wethouder
de heer H. Zoetman, wethouder
de heer N.L. Rood, wethouder
de heer P.H. van Dijk, secretaris
 
 

Onderwerp - Vaststellen besluitenlijst week 50
Besluit  De besluitenlijsten van week 50 worden gewijzigd vastgesteld en de daarbij genomen besluiten worden bekrachtigd.
 
 

Portefeuille Burgemeester R. van Benthem RA

 
Onderwerp: Terugkoop brandweerkazerne
De gemeenteraad heeft 15 december 2014 aangegeven geen bedenkingen te hebben tegen de terugkoop van de brandweerkazerne. Gelet hierop kan het college thans een besluit hierover nemen, en vervolgens in overleg treden met de VRU
Besluit:
Het college besluit:
1. de brandweerkazerne terug te kopen van de VRU;
2. hierover in overleg te treden met de VRU.  
 
Onderwerp: Wijziging GR VRU
Korte inhoud: Medio 2014 heeft de gemeenteraad een aantal wensen en bedenkingen geformuleerd met betrekking tot een aantal majeure projecten van de VRU. De implementatie van deze majeure projecten, tezamen met een aantal wetswijzigingen in o.a. de Wet Gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de Wet Publieke gezondheid (Wpg), hebben er toe geleid dat de huidige gemeenschappelijke regeling (GR) niet meer toereikend is. Tevens is in de loop der tijd een aantal redactionele verbeterpunten opgemerkt. Daarom is het voornemen van de VRU de GR per 1 januari 2015 te wijzigen waarmee deze weer wettelijk up-to-date is, de huidige uitvoeringspraktijk is vastgelegd en redactionele verbeteringen zijn aangebracht. De gemeenteraad dient met een dergelijke wijziging in te stemmen, elke gemeente wordt daarom om haar toestemming gevraagd.
Besluit:
Het college besluit:
1. In principe de burgemeester per 1 januari 2015 uit de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht te laten treden;
2. De gemeenteraad op grond van art. 1, tweede en derde lid Wgr toestemming te vragen om als burgemeester uit de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht te treden;
3. In principe in te stemmen met het per 1 januari 2015 wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht overeenkomstig bijgaande doorlopende tekst;
4. De gemeenteraad op grond van art. 1, tweede en derde lid Wgr toestemming te vragen om als college in te mogen stemmen met wijziging van de GR VRU.
 
 

Portefeuille: Wethouder J.G. den Dunnen

Onderwerp: Beschermd wonen
Korte inhoud: Het kabinet hevelt beschermd wonen vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) over naar de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. In de Wmo 2015 wordt beschermd wonen een maatwerkvoorziening. Beschermd wonen is een verblijfsvoorziening voor personen met een psychische aandoening en/of psychosociale beperkingen die niet in staat zijn zich op eigen kracht in de samenleving te handhaven.
Besluit:Het college besluit de zeven genoemde beslispunten in het voorstel vast te stellen.
 
Onderwerp: Financieel besluit in het kader van de verordening en nadere regels Jeugdhulp Eemnes 2015.
Korte inhoud: U hebt op 2 december jl. de nadere regels bij de verordening Jeugdhulp Eemnes 2015 vastgesteld. Laatste stap in de uitwerking is het financieel besluit, een technische uitwerking van eerder genomen besluiten.
Besluit: Het college besluit het financieel besluit als bijlage van de verordening en nadere regels Jeugdhulp Eemnes 2015 vast te stellen.
 
Onderwerp: Gemeenschappelijke regeling Soza HBEL; afstemming op nieuwe taken sociaal domein
Korte inhoud: De invoering van nieuwe gemeentelijke taken binnen het sociaal domein per 1 januari 2015 heeft betekenis voor de “Gemeenschappelijke regeling samenwerking sociale zaken 2008” (GR), op basis waarvan de intergemeentelijke afdeling sociale zaken HBEL (de uitvoeringsorganisatie) is vormgegeven. De bij de GR behorende bijlage met een overzicht van uit te voeren wet- en regelgeving dient in verband hiermee te worden aangepast.
Besluit: Het college besluit de bijlage 1 d.d. 1-1-2015, behorende bij de Gemeenschappelijke regeling samenwerking sociale zaken 2008 vast te stellen.
 
Onderwerp: Organisatie project sociaal domein 2015
Korte inhoud: Het project sociaal domein eindigt per 1-1-2015. Er liggen echter vanaf 1-1-2015 nog veel uitdagingen op ons bord. In dit voorstel worden besluiten gevraagd over de inzet van capaciteit en de bijbehorende budgetten.
Besluit:
Het college besluit:
1. in te stemmen met de formatieve inzet voor het project sociaal domein 2015 voor in totaal€ 239.403
2. dit budget te dekken uit de reguliere DVO voor € 46.080 en uit het restant budget van 2014 voor € 193.323
3. het restant budget van 2014 ad € 193.323 mee te nemen bij de overhevelingsbudgetten
4. vooruitlopend op de vaststelling van de overhevelingsbudgetten door de raad in maart 2015 in te stemmen met de besteding van het budget vanaf 1 januari 2015.
5. aan dit besluit de volgende voorwaarden te verbinden:
a. een uitgewerkt projectplan voor 2015 en een goede evaluatie 2014, alsmede van de eerste helft van 2015, alvorens definitief wordt ingestemd met de daadwerkelijke formatieve inzet in de 2e helft van 2015.
 
Onderwerp: Subsidie concert popkoor Dijksound in Singer vaststellen voor Eemnes
Korte inhoud: Voor de subsidie aan popkoor Dijksound in Singer is een aanvraag voor vaststellen ingediend
Besluit: Het college besluit de verleende subsidie vast te stellen op € 1.447,50.
 
Onderwerp: Subsidieaanvraag Eemnes Bruist
Korte inhoud: Voor de oprichting van een organisatie Eemnes Bruist, sociaal culturele activiteiten en markten die door hen worden georganiseerd wordt een eemalige subsidie gevraagd van € 5.000,-
Besluit: Het college besluit:
1. een eenmalige subsidie van maximaal € 750,- te verlenen voor de activiteiten uit het Activiteitenplan voor 2014;
2. in principe in te stemmen met een subsidie van maximaal € 4.250 voor de activiteiten voor 2015, onder de voorwaarde, dat hiervoor eerst een uitgewerkt jaarplan met begroting wordt aangeleverd;
3. na verantwoording de subsidie vast te stellen op basis van de verantwoording en werkelijk gemaakte kosten.
4. de subsidiekosten ten laste te brengen van het budget Wmo kleinschalige activiteiten, 66.220.001-642.597 en te dekken door een onttrekking aan de reserve Gemeenschap, Cultuur en Sport.
 
 

Portefeuille: Wethouder H. Zoetman

Onderwerp: Verhuur gemeentegrond aan Vodafone aan de Kerkstraat 16 te Eemnes (kerktoren).
Korte inhoud: Vodafone had al een huurovereenkomst met de gemeente Eemnes maar zij zijn bezig met herstructurering waardoor er een Allonge bij de huuurovereenkomst wordt gehecht.
Besluit: Het college besluit in te stemmen met de allonge behorende bij de huurovereenkomst gesloten d.d. 7 februari 2011 met sitenummer 6501 tussen Vodafone B.V. en de gemeente Eemnes.
 
Onderwerp: Definitief ontwerp openbare ruimte Bedrijventerrein Zuidpolder
Korte inhoud: Voor de aanleg van de openbare ruimte van het bedrijventerrein is een ontwerp gemaakt. Dit ontwerp moet worden vastgesteld als basis voor het bestek waarop de werkzaamheden om het gebied bouwrijp te maken worden aanbesteed en uitgevoerd.
Besluit: Het college besluit:
 1. het Definitief Ontwerp openbare ruimte van het bedrijventerrein Zuidpolder vast te stellen;
 2. de commissie Wonen en Ruimte via een memo informeren over de vaststelling van het Definitief Ontwerp.
 
 

Portefeuille: Wethouder N.L. Rood

Onderwerp: Milieuprogramma 2015
Korte inhoud: Jaarlijks wordt een milieuprogramma opgesteld. Hierin staan de projecten en activiteiten opgenomen die in het kader van milieu worden uitgevoerd. Een milieuprogramma wordt vastgesteld voorafgaand aan het uitvoeringsjaar. Het milieuprogramma 2015 wordt derhalve nu ter vaststelling aangeboden.
Besluit: Het college besluit:
 1. het milieuprogramma 2015 vast te stellen.
 2. voor 2016 e.v. geen milieuprogramma’s meer op te stellen.
 

Rondvraag en wat verder ter tafel komt

 
Portefeuilleverdeling taken N. Rood (tijdelijk)
De komende periode geldt de verdeling van de portefeuille van wethouder N. Rood, vanwege zijn beperkte aanwezigheid, zoals aangegeven in de bijlage bij deze besluitenlijst.
 
Informeel overleg met de colleges van Laren en Blaricum
Periodiek vindt het informeel overleg plaats met de colleges van Laren en Blaricum.
 
 

Bijlagen

Portefeuilleverdeling taken N. Rood voor de periode vanaf 16 december 2014 (vastgesteld in college d.d. 16 december 2014)

Tijdelijke vervanging i.v.m. beperkte aanwezigheid Niels Rood

Herman Zoetman:

 • ICT
 • Projecten:
 • Bedrijventerrein Zuidpolder

Jan den Dunnen

 • Projecten: Ocrietterrein

Roland van Benthem

 • Communicatie
 • Bibliotheek
 • De Hilt
 • Projecten: Huis van Eemnes

Niels Rood (werkt halve dagen, in ieder geval tot eind januari 2015)

 • Milieu
 • Afvalbeleid
 • Klimaatbeleid
 • Duurzaamheid
 • Fair trade
 • Gemeentelijke gebouwen (verduurzaming)
 • Openbare Ruimte:
 • Speelplaatsen
 • Wijkschouwen
 • Groenvoorziening
 • Afvalinzameling
 • Riolering
 • Economische zaken
 • Dienstverlening
 • Publiekzaken
 • Personeel & organisatie
 • BEL samenwerking (DB)
 • BEL Zwembad
 • Projecten: Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
 • Verbonden partijen:AVU, RUD, DB BEL Combinatie