Collegebesluitenlijst 16 september 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 23 september 2014

 

 

Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer J. den Dunnen, wethouder
de heer H. Zoetman, wethouder
de heer N.L. Rood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

 

Onderwerp - Vaststellen besluitenlijst week
Besluit  De besluitenlijst van week 37 wordt ongewijzigd vastgesteld.
 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - Actualisering treasurystatuut
Korte inhoud: Door nieuwe wetgeving (schatkistbankieren) is het treasurystatuut niet meer actueel. Met deze aanpassingen loopt het statuut weer gelijk op met de bestaande wetgeving. Daarnaast is er een knip gemaakt in de wettelijke spelregels en de eigen spelregels. Alleen deze laatste zijn in het nieuwe treasurystatuut opgenomen. Het wettelijk kader is voor de leesbaarheid wel toegelicht in het treasurystatuut.

Besluit Het college besluit het treasurystatuut 2014 ter vaststelling aan te bieden aan de Raad.
 
Onderwerp - Controleprotocol op de jaarrekening 2014 en Interne Controleplan 2014
Korte inhoud: Jaarlijks wordt door de Raad naast de geldende wet en regelgeving een aantal richtlijnen opgesteld voor de controle van de jaarrekening. Deze richtlijnen staan in het controleprotocol en worden door de accountant meegenomen bij de beoordeling. In het controleprotocol (bijlage) wordt dit uitgebreid toegelicht. Het controleprotocol 2014 wijkt niet af van dat in 2013. Een belangrijk onderdeel van de controle is de zogenaamde interim controle voorafgaand aan de eindcontrole. Deze controle vindt grotendeels plaats op basis van het Interne Controleplan zoals dit door de organisatie zelf wordt uitgevoerd onder regie van de controller van de BEL.
Besluit Het college besluit de Raad voor te stellen het controleprotocol voor de accountantscontrole opde jaarrekening 2014 van de gemeente vast te stellen.
 
Onderwerp - Conceptbegroting 2015
Korte inhoud: het college wordt gevraagd de conceptprogrammabegroting 2015 en conceptmeerjarenraming 2016-2018 te bespreken.
Besluit Het college heeft de conceptbegroting besproken. De wijzigingen kunnen nu worden verwerkt, zodat de conceptbegroting volgende week kan worden vastgesteld.

 

Portefeuille: Wethouder Den Dunnen

Onderwerp - Jeugdnota 'Jeugdzorg uit het hart van Eemnes' 2015-2018
Korte inhoud: Om invulling te kunnen geven aan de nieuwe wettelijke verplichtingen in het kader van de transitie Jeugdzorg moet beleid worden vastgesteld. In de Jeugdnota 'Jeugdzorg uit het hart van Eemnes' 2015-2018, wordt beschreven hoe de gemeente Eemnes voornemens is haar taken in het kader van de nieuwe Jeugdwet te gaan uitvoeren.
Besluit  Het college besluit:
1. in te stemmen met de concept Jeugdnota Eemnes 2015, met inbegrip van enige wijzigingen
2. de Jeugdnota Eemnes 2015 voor te leggen aan de raad
3. de raad voor te stellen om de beslispunten vast te stellen
4. de raad voor te stellen om de inspraak na vaststelling van de nota te organiseren en de nota in juni 2015 zo nodig bij te stellen op basis van inspraak en ervaringen
 
Onderwerp - Verordeningen Sociaal Domein
Korte inhoud: Vaststelling verordeningen sociaal domein en mandaatbesluiten.
Besluit  Het College besluit:
1. De raad voor te stellen in te stemmen met de raadsbesluiten Verordening sociaal domein Eemnes 2015, Verordening wet maatschappelijke ondersteuning Eemnes 2015 en de Verordening jeugdhulp Eemnes 2015.
2. Kennis te nemen van het advies van de Cliëntenraad Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren over de Verordening sociaal domein.
3. Vast te stellen de Nadere regels behorende bij de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning Eemnes 2015.
4. Mandaat te verlenen aan RIBW Huizen en Stichting Blijfgroep Amsterdam tot het, binnen de wettelijke kaders, opleggen en innen van eigen kosten/ bijdragen in de opvang.

Onderwerp - Subsidieaanvraag Stichting Tractor Pulling Eemnes
Korte inhoud: Voor Pulling Eemnes op 6 september 2014 vraagt de stichting een subsidie van € 1.500,-
Besluit  Het college besluit:
1. aan St. Tractor Pulling Eemnes een tweejaarlijkse garantiesubsidie te verlenen tot maximaal € 1.500,-, op basis van een te overleggen verantwoording;
2. de kosten te verantwoorden op de post incidentele subsidies kunst en cultuur 65400011-642504 en te dekken door een onttrekking aan de reserve Gemeenschap, Cultuur en Sport.

Onderwerp - Bewoners van Graanoogst, Zaadkorrel en de organisator van een Pannenkoekenfeest hebben een subsidieaanvraag ingediend voor kleinschalige buurtactiviteiten.
Korte inhoud: Om de sociale samenhang te bevorderen organiseren bewoners van buurten barbecues en een pannenkoekenfeest waarvoor drie aanvragen voor eenmalige subsidie zijn ingediend.
Besluit  Het college besluit:
1. een eenmalige subsidie te verlenen en deze vast te stellen op € 150,- voor een straat BBQ op Graanoogst evenals aan bewoners van Zaadkorrel en aan OMA Hoek voor een Pannenkoeken -feest en buurt BBQ.
2. de kosten van deze drie subsidies, totaal € 450,- ten laste te brengen van kostenplaats Wmo-kleinscchalige activiteiten 66220001-642597.

 

Portefeuille: Wethouder Zoetman

Onderwerp - Ontwerpnota 'overige waterkeringen'
Korte inhoud: Het waterschap Vallei en Veluwe is van plan om de zomerdijk van de lijst van 'overige waterkeringen' af te halen. In de ontwerpnota is de zomerdijk van de lijst gehaald met als reden dat het dijklichaam geen waterkerende functie meer uitoefent. De dijken langs de Eem hebben deze functie overgenomen.
Besluit  Het college besluit om:

· De ontwerpnota 'overige waterkeringen' van het waterschap Vallei en Veluwe voor kennisgeving aan te nemen.

· Geen zienswijze in te dienen tegen het besluit om de zomerdijk van de lijst van 'overige waterkeringen' te halen.
 

Portefeuille: Wethouder Rood

Onderwerp - Beheerplan Riolering 2014-2017 Eemnes
Besluit  Het college besluit:
1.het Beheerplan Riolering Eemnes 2014-2017 vast te stellen;
2. de programmabegroting 2015-2018 aan te passen conform het Beheerplan Riolering Eemnes 2014-2017;
3. kennis te nemen van de afwijkingen tussen de programmabegroting 2015-2018
en de bedragen, zoals opgenomen in het GRP 2014-2017.
 

Onderwerp - Prestatieafspraken & statuten Villa Primair
Korte inhoud: In deze raadsmemo wordt u geïnformeerd over de stand van zaken inzake de prestatieafspraken en de actualisering van de statuten van Villa Primair.
Besluit  Het college besluit de gemeenteraad met een raadsmemo te informeren over de stand van zaken van het Openbaar onderwijs in de regio Gooi- en Vechtstreek.

Onderwerp - Raadsvoorstel intensivering Klimaatbeleid

Naar aanleiding van de behandeling van het voorstel in de commissie GROW is het voorstel aangepast.

Besluit  Het college stemt in met het aangepaste raadsvoorstel.