Collegebesluitenlijst 18 februari 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 25 februari 2014

 

 

Aanwezig:
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris
 
Afwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
 
 
Onderwerp - Besluitenlijst week 7
Besluit  De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.
 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - Aanwijzing van toezichthouders in de zin van de Wet Basisregistratie Personen (voorheen Wet GBA)
Korte inhoud: De Wet GBA is vervallen en de Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP) is daarvoor in de plaats gekomen. Eén van de wijzigingen betreft het feit dat het college verplicht is toezichthouders aan te wijzen die onder andere toezicht houden op de naleving van regels omtrent een correcte registratie in de gemeentelijke basisadministratie
Besluit  Het college besluit de heer E. Egirgen en de heer G. Koster aan te wijzen als toezichthouder in de zin van artikel 4.2 Wet BRP.

Onderwerp - 1e Wijziging op de Verordening op de heffing en invordering van Begrafenisrechten 2014
Korte inhoud: De citeertitels in de verordening bevatten onjuiste belastingjaren.
Besluit 
Het college besluit de raad voor te stellen de 1e Wijziging op de Verordening op de heffing en invordering van Begrafenisrechten 2014 vast te stellen.
 
Onderwerp - Vlaggen monumenten tijdens Veteranendag en officiële einde van de Tweede Wereldoorlog
Korte inhoud: Voor het vlaggen binnen Nederland zijn reglementen opgesteld, deze zijn oproepbaar bij de rijksoverheid. Hierin is opgenomen wanneer er uitgebreid en wanneer er beperkt gevlagd wordt.
Besluit  Het college besluit het beperkt vlaggen op Veteranendag en het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog te handhaven.
 
Onderwerp - Versnelde afhandeling WOZ-bezwaarschriften
Korte inhoud: In deze notitie wordt een vervolgvoorstel gedaan naar aanleiding van de positieve uitkomsten uit het pilotproject “Versnelde afhandeling WOZ-bezwaarschriften’ dat het Team Heffen en Waarderen in 2013 hield. De resultaten van deze pilot waren dermate goed dat deze positief hebben doorgewerkt in het oordeel van de Waarderingskamer van januari 2014. Het oordeel van de Waarderingskamer is namelijk van “behoeft verbetering” naar de status “naar behoren” aangepast. Ook is het aantal beroepszaken in 2013 (18 beroepszaken) sterk gedaald ten opzichte van het jaar 2012 (38 beroepszaken). Om deze positieve trend voort te zetten is het Team Heffen en Waarderen voornemens om deze geslaagde pilot voor het belastingjaar 2014 uit te breiden.
Besluit  Het college besluit in te stemmen met het voorstel en financiering "versnelde WOZ bezwaarschriften" afhandeling.
 
 

Portefeuille: Wethouder Van IJken

Onderwerp - Bestemmingsplan Buitenrand
Korte inhoud: in de commissie W&R van 12 februari 2014 is het voorstel om het bestemmingsplan Buitenrand vast te stellen behandeld. Naar aanleiding van deze vergadering wrodt het college verzocht over een aantal punten een standpunt in te nemen.
Besluit Het college besluit:
1. in te stemmen met het gewijzigde vaststellingsrapport bestemmingsplan Buitenrand, bijbehorend memo en raadsbesluit.
2. het gewijzigde vaststellingsrapport bestemmingsplan Buitenrand en bijbehorend memo en raadsbesluit toevoegen aan de raadsstukken van 24 februari 2014 tbv de vaststelling van het bestemmingsplan Buitenrand.
 
Onderwerp - HOV: Advies commissie GROW
Korte inhoud: brief van Bewoners Eiland van Eemnes
Besluit  Het college besluit:
1. conform het advies van de raadscommissie GROW het stukje fietspad tussen de halteplaats en de Laarderweg te laten vervallen.
2. de bewoners,raadsleden en de stuurgroep HOV te informeren.

 

Portefeuille: Wethouder Bood

Onderwerp - Actualisatie woningmarkt onderzoek Zuidpolder
Korte inhoud: Onlangs zijn de eerste woningen van het project Zuidpolder in verkoop gegaan. Hierbij is binnen de bandbreedte van de SOK afgeweken van het programma in de grondexploitatie. Omdat er geen corporatie is gevonden die momenteel kan investeren, worden de sociale woningen nu als sociale koopwoningen ontwikkeld. Om het programma van de Zuidpolder te actualiseren en om te onderzoeken waar binnen Eemnes op het gebied van woningen behoefte aan is, moet het woningmarktrapport uit 2010 worden geactualiseerd.
Besluit  Het college besluit:
1. akkoord te gaan met de offerte en opdracht te geven aan Stec;
2. de kosten geheel of gedeeltelijk in te brengen in de grondexploitatie van de Zuidpolder BV, en/of ten laste te brengen van de post “algemene plannen, bestemmingsplannen”.
Wethouder Van IJken neemt een minderheidsstandpunt in.
 
Onderwerp - Uitwerkingsplan en bouwvergunningen Zuidpolder
Korte inhoud: De aanvraag om omgevingsvergunning voor de bouw van 51 woningen in de Zuidpolder en het Uitwerkingsplan 1 Zuidpolder woongebied zijn gecoördineerd voorbereid en bekendgemaakt. Het Uitkeringsplan en de aanvragen hebben tot en met 27 januari 2014 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.
Besluit  Het college besluit:
1. het uitwerkingsplan 1 Zuidpolder Woongebied vast te stellen;
2. de omgevingsvergunningen voor de bouw van 51 woningen te verlenen.
 
Onderwerp - Handhavingstraject Oud Eemnesserweg
Korte inhoud: Op 9 april 2005 heeft de eigenaar van een perceel aan de Oud Eemnesserweg een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een bedrijfwoning. Op 30 januari 2007 heeft hij een vergunning ontvangen voor het bouwen van een berging/kantine/bedrijfsruimte op hetzelfde perceel. Op de bouwtekeningen behorende bij de beide vergunningen is aangegeven, dat een viertal gebouwen op het perceel worden gesloopt (waaronder de voormalige bedrijfswoning). Zowel de bedrijfswoning als de berging/kantine/bedrijfsruimte zijn al enige tijd geleden gerealiseerd. Geconstateerd is echter, dat de vier gebouwen niet zijn gesloopt. Thans dient u een besluit te nemen of u hierom een last onder dwangsom wenst op te leggen. Een gebouw kan worden aangemerkt als vergunningsvrij.
Besluit  Het college besluit tot de oplegging van een dwangsom met een begunstigingstermijn van 6 weken en met een dwangsom ter hoogte van € 5.000,- per gebouw per week tot een maximum van € 25.000 en € 1.000,- voor de illegale opslag per week met een maximum van € 10.000,- per wegens strijdigheid met de vergunningen d.d. 9 april 2005 en 30 januari 2007 (gebouwen) en strijdigheid met het bestemmingsplan (opslag).
 
Onderwerp - Bouwen van een woning in afwijking van de vergunning op het adres Goyergracht Zuid 29a
Korte inhoud: Er is geconstateerd dat op het perceel Goyersgracht Zuid 29a een woning is gebouwd in afwijking van de verleende vergunning. De bouw van de woning is nagenoeg afgerond. Aanleiding voor de bouw van de woning is dat de voorgaande woning door brand teniet is gegaan. Uit een verklaring blijkt dat de vergunninghoudster (82 jaar) aan de aannemer de opdracht heeft gegeven om de woning te herbouwen zoals die was voor de brand. De aannemer heeft aan de hand van foto’s en herinneringen van de bewoonster de woning herbouwd met als resultaat een compleet andere woning dan waarvoor een vergunning is verleend. Aan de hand van foto’s is de gerealiseerde woning voor advies voorgelegd aan de commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Zij heeft op 6 december 2013 negatief geoordeeld, zodat legalisatie van de huidige woning op het eerste gezicht niet mogelijk is. Het zwaartepunt van het negatieve advies ziet op het aanzicht van de voorgevel van de woning. Met voorliggend voorstel wordt uw college verzocht een standpunt in te nemen om deze strijdigheid (bouwen in afwijking van de vergunning) te beëindigen.
Besluit  Het college besluit tot het persoonsgebonden gedogen van de situatie.
 
 

Rondvraag / mededelingen

Onderwerp - Informeel overleg met de colleges van Laren en Blaricum (12.00 – 13.30 uur)
Met de colleges van Laren en Blaricum vindt het periodiek informeel overleg plaats.