Collegebesluitenlijst 18 maart 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van  25 maart 2014

 
Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris
 
Onderwerp - Besluitenlijst week 11
Besluit  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
 
 

Burgemeester R. van Benthem

Onderwerp: Aankoop perceel grond sectie A nr. 4200 , groot 705 m2 , gelegen langs de Rijksweg 27 te Eemnes.
Besluit:  Het college besluit:
1. tot aankoop van het perceel grond sectie A nr. 4200, groot 705m2, gelegen langs de Rijksweg 27 te Eemnes voor een koopprijs van € 8.812,50 kosten koper.
2. de totale kosten van aankoop, te weten grondprijs, notaris- en kadasterkosten € 10.312,50 activeren op de balans onder gronden economisch nut.
3. historische 14.498 m2 betrekken in waardering grond volkstuinen waardoor de gemiddelde grondprijs van het complex volkstuinen wordt vastgesteld op €0,68 per m2.
4. het voorstel t.b.v. wensen en bedenkingen voor te leggen aan de raad (mei 2014).
 
Onderwerp:  Evaluatie collegeprogramma Eemnes 2010 - 2014
Korte inhoud: Met het oog op de verkiezingen is een evaluatie opgesteld van het collegeprogramma 2010 - 2014.
Besluit: Het college stemt in met de evaluatie.
 
Onderwerp: Overdrachtsdossier 2014
Korte inhoud: T.b.v. het nieuwe college is een overdrachtsdossier opgesteld.
Besluit: Het college stelt het overdrachtsdossier vast, incl. diverse tekstuele aanpassingen
 
Onderwerp: Keuze BTW-constructie voor RUD Utrecht
Korte inhoud: Voor de RUD Utrecht dient besloten te worden welke Btw-constructie wordt gebruikt bij de bedrijfsvoering. Deze keuze zal worden afgestemd met de Belastingdienst.
Besluit: Het college besluit kennis te nemen van het ambtelijk advies richting de RUD om met debelastingdienst te overleggen over de ondernemersvariant.
 
Onderwerp: Urgentie woonruimte / inning erfpacht 2012 manege
Korte inhoud: Op 27 januari 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met de grondverkoop van de manege Schildknecht aan een ontwikkelaar. Tevens is besloten om het voordelige verkoopresultaat te storten in de algemene reserve. De grondverkoop was € 45.000 hoger dan aanvankelijk geraamd (netto opbrengst is € 595.000,-). De manegehoudster vraagt u nu op de nog openstaande erfpacht over 2012 kwijt te schelden. Daarnaast heeft de manegehoudster om urgentie woonruimte gevraagd
Besluit: Het college besluit:
1. de erfpacht kwijt te schelden vanaf het moment van verkoop (medio 2012);.
2. urgentie woonruimte te verlenen aan de voormalige manegehoudster.
 

Portefeuille: Wethouder E.M. van IJken

Onderwerp: Wijzigen gebruik Wakkerendijk 49 (Dikke Torentje) voor feesten.
Korte inhoud: De eigenaar van Wakkerendijk 49 heeft verzocht om feestelijke gelegenheden toe te staan in het Dikke Torentje.
Besluit: Het college besluit:
1.  toestemming te verlenen voor het geven van huwelijksfeesten middels een buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan;
2. hieraan een maximum te stellen van 50 feesten per jaar;
3. dit na 2 jaar te evalueren.
 

Portefeuille: Wethouder A.C. Wondergem

Onderwerp: Memo fijnstof/luchtverontreiniging
Korte inhoud: In december 2013 is een artikel in een Brits medisch tijdschrift gepubliceerd over de schadelijkheid van fijnstof. Naar aanleiding hiervan is een informatieve memo over dit onderwerp opgesteld.
Besluit: Het college besluit:
1. kennis te nemen van de memo Fijnstof/Luchtverontreiniging;
2. de memo ter kennisgeving aan te bieden aan raadscommissie/raadsleden..
 
Onderwerp: Overdracht taken aan GGD regio Utrecht met betrekking tot kinderopvang / peuterspeelzalen
Korte inhoud: De gemeente houdt het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen (LRKP) bij. Dit betreffen voornamelijk administratieve werkzaamheden. In navolging van andere gemeenten stellen wij voor deze werkzaamheden uit te besteden aan de GGD regio Utrecht. Daarnaast willen wij ook de handhaving tot en met de aanwijzing aan de GGD regio Utrecht overdragen.
Besluit: Het college besluit:
1. het mandaatbesluit aan de directeur van GGD regio Utrecht vast te stellen conform bijgevoegd document
2. het besluit tot aanwijzing van medewerkers kinderopvang van GGD regio Utrecht (hierna GGD) als bevoegd tot het raadplegen van GBA-gegevens in de GBA viewer vast te stellen
3. de kindercentra en gastouderbureaus conform bijgaande brief op de hoogte te stellen van wijzigingen in de uitvoering van de registratie en lichte handhaving door de GGD regio Utrecht
4. de met de uitbesteding gemoeide structurele kosten ad € 7.700 mee te nemen in de kadernota 2015
5. de kosten met betrekking tot 2014 (€ 3.850 juli tot en met december) mee te nemen in de zomernota 2014
6. ten aanzien van  de eventueel te verminderen DVO-uren BEL in overleg te treden met de BEL Combinatie over de mogelijkheden hiervoor.
 

Portefeuille: Wethouder J. Bood

 
Onderwerp: De Weiden
Korte inhoud: De raad heeft in de vergadering van 23 september 2013 besloten geen wensen en bedenkingen in te brengen tegen het gewijzigde voornemen van het college om de gronden van het project De Weiden te verkopen aan de Alliantie. Als aanvulling op de reeds getekende overeenkomst in 2012, dient een allonge te worden getekend waarin aanvullende afspraken worden gemaakt met de Alliantie.
Besluit: Het college besluit:
1.  in te stemmen met onderliggende allonge ten behoeve van de verkoop van de gronden van het project De Weiden en ter ondertekening voorleggen aan de Alliantie;
2. zorg te dragen voor uitvoering van de overeenkomst door overdracht
van de gronden aan de Alliantie conform de voorwaarden in de allonge.