Collegebesluitenlijst 18 november 2014

Vastgesteld in de vergadering Burgemeester en Wethouders van dinsdag 25 november 2014

 
Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer J. den Dunnen, wethouder
de heer P.H. van Dijk, secretaris
de heer H. Zoetman, wethouder
 
Afwezig:
de heer N.L. Rood, wethouder
 
Onderwerp - Vaststellen besluitenlijst week 46
Besluit  De besluitenlijst van week 46 wordt ongewijzigd vastgesteld.
 

Portefeuille: Wethouder H. Zoetman

Onderwerp: Verbreding A27/A1; bestuursovereenkomst
Korte inhoud: Op 4 september heeft de Minister van I&M het TracéBesluit voor de verbreding van de A27/A1 vastgesteld. De verbreding van de A27/A1 heeft consequenties voor het grondgebied van Eemnes. Om die reden wil de Minister van I&M een bestuursovereenkomst sluiten met de gemeente Eemnes. Dit voorstel behandelt de concept-bestuursovereenkomst (bijlage 1).
 
Besluit:
het college besluit:
1. In te stemmen met de concept-bestuursovereenkomst d.d. 11 november 2014 waarin o.a. de volgende specifieke punten zijn geregeld:
a. geen bovenwettelijke geluidwerende voorzieningen te treffen voor de bewoners van de Heidehoek langs het te verbreden weggedeelte;
b. de mogelijkheid open te laten voor het treffen van bovenwettelijke geluidwerende voorzieningen voor de bewoners van de Wakkerendijk-Zuid aan de noordzijde van de A1;
c. het huidige gebruik van de Oversteek te handhaven. Dit betekent dat de tekst van artikel 7 wordt aangepast conform het voorstel in bijlage 1;
d. portefeuillehouder H. Zoetman te machtigen om namens uw college de definitieve bestuursovereenkomst te ondertekenen (na behandeling in de commissie GROW op 2 december a.s.);
2. de commissie GROW te informeren door middel van een memo.
 
 

Portefeuille: Wethouder N.L. Rood

Onderwerp: Overdracht brondocumenten
Korte inhoud: Met de invoering van de wet Basisregistratie Personen (BRP) is bepaald dat het beheer van persoonslijsten van geëmigreerde personen per 5 september 2014 overgaat van de gemeenten naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Om het beheer van dit nieuwe register (het Register Niet-Ingezetenen) te kunnen uitvoeren moeten de openstaande brondocumenten van deze personen worden overgedragen aan het Ministerie. In archieftermen heet dit vervreemding.
Besluit
Het college besluit de openstaande brondocumenten te vervreemden. Door vervreemding is het college niet langer als zorgdrager verantwoordelijk voor deze documenten.
 
Onderwerp: Quick scan Herijking afvabeleid gemeente Eemnes
Korte inhoud: Op grond van landelijk beleid moet het scheidingspercentage van huishoudelijke afvalstoffen stapsgewijs worden verhoogd van de 60% in 2015 naar 75% in 2020. Het scheidingspercentage in Eemnes ligt momenteel op circa 58%. Voor wat betreft het inzamelbeleid is dus een herijking noodzakelijk. Dit kan met een optimalisatie van de bestaande inzamelstructuur of door invoering van nieuwe inzamelmethoden. Om de verschillende mogelijkheden inzichtelijk te maken is de Quick scan Herijking afvalbeleid gemeente Eemnes opgesteld
Besluit: Het college besluit het voorstel aan te houden vanwege diverse vragen en opmerkingen.
De diverse modellen dienen meer uitgewerkt te worden, incl. de voor- en nadelen.
 
Informeel overleg met de college van Laren en Blaricum (12.00 – 13.30 uur)
Met de colleges van Laren en Blaricum vindt het periodiek overleg plaats.