Collegebesluitenlijst 19 augustus 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 26 augustus 2014

 
Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer J. den Dunnen, wethouder
de heer H. Zoetman, wethouder
de heer N.L. Rood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris
 

Portefeuille: Burgemeester R. van Benthem RA

Onderwerp - Besluitenlijst 12 augutus 2014
Besluit:  Vastgesteld.
 
Onderwerp: Kadernota 2015
Korte inhoud: De kadernota schetst de kaders voor het te voeren beleid van de gemeente Eemnes in 2015. De kadernota schetst de uitgangspunten voor de financiele ruimte voor beleid alsmede de financiele gevolgen van het coalitieprogramma
Besluit: Het college stelt de Kadernota 2015 gewijzigd vast, inclusief het collegeprogramma 2014 – 2018.
 
Onderwerp: Reactie op rapport Verkenners Gooi & Vecht
Korte inhoud: In april is er een rapport gestuurd door de provincie Noord Holland inzake de Verkenners Gooi & Vecht. Voor 1 oktober wil de provincie graag een reactie van de gemeente.
Besluit: Het college stemt in de concept-reactie, inclusief aanvullingen, en zal dit bespreken met de colleges van Laren en Blaricum tijdens het overleg vanmiddag.
 
Onderwerp: Zomernota 2014
Korte inhoud: Als onderdeel van de jaarlijkse planning- en controlcyclus wordt u hierbij de Zomernota 2014 aangeboden. De zomernota informeert u over de voortgang van de werkzaamheden per programma en geeft inzicht in de financiële stand van zaken van de programma's.
 
Besluit: Het college besluit de zomernota 2014 gewijzigd vast te stellen en in te stemmen met het
conceptraadsvoorstel.
 
Onderwerp: Financiering gemeente Eemnes
Vanwege de aflossing van een langlopende lening van 7,2 miljoen en een aantal uitgaven voor de aanschaf van gronden, die tot dusverre met kasgeld zijn gefinancierd, is het noodzakelijk om vervangende financiering aan te trekken.
Besluit: Het college besluit voor de financiering twee langlopende leningen en een kortlopende lening aan te trekken:
- een vijfjarige vaste lening (fixe) voor een bedrag van 1 miljoen
- een viereneenhalfjarige vaste lening (fixe) voor een bedrag van 5 miljoen
- een tweejarige vaste lening (fixe) voor een bedrag van 1,5 miljoen
 

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

 
Onderwerp: Vastgestelde Begroting GGDrU 2015
Korte inhoud: Bij raadsbesluit van 23 juni 2014 heeft de raad haar visie kenbaar gemaakt op de begroting 2015. In de vergadering van het AB van 10 juli 2014 is de begroting 2015 vastgesteld. De GGDrU heeft kennis genomen van de visie van Eemnes in het AB van 10 juli 2014. Onze visie heeft helaas niet mogen leiden tot wijziging van de begroting, omdat de meerderheid van de gemeenten heeft ingestemd met de begroting voor 2015.
Besluit: Het college besluit de memo met bijbehorende stukken, inclusief het overzicht van de ingebrachte zienswijzen, bij de ingekomen stukken ten behoeve van de raad te voegen.
 
Onderwerp: Informatienota sociaal domein Eemnes
Korte inhoud: De informatienota is opgesteld in het kader van de voorbereiding van de nieuwe raad op het sociaal domein. In de nota wordt een samenvattend overzicht gegeven van de drie wetten die met in gang van 1 januari 2015 van kracht worden en de stand van zaken in voorbereiding voor de Wmo en Participatie in de regio Gooi en Vecht en voor Jeugd in de regio Eemland. De nota bevat diverse kaders die ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd.
Besluit: Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de informatienota en;
2. De informatienota voor te leggen aan de raad;
3. De raad voor te stellen om de beslispunten vast te stellen.
 
Onderwerp: Geïntegreerd Plan van Aanpak sociaal domein
Korte inhoud: Door het onderbrengen van de Wmo/Awbz taken van Eemnes bij de regio Gooi en Vecht, is besloten om de beide projectorganisaties Sociaal Domein voor Blaricum & Laren en Eemnes vanaf juni te integreren. Daartoe zijn de plannen van aanpak geïntegreerd en zijn de kosten voor het project herijkt. In dit voorstel wordt belicht wat er tot op heden besteed is binnen het sociaal domein en wat de prognose is voor de rest van het jaar. Daaruit blijkt dat de reeds beschikbaar gestelde budgetten toereikend zijn. Voor Laren geldt dit onder de voorwaarde dat er nog aanvullende middelen beschikbaar worden gesteld.
Besluit: Het college besluit:
1) in te stemmen met het geïntegreerd Plan van Aanpak Sociaal domein BEL Combinatie;
2) Kennis te nemen van de prognose van de kosten voor het project sociaal domein voor 2014 & 2015:
3) het plan van aanpak ter kennisname te brengen van de commissie BSM
 

PORTEFEUILLE WETHOUDER H. ZOETMAN

Onderwerp: Bezwaar tegen het besluit tot het weigeren van een omgevingsvergunning (legalisatie) voor het oprichten van een bijgebouw op het perceel Meentweg 101 te Eemnes
Korte inhoud: Het bezwaar is om advies voorgelegd aan de commissie voor de bezwaarschriften. Deze commissie heeft op 6 augustus 2014 advies uitgebracht. De commissie adviseert het besluit te herroepen en een nieuw besluit te nemen. De commissie is van mening dat binnen de bestemming Wonen-1 met een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid maximaal 160 m² mogelijk is aan bijgebouwen, waarvan 100 m² ten behoeve van hobbymatige uitoefening van agrarische activiteiten. De onderhavige schuur heeft een oppervlakte van 147 m². Er dient te worden getoetst aan de vereisten t.a.v. gebruik (hobbymatige uitoefening van agrarische activiteiten), welstand, bouwverordening, Bouwbesluit en eventueel nationaal landschap Arkemheen.
Besluit: Het college besluit:
- zich te conformeren aan het advies van de commissie voor de bezwaarschriften;
- het bestreden besluit te herroepen;
- de omgevingsvergunning voor het afwijken van het vigerende bestemmingsplan en voor het bouwen van een schuur op het perceel Meentweg 101 te Eemnes te verlenen;
- de proceskosten te vergoeden.
 
Onderwerp: Bestuursopdracht Actualiseren Woonvisie
Korte inhoud: In het nieuwe coalitieakkoord staat dat het college de gemeentelijke woonvisie, die stamt uit 2007 wil actualiseren. Daar zijn meerdere redenen voor. De woonmarkt is sindsdien aanzienlijk veranderd, we gaan de focus leggen op doorstroming en maatregelen die een wooncariére stimuleren. De positie van gemeenten t.o.v. corporaties zal in 2015 sterk gaan wijzigen door nieuwe wetgeving. De mogelijkheden voor corporaties om te investeren staan onder druk. U heeft verder gaande duurzaamheidsambities, waarbij ook corporaties een rol zouden moeten en kunnen spelen. Om de wensen en (on)mogelijkheden in beeld te brengen wordt de woonvisie geactualiseerd.
Besluit: Het college besluit :
1. de bestuursopdracht "Actualisatie Woonvisie 2007" gewijzigd vast te stellen;
2. de uren komen ten laste van het DVO, de externe kosten van € 7000 ten laste brengen van de post Volkshuisvesting (kostenplaats 68220020, kostensoort 634346). De begroting zal bij de december veegronde 2014 bijgesteld worden;
3. de commissie W&R hierover te informeren.
 
Onderwerp: Bezwaar tegen het besluit van het college tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het vellen van 1 zomereik ter hoogte van Everserf naast nr. 9
Korte inhoud: Het bezwaar is om advies voorgelegd aan de commissie voor de bezwaarschriften. De commissie heeft op 23 mei 2014 advies uitgebracht. De commissie adviseert het bestreden besluit te herroepen en de omgevingsvergunning alsnog te weigeren.
Besluit: Het college besluit de omgevingsvergunning van 13 januari 2014 voor het vellen van 7 bomen te herroepen voor zover deze betreft de zomereik ter hoogte van Everserf naast nr. 9. Het college besluit in afwijking van het advies van de commissie voor de bezwaarschriften de aanvraag om omgevingsvergunning voor het vellen van 10 bomen in te trekken voor zover deze betreft de zomereik ter hoogte van Everserf naast nr 9, alhier.
 
Onderwerp: Bezwaar tegen verleende omgevingsvergunning voor het vellen van 1 zomereik ter hoogte van Aartseveen achter nr. 65 te Eemnes
Korte inhoud: Het bezwaar is om advies voorgelegd aan de commissie voor de bezwaarschriften. Deze commissie heeft advies uitgebracht aan het college en adviseert het bestreden besluit ten aanzien van de zomereik ter hoogte van Aartseveen achter nr. 65 te herroepen en de omgevingsvergunning alsnog te weigeren.
Besluit: Het college besluit:
- zich te conformeren aan het advies van de commissie voor de bezwaarschriften voor wat betreft het herroepen van het bestreden besluit ten aanzien van de zomereik ter hoogte van Aartseveen achter nr. 65;
- zich niet te conformeren aan het advies van de commissie voor de bezwaarschriften voor wat betreft het alsnog weigeren van de omgevingsvergunning voor het vellen;
- de aanvraag om omgevingsvergunning voor het vellen van 10 bomen van 19 november 2013 in te trekken voor zover deze betreft de zomereik ter hoogte van Aartseveen achter nr. 65 te Eemnes.
 
Onderwerp: Verbreding A27/A1; bestuursovereenkomst
Korte inhoud: De realisatie van de verbreding van de A27/A1 heeft consequenties voor het grondgebied van Eemnes. Om die reden wil de Minister van I&M een bestuursovereenkomst sluiten met de gemeente Eemnes. Dit voorstel behandelt de concept-bestuursovereenkomst.
Besluit: Het college besluit eerst bestuurlijk overleg aan te gaan met Rijkswaterstaat.

 

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

 
Onderwerp: Herijking Afvalbeleid
Korte inhoud: Conform landelijke doelstellingen moet het scheidingspercentage van huishoudelijke afvalstoffen stapsgewijs worden verhoogd tot 75% in 2020. Het scheidingspercentage in Eemnes ligt momenteel op circa 58%. Voor wat betreft de inzamelstructuur is dus een beleidswijziging noodzakelijk. Dit kan met een optimalisatie van de bestaande inzamelstructuur dan wel invoering van nieuwe inzamelmethoden.
Besluit: Het college besluit:
- de opdracht Herijking afvalbeleid gewijzigd vast te stellen;
- de commissie GROW hierover te informeren.
 
Onderwerp:  Resultaten onderzoek Waarstaatjegemeente.nl
Korte inhoud: In de afgelopen maanden is in opdracht van de BEL Combinatie een onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau Research2Evolve ten behoeve van Waarstaatjegemeente.nl. De resultaten zijn binnen en worden in rapportvorm aangeboden aan het college.
Besluit: Het college:
1. neemt kennis van de resultaten van het onderzoek.
2. besluit de raad te informeren door het sturen van de rapportage met een begeleidend memo.
3. besluit tot het publiceren van de resultaten van het onderzoek op www.waarstaatjegemeente.nl en op de gemeentelijke website. Dit gebeurt na het informeren van de raad.
 
Onderwerp: Herziening exploitatieplan bedrijventerrein Zuidpolder
Korte inhoud: Het exploitatieplan moet eenmaal per jaar herzien worden totdat de in dat plan opgenomen werken, werkzaamheden en bouwwerken zijn gerealiseerd of het kostenverhaal anderszins in overeenkomsten is vastgelegd. De vorige herziening van het exploitatieplan heeft plaatsgevonden op 24 juni 2013.
Besluit: Het college besluit de herziening van het exploitatieplan bedrijventerrein Zuidpolder (na wijziging) ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.
 
Onderwerp: Discussienotitie IHP
Het college neemt kennis van de notitie en stemt in met de gekozen procedure voor aanpak t.a.v. de voorbereiding van besluitvorming over de toekomstige huisvesting van de basisscholen en de peuterspeelzalen. Aan bureau ABC zal gevraagd worden een notitie op te stellen t.a.v. de onderhoudssituatie van het Noorderlicht/Hobbitstee.
 

Rondvraag / mededelingen

Periodiek informeel overleg met de colleges van Laren en Blaricum
Van 12.00 – 13.30 uur vindt het informeel overleg plaats met de colleges van Laren en Blaricum.