Collegebesluitenlijst 1 april 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 8 april 2014

 
Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris
 
Onderwerp - Besluitenlijst week 13
Besluit  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
 

Portefeuille: burgemeester R. van Benthem RA

-
 

Portefeuille: wethouder E.M. van IJken

 

Portefeuille: wethouder A.C. Wondergem

Onderwerp: Memo sorteeranalyse huishoudelijke afvalstoffen
Korte inhoud: Samenvatting sorteeranalyse restfractie huishoudelijke afvalstoffen Eemnes
Besluit: Het college besluit het voorstel aan te houden in afwachting van nader advies m.b.t. het toekomstige afvalbeleid, gezien de resultaten van de sorteeranalyse.
 
Onderwerp: Inhoud en kosten van Project Sociaal Domein
Korte inhoud: De veranderingen in het sociaal domein die met ingang van 1 januari 2015 van kracht worden, maken gemeenten op grond van de Jeugdwet verantwoordelijk voor de gehele jeugdhulp, op grond van de Wmo 2015 verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen thuis en op grond van de Participatiewet verantwoordelijk voor de participatie aan de samenleving van mensen met een beperkt arbeidsvermogen. Zowel lokaal als regionaal wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van de gemeente en uitvoeringsorganisatie(s) op alle veranderingen. Dit vraagt extra inzet van de beleidsmedewerkers in de regio en voor de taken die lokaal voorbereid moeten worden. Eind 2013 hebben de colleges besloten om een projectleider Sociaal Domein aan te trekken, met de opdracht alle acties in beeld te brengen die nodig zijn om als BEL gemeenten op 1 januari 2015 berekend te zijn op de nieuwe taken. Dit plan van aanpak is inmiddels gereed. Het beslaat een overzicht van 17 hoofdresultaten, die al of niet in samenwerking met de regio moeten worden gerealiseerd, een voorstel voor een projectstructuur, een risicoanalyse, een bestuurlijke planning van de nota’s die op raadsniveau moeten worden vastgesteld en een calculatie van de kosten. De voorbereiding op alle veranderingen in het sociaal domein vraagt, naast inzet van de afdeling RMO ook inzet van andere afdelingen zoals Financiën en Control, Ontwikkeling en Onderzoek en Publiek. Per afdeling is geraamd welke extra inzet de uitvoering van het plan van aanpak vraagt. De benodigde inzet is slechts gedeeltelijk op te vangen binnen de bestaande uren. In dit voorstel worden daarom aanvullende middelen gevraagd, om een goede voorbereiding van Eemnes op de veranderingen in het Sociaal Domein zeker te stellen .
Besluit: Het college besluit:
1. in te stemmen met het Plan van Aanpak voor het project Sociaal Domein;
2. akkoord te gaan met de geraamde kosten voor de extra inzet van menskracht voor de
voorbereiding op het Sociaal Domein van maximaal € 532.250,- voor Eemnes;
3. separaat met de Zomernota 2014 een afzonderlijke begrotingswijziging te laten vaststellen;
4. het voorstel voor het beschikbaar stellen van extra middelen voor het Sociaal Domein ter besluitvorming voor te leggen aan de raad (via het seniorenconvent d.d. 7 april a.s.).
 
Onderwerp: Ondersteuningsplannen en Ontwikkelagenda i.v.m. invoering Passend Onderwijs
Korte inhoud: Tijdens het OOGO Passend Onderwijs van 20 februari 2014 is t.b.v. de invoering Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 een intentieverklaring Passend Onderwijs getekend met daaraan gekoppeld een Ontwikkelagenda en Ondersteuningsplannen 2014-2018.
Besluit: Het College besluit: de Ontwikkelagenda 2014-2018 behorend bij de intentieverklaring OOGO Passend Onderwijs regio Gooi & Vechtstreek en de Ondersteuningsplannen 2014-2018 passend onderwijs van Qinas, Unita en Berséba voor kennisgeving aan te nemen.
 

Portefeuille: wethouder J. Bood

Onderwerp: Ocriet
Te treffen maatregelen n.a.v. de brand bij de Ocrietfabriek afgelopen weekend.
Beantwoording raadsvragen D66.
Besluit: Het college besluit:
1. tot het opruimen van het asbestmateriaal op het buitenterrein (a.g.v. de brand), via een last onder bestuursdwang;
2.tot het plaatsen van een hekwerk, via een last onder bestuursdwang;
3. in te stemmen met beantwoording van de vragen.