Collegebesluitenlijst 1 juli 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 8 juli 2014

Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer H. Zoetman, wethouder
de heer N.L. Rood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris
 
Afwezig:
de heer J.G. den Dunnen

 

Onderwerp - Besluitenlijst week 26
Besluit Ongewijzigd vastgesteld.
 

Portefeuille: Wethouder Den Dunnen

Onderwerp: Opheffing SBG/overdracht WMO-taken
Korte inhoud: In het kader van de overdracht van taken naar de RUD Utrecht en nieuwe taken in het kader van de WMO 2015 (decentralisatie) is het van belang besluiten te nemen over de toekomst van het SBG en het onderbrengen van de huidige WMO. Een en ander leidt tot de keuze voor opheffing van het SBG en het elders onderbrengen van de huidige en nieuwe WMO taken.

Besluit : Het college besluit om:
1. in te stemmen met de inhoud van de rapportage toekomstscenario's SBG;
2. akkoord te gaan met de verdeelsleutel voor eventuele liquidatieschade SBG;
3. tot beëindiging van de afname van diensten (WMO taken) van het SBG per 1 januari 2015;
4. de WMO-taken met ingang van 1 januari 2015 te laten uitvoeren door gemeente Huizen (HBEL);
5. in te stemmen met het plan van aanpak afbouw taken SBG van de interim-directeur SBG
6. het SBG voor te stellen om de nog aanwezige BWS gelden uit te keren aan de gemeenten;
7. richting SBG aan te geven dat Eemnes bereid is om 1 fte over te nemen t.b.v. de taken van WMO Consulent (in overleg met Huizen);
8. aandacht te vragen aan het SBG:
a. voor het goed en tijdig overdragen van lopende dossiers voor Eemnes naar gemeente Huizen;
b. aandacht te vragen aan het SBG voor een goede overdracht van het totale archief van SBG naar de gemeenten;
c. voor afstemming en communicatie tussen de 2 verschillende ICT systemen die in resp. regio Amersfoort (Mens Centraal) en regio G&V worden gebruikt;
d. de knip die nu tussen de teams binnen regio Amersfoort en de HBEL wordt aangebracht (wie heeft hierin de lead);
e. helderheid over financiën (de kosten van de uitvoering);
10. de stukken ter kennisname te brengen van de commissie BSM.
 

Portefeuille: Wethouder Zoetman

Onderwerp: Verkeersbesluit voor het "Instellen van eenrichtingsverkeer, een blauwe zone en een gehandicaptenparkeerplaats op de Minnehof-Oost"
Korte inhoud: In uw vergadering van 29 april 2014 heeft u het voorstel voor het instellen van eenrichtingsverkeer en het niet realiseren van een blauwe zone op de Minnehof-Oost aangehouden. Afgesproken was om eerst de mening van de aangrenzende winkeliers te peilen over nut en noodzaak van een blauwe zone. Inmiddels is de mening van vier winkeliers gepeild en heeft er op 2 juni 2014 een tweede gesprek met de fam. Wiggerts plaatsgevonden. De resultaten van de enquête en het gesprek met de fam. Wiggerts geven aanleiding om thans een aangepast voorstel te doen. In dit voorstel wordt ingegaan op de twee ingediende bezwaren (zie bijlage) en de reactie van de gemeente.
 
Bijlage bij collegebesluit Ocriet.

Besluit: Het college besluit:
1. kennis te nemen van het resultaat van de enquête gehouden op 13 mei 2014 onder de 4 winkeliers aan de Minnehof-Oost;
2. de procedure te starten voor het nemen van een definitief verkeersbesluit voor het instellen van eenrichtingsverkeer op de Minnehof-Oost, het instellen van een blauwe zone aan de oostzijde van de Minnehof-Oost van 9 – 18 uur met een parkeerduur van een half uur;
3. de kosten, groot € 2.000 voor de realisatie van de voorgestelde maatregelen te verantwoorden op de post grondexploitatie Torenzicht;
4. in te stemmen met de conceptbrief gericht aan de zaakwaarnemer van de fam. Wiggerts;
5. de andere indiener van een zienswijze per brief te informeren over uw besluit.

 

 

Portefeuille: Wethouder Rood

Onderwerp:  Ten aanzien van de Ocrietfabriek zijn twee separate aanvragen van erfgoedvereniging Heemschut ontvangen om delen van de Ocrietfabriek aan te wijzen als gemeentelijke monument op grond van de gemeentelijke monumentenverordening. De eerste aanvraag betreft de grote silo, de tweede de kleine silo en de oudste productiehal. Tav deze verzoeken is advies gevraagd aan de BEL- commissie Ruimtelijke Kwaliteit. De commissie adviseert om de grote en kleine silo als gemeentelijk monument aan te wijzen. Voor de productiehal adviseert de commissie om deze niet aan te wijzen als gemeentelijk monument. Het college maakt een  belangenafweging tussen het  belang van behoud industrieel erfgoed, financiën, toekomstige gebruiksmogelijkheden, bescherming van het gebied Eemland-Arkenheem en bovenal de veiligheid/volksgezondheid van de inwoners van Eemnes, Eembrugge en Baarn.
 
Besluit: Het college besluit (zie ook aparte bijlage bij deze besluitenlijst), gelet op het  zwaarwegende belang inzake de volksgezondheid en de risico’s van asbest en het inmiddels ontvangen advies van Culthis inzake de productiehallen, om:
1.    Niet over te gaan tot aanwijzing als gemeentelijk monument van de grote silo, de kleine silo en de oudste productiehal van de Ocrietfabriek in afwijking van het mondelinge advies van de BEL-commissie Ruimtelijke kwaliteit en de verzoeken hieromtrent af te wijzen.
2.    de termijn waarbinnen gestart moet worden  met de asbestsaneringswerkzaamheden te verdagen tot  11 juli a.s.;
3.    de raadsleden, omwonenden, eigenaren, overige betrokkenen/belanghebbenden en de media hierover de informeren via een persbericht.
 
Rondvraag/mededelingen

-