Collegebesluitenlijst 20 mei 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 27 mei 2014

 

 

Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer J. den Dunnen, wethouder
de heer H. Zoetman, wethouder
de heer N.L. Rood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris
 

Onderwerp - Vaststellen besluitenlijst week 20
Besluit  De besluitenlijst van week 20 wordt ongewijzigd vastgesteld.
 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - Zienswijzen Jaarrekening 2013 en Begroting 2015 (inclusief Meerjarenraming 2016-2018) BEL Combinatie
Besluit  Het college besluit:
1. in te stemmen met de in het raadsvoorstel geformuleerde zienswijzen met betrekking tot de Jaarrekening 2013 van de BEL Combinatie, een en ander in het kader van de
zienswijzeprocedure;
2. in te stemmen met de in het (aangepaste) raadsvoorstel geformuleerde zienswijzen met betrekking tot de Begroting 2015 en de Meerjarenraming 2016-2018 van de BEL Combinatie, een en ander in het kader van de zienswijzeprocedure.
 
Onderwerp - Mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen of het vragen van nadere toelichting aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht ten aanzien van de ontwerp-jaarstukken 2013 en de ontwerp-programmabegroting 2015
Korte inhoud: Op basis van de Gemeenschappelijke regeling van de VRU hebben de raden van de deelnemende gemeenten het recht een zienswijze in te dienen op de jaarrekening van het afgelopen jaar en de begroting voor het komende jaar. Deze jaarlijkse cyclus vindt elk jaar opnieuw plaats.
Besluit 
Het college besluit de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen, conform het aangepaste raadsvoorstel.
 
Onderwerp - Consultatie van de gemeenten betreffende de visie op de VRU-organisatie, Veiligheidszorg op Maat, repressieve huisvesting, de financieringssystematiek van de VRU en de Kadernota voor de VRU-begroting 2015.
Korte inhoud: De VRU is continu bezig met het optimaliseren van de organisatie zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van dienstverlening. Om dit vorm te geven is in 2013 gestart met een aantal majeure projecten, die onderzoeken op welke terreinen efficiënter gewerkt kan worden. De VRU vraagt de gemeenten om eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken, om deze mee te nemen in de majeure projecten. De wensen en bedenkingen van de gemeente Eemnes worden in dit voorstel kenbaar gemaakt. Tevens vraagt de VRU de gemeenteraad om haar zienswijze in te dienen op de Kadernota 2015, welke samenhangt met het majeure project Financieringssystematiek.
Besluit 
Het college besluit de raad te adviseren de wensen en bedenkingen vast te stellen en deze kenbaar te maken aan de VRU.
 

Portefeuille: Wethouder Den Dunnen

Onderwerp - Bestuurlijke keuze WMO
Met de komst van het nieuwe college in mei 2014 is er opnieuw kritisch gekeken naar de wijze waarop de uitvoering van de decentralisaties Wmo en Jeugdzorg vormgegeven wordt en is de vraag onderzocht of de oriëntatie van de gemeente Eemnes op de regio Eemland wel de juiste is. Hierbij zijn een aantal overwegingen de revue gepasseerd. Tegelijkertijd is het overleg met de gemeente Huizen opnieuw opgestart om te bezien of er in vertrouwen op gelijkwaardige wijze samengewerkt kan worden. Hierbij vormt een volwaardige GR als samenwerkingsvorm niet langer het uitgangspunt maar wel de gelijkwaardige relatie tussen bestuurders.
Besluit 
Het college neemt het principebesluit om:
1. de WMO (oude en nieuwe taken) binnen de regio Gooi-&Vechtstreek te beleggen en de uitvoering van de WMO door de HBEL ter hand genomen wordt;
2. dit principe besluit op 26 mei a.s. te sonderen bij de gemeenteraad (na afloop van de raadsvergadering);
3. bij instemming van de gemeenteraad dit principebesluit kenbaar te maken binnen de regio Eemland en de regio Gooi-&Vechtstreek in verband met de termijnen voor de aanbesteding van de WMO;
4. dit principe besluit in juni 2014 formeel aan de gemeenteraad voor te leggen;
5. de aanbesteding personeel voor wat betreft de medewerker jeugd en WMO stop te zetten;
6. de uitvoering van de decentralisaties sociaal domein onder te brengen in één plan van aanpak voor de BEL gemeenten, onder leiding van één projectleider;
7. de BEL Combinatie de opdracht te geven het Plan van aanpak sociaal domein aan te passen voor Eemnes en daarbij kritisch te kijken randvoorwaarden en financiering/kosten.
 
Onderwerp - Financiële kaders begrotingsgefinancierde jeugdzorg 2015
Korte inhoud: Door middel van een begrotingsbrief wordt aan de begrotingsgefinancierde zorgaanbieders, te weten Jeugd & opvoedhulp, Jeugdbescherming, Jeugdreclassering, Jeugdzorg + en Bureau Jeugdzorg, voor de bovenregionale zorg, financiële duidelijkheid gegeven over de voorlopig te verwachten budgetten 2015.
Besluit  Het college besluit:
1. Op basis van het regionaal transitiearrangement Jeugd voor de regio Eemland en de in december 2013 ontvangen nieuwe budgetten van het Rijk, de voorlopige budgetten 2015 vast te stellen voor de huidige zorgaanbieders van Jeugd & Opvoedhulp, Jeugdbescherming, Jeugdreclassering, Jeugdzorg+ en Bureau Jeugdzorg. Dit met als voorbehoud dat bij de vaststelling van de definitieve budgetten hiervan kan worden afgeweken indien het Rijk (in de meicirculaire 2014) meer/minder middelen beschikbaar stelt, de raad bij vaststelling van de gemeentelijke begrotingen 2015-2018 op grond van hun integrale afweging besluiten meer/minder budget voor deze zorgcategorieën beschikbaar te stellen, dan wel de door zorgaanbieders beschikbaar gestelde gegevens niet correct blijken te zijn;
2. In te stemmen met regionale risico afdekking Jeugd voor 2015;
3. de toelichting op het voorstel op onderdelen te laten aanvullen.
 
Onderwerp - Visie en dienstverleningsconcept op Participatie Regio Gooi en Vechtstreek
Korte inhoud: Op 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. De voorzieningen voor bijstand en voor beschut werk worden in één regeling ondergebracht. De doelstelling is om iedereen met arbeidsvermogen naar werk toe te leiden, bij voorkeur naar regulier werk. De Participatiewet draagt bij aan de ambitie in het sociaal domein om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen aan de maatschappij. Gemeenten krijgen de beleidsmatige en financiële verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Participatiewet en de ruimte om zelf te bepalen welke ondersteuning mensen nodig hebben. Zij kunnen ervoor kiezen om instrumenten zelf vorm te geven, maar ook kiezen voor vormen van intergemeentelijke samenwerking op een hoger schaalniveau.
Besluit  Het college besluit de raad voor te stellen om in te stemmen met de participatievisie en
dienstverleningsconcept regio Gooi en Vechtstreek en het voorstel aan passen n.a.v. het besluit m.b.t. de bestuurlijke keuze WMO (zie onder 3.1.).
 

Portefeuille: Wethouder Zoetman

Onderwerp - Grondverkoop Zilverschoon 1
Korte inhoud: Naast de woning Zilverschoon 1 komt een gebouwtje van 15 m2 te staan ten behoeve van glasvezel in de Zuidpolder. Omdat er tussen de woning en het gebouwtje een stukje grond blijft liggen dat geen waarde meer heeft als openbaar groen en tergemoetkoming van de bewoners is bezien of er een stuk grond aan hen verkocht kan worden.
Besluit  Het college besluit:
1. de bewoners van Zilverschoon 1 een strook grond aan bieden van 97 m2 voor € 125,- per m2 (alternatief 4);
2. de commissie GROW hierover eerst advies te vragen;
3. de opbrengst verantwoorden op de functie 65600016 (Restgroen), kostensoort 833106 Verkoop openbaar groen;
4. na effectuering van de verkoop het resultaat betrekken in de zomernota c.q. jaarrekening.
 
Onderwerp - Onderzoek alternatieve vestigingsmogelijkheden McDonalds
Korte inhoud: Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Buitenrand 2012 heeft de raad gevraagd een onderzoek in te stellen naar alternatieve vestigingsmogleijkheden van McDonalds. De resultaten van dit onderzoek liggen nu voor.
Besluit 
Het college besluit:
1. in te stemmen met de resultaten van het ingestelde onderzoek, inclusief enkele aanvullingen:
2. de rapportage toezenden naar de raadscommissie W&R met het verzoek te bepalen welke locaties nader in overleg met alle belanghebbenden dienen te worden onderzocht.
 
 

Portefeuille: Wethouder Rood

Onderwerp - Nadere regels betreffende de Beheersverordening begraafplaats gemeente Eemnes 2014
Korte inhoud: Begin dit jaar is de Beheersverordening begraafplaats gemeente Eemnes 2014 vastgesteld. Nadere regels betreffende deze beheersverordening zijn te vinden in het Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen, graven en asbezorging 2014
Besluit  Het college besluit:
1. het "Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen, graven en asbezorging 2014" vast te stellen;
2. de "Voorschriften voor het registreren van de begraven lijken en bezorgde as 2014" vast te stellen;
3. de "locatie strooiveld 2014" vast te stellen.
 
Onderwerp - Ocrietfabriek
Besluit  Het college bespreekt een concept-raadsvoorstel en besluit deze aan te passen t.b.v. de raadsvergadering van 26 mei a.s., mede afhankelijk van het gesprek, dat de portefeuillehouder morgenochtend heeft met de OMU.
 


Rondvraag / mededelingen

Onderwerp - Informeel overleg met de colleges van Laren en Blaricum.
Besluit  Van 12.00 – 13.30 uur vindt het periodiek overleg plaats met de colleges van Laren en Blaricum.