Collegebesluitenlijst 21 januari 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van
28 januari 2014

Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris
 
 
Onderwerp - Besluitenlijst week 03
Besluit Vastgesteld.

 

Portefeuille: burgemeester R. van Benthem RA

Onderwerp: Eerste wijziging Verordening winkeltijden Eemnes 1996
Korte inhoud: Per 1 juli 2013 is de Winkeltijdenwet gewijzigd. In de herziene wet blijven de wettelijke verboden om winkels op zon-, feestdagen en op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur open te stellen, op zichzelf bestaan. Gemeenten kunnen na de wetswijziging echter zelf bepalen of – en in hoeverre – zij vrijstelling of ontheffing verlenen van deze verboden.
Besluit: Het college besluit het voorstel aan te houden.
De tekst van de toelichting en het besluit verduidelijken. Tevens de bestaande en nieuwe/te wijzigen artikelen toevoegen. Het voorstel vervolgens voorleggen aan de OKE en de winkeliersvereniging Minnehof.
Het college staat in beginsel positief tegenover uitbreiding van de zondagopenstellingen voor tuincentrum Overvecht. Na aanpassingen en ontvangst reacties opnieuw voorleggen aan college. Dit betekent uitstel van behandeling in de cie. en raad (wordt niet februari maar mei).
 
Onderwerp: Afsluiting project Dansschool.
Korte inhoud: De dansstudio is klaar. Het krediet kan worden afgesloten.
Besluit:
Het college besluit:
1. het project dansstudio af te sluiten;
2. het voorstel ter kennisneming te brengen aan de commissie BSM.
 

Portefeuille: Wethouder E.M. van IJken

Onderwerp: Verzoek voor het bouwen van een woning.
Korte inhoud: Er is een verzoek ingediend voor het bouwen van een woning op het perceel Wakkerendijk 104a.
Besluit: Het college heeft in principe een positieve grondhouding. Hiertoe dient een maatwerkregeling uitgewerkt te worden met voorwaarden (moet gaan om bedrijfsverplaatsing m.b.t. bestaande niet-agrarische bedrijven per 1-1-2014, met meer dan 300 m2 bedrijfsbebouwing, incl. sloop van opstallen). De regeling behoeft goedkeuring van de provincie. Daarna opnieuw voorleggen aan het college. 
Wethouder Van IJken neemt een minderheidsstandpunt in.
 
Onderwerp: Het Gemeentelijk Rioleringsplan Eemnes 2014-2017.
Korte inhoud: Het Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) van de gemeente Eemnes loopt af in 2013. De gemeente heeft de wettelijke verplichting om voor de periode 2014 - 2017 een GRP vast te stellen voor de uitvoering van de zorgtaken voor afval-, hemel- en grondwater. Daarom is een nieuw GRP opgesteld.
Besluit: Het college besluit het voorstel aan te houden. Eerst de opmerkingen van de collegeleden bezien en verwerken. Tevens de memo over aanwending van de Reserve riolering (december 2013) invoegen in het rioleringsplan. Een aangepast voorstel volgende week opnieuw voorleggen aan het college
 
Onderwerp: Dorpshart- verkeersfunctie Minnehof Oost
Korte inhoud: In juli 2013 zijn op de noordelijke en de oostelijke ontsluitingsweg verkeerstellingen uitgevoerd met het doel om vast te stellen in hoeverre de geprognostiseerde verkeersintensiteiten overeenkomen met de feitelijke situatie. In de praktijk blijkt dat vrachtwagens komende uit het laad-losstation, linksom terug kunnen draaien via de noordelijke ontsluitingsweg naar de Noordersingel. Dit betekent dat rondrijden via de oostelijke ontsluitingsweg niet meer noodzakelijk is. De resultaten van de verkeerstellingen en de ontwikkelingen m.b.t. de routering van het vrachtverkeer zijn verwerkt in bijgaande notitie in bijlage 1.
Besluit: Het college kiest voor variant B1, met aan de oostzijde van de Minnehof een blauwe zone.
Leyten, de bewonersvereniging en de winkeliers schriftelijk meedelen dat dit voorstel in februari in de commissie komt.
 
Onderwerp: Verkeersbesluit instellen eenrichtingsverkeer Torenzicht
Korte inhoud: Het voorstel omvat het Verkeersbesluit met bebordingsplan (zie de bijlagen) voor de invoering van eenrichtingsverkeer in de Torenzicht tussen Driest en Plantsoen en een inrijverbod voor vrachtverkeer aan de zuidzijde van de Driest.
Besluit:
Het college besluit:
1. In te stemmen met het definitieve verkeersbesluit voor het instellen van eenrichtingsverkeer op de Torenzicht en een verbod voor vrachtverkeer aan de zuidzijde van de Driest.
 
Onderwerp: Beleids- en Beheerplan Openbare Verlichting
Korte inhoud: Het nieuwe Beleids- en Beheerplan voor de Openbare Verlichting geeft een aantal keuzemogelijkheden om het beheer van de openbare verlichting af te stemmen op de gemeentelijke speerpunten.
Besluit: Het college besluit het voorstel aan te houden vanwege diverse opmerkingen/aanpassingen in het plan. Na aanpassing en aanvulling opnieuw voorleggen aan het college.
 
Onderwerp: Verkeersbesluit "Instellen 2 blauwezones en 2 parkeerplaatsen voor artsen nabij het Dorpshart" Verkeersbesluit "Instellen 2 voetgangersoversteekplaatsen nabij het Dorpshart"
Korte inhoud: Het voorstel omvat een tweetal verkeersbesluiten met bebordingsplannen in het gebied rondom het Dorpshart en het Gezondheidscentrum, voor het instellen van 2 blauwe zones, 2 parkeerplaatsen voor artsen, de aanleg van 8 parkeerplaatsen aan de Braadkamp Oost en het instellen van 2 voetgangersoversteekplaatsen.
Besluit:
Het college besluit tot:
1. Het instellen van 3 blauwezones; een zone op de Noordersingel, een zone langs de Braadkamp-West en een zone voor het Gezondheidscentrum (tussen 09.00 – 18.00 uur);
2. De aanleg van 8 parkeerplaatsen aan de Braadkamp Oost;
3. De aanleg van 2 artsenparkeerplaatsen aan het Plantsoen;
4. Het instellen van 2 voetgangersoversteekplaatsen; een op de
Laarderweg en een op het Plantsoen ter hoogte van het Gezondheidscentrum;
5. Het opheffen van 2 invalidenparkeerplaatsen;
6. Het op de gebruikelijke wijze in procedure brengen van de beide verkeersbesluiten.
 
Onderwerp: Bezwaar tegen het besluit om geen ontheffing te verlenen van het verkeersbesluit spitsafsluiting Stachouwerweg en Meentweg.
Korte inhoud: Op 21 augustus 2013 is namens uw college geweigerd ontheffing te verlenen van het verkeersbesluit d.d. 13 mei 2013 betreffende het plaatsen van diverse verkeersborden waardoor sluipverkeer via de Goyerweg, Stachouwerweg en Meentweg wordt tegengegaan. Tegen dit besluit is op 1 oktober 2013 een bezwaarschrift ingediend. De commissie voor de bezwaarschrift heeft op 13 januari 2014 een advies uitgebracht. Uw college wordt nu verzocht een besluit op het bezwaarschrift te nemen.
Besluit: Het college besluit, conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften, het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

 

Portefeuille: Wethouder A.C. Wondergem

Onderwerp: Tussenevaluatie Klimaatbeleid 2009-2013
Korte inhoud: Tussenevaluatie van het klimaatbeleid Eemnes 2009-2013.
Besluit: Het college besluit1. de tussenevaluatie van het klimaatbeleid (met enkele aanpassingen) ter kennisname voor te leggen aan de Commissie GROW.
 
Onderwerp: Motie zes minuten zones AED Burgerhulpverlening
Korte inhoud: In de raadsvergadering van 28 januari 2013 heeft het CDA via een motie het college opgedragen om “te onderzoeken hoe en welke middelen noodzakelijk zijn om in Eemnes te komen tot 6 minutenzones en hierover een uitgewerkt voorstel aan de raad te doen”. In deze memo is de vraag beantwoord en zijn drie alternatieven toegevoegd. Het college vraagt de raad om op basis van de informatie in deze memo een keuze te maken op welke manier gezondheidswinst bij hartstilstanden bereikt gaat worden en welke variant of welk alternatief het college uit mag werken.
Besluit:Het college stemt (met enkele aanpassingen) in met de notitie t.b.v. commissie BSM.
 
Onderwerp: Financiële kaders transitie jeugdzorg 2015
Korte inhoud: Met de regionale transitiearrangementen is commitment bereikt met de huidige zorgaanbieders en Bureaus Jeugdzorg (BJZ) over op welke wijze de beschikbare budgetten zorgcontinuïteit kunnen garanderen en de basisinfrastructuur in stand wordt gehouden. Het financiële kader bood op dat moment echter onvoldoende basis om tot verdergaande afspraken te komen. In de transitiearrangementen is toegezegd om in het eerste kwartaal 2014 meer duidelijkheid te bieden. Dit advies geeft de gevraagde duidelijkheid aan college en gemeenteraad.
Besluit: Het college besluit:
1. in te stemmen met de financiële kaders transitie jeugdzorg 2015 ten behoeve van Eemnes deel uit makend van de Eemland gemeenten en als zodanig verwoord in bijgaand (nog aan te vullen) conceptraadsvoorstel;
2. in verband daarmee het raadsvoorstel aan te bieden aan de commissie en raad van februari 2014.
 
Onderwerp: Dubbellaags ZOAB A27
Korte inhoud: De raad heeft het college eerder middels een bestuursopdracht opgedragen de mogelijkheden voor de aanleg van dubbellaags ZOAB op de A27 te onderzoeken. Inmiddels is er een onderzoeksrapport van het kosten batenonderzoek opgeleverd. Dit is een geschikt moment om het vervolgtraject te overwegen en de betrokken raadscommissie hierover te informeren.
Besluit: Het college besluit:
1. Met Rijkswaterstaat op bestuurlijk niveau te bespreken wat de consequenties van de resultaten van het kostenbatenonderzoek zijn;
2. de commissie GROW te informeren middels bijgaande memo;
3. de commissie GROW te zijner tijd te informeren over de uitkomst van het bestuurlijk overleg;
4. over te gaan tot de aanleg van het 2e deel van de schanskorven aan de oostzijde van de A27 conform het eerdere raadsbesluit (niet uit te stellen).
 

Portefeuille: Wethouder J. Bood

Onderwerp: Handhavingsuitvoeringsprogramma 2014 en handhavingsprogramma SBG
Korte inhoud: Het handhavingsuitvoeringsprogramma 2014 bevat een prioritering van de geplande taken en benodigde uren voor de afdoening van de diverse handhavingstaken
Besluit: Het college besluit:
1. het handhavingsuitvoeringsprogramma 2014 vast te stellen;
2. het Regionaal Handhavingsprogramma Wet milieubeheer Servicebureau gemeenten 2014 vast te stellen
 
Onderwerp: Uitkomsten risico-inventarisatie project Zuidpolder
Korte inhoud: Informeren over de uitkomsten van de risicoinventarisatie van het project Zuidpolder.
Besluit: Het college besluit in te stemmen met de risicoinventarisatie en deze voor te leggen aan de commissie W&R
 
Onderwerp:Prestatieafspraken Gemeente Eemnes- Alliantie
Korte inhoud: De gemeente Eemnes en de winingcorporatie de Alliantie hebben voor de periode 2014-2018 afspraken vastgelegd over het woonbeleid.
Besluit:Het college besluit de Prestatieafspraken met de Alliantie vast te stellen en het voorstel te laten aanvullen.
 
Onderwerp: Ingekomen stuk: Evaluatie Sociale koopwoningen Zuidpolder
Korte inhoud: Op 18 november 2013 heeft de gemeente getoetst of geïnteresseerde kopers voor deelplan 1 voldeden aan het gestelde inkomenscriterium van een gezamenlijk inkomen van minder dan € 45.000,- per jaar (toetsjaar 2012). Hieraan voldeden 19 kandidaten (alleenstaanden of gezinnen). Alle sociale koopwoningen met een prijs van €212.500,- zijn inkomenstechnisch bij de juiste inkomensgroep terecht gekomen.
Besluit: Het college besluit kennis te nemen van de evaluatie sociale koopwoningen en hierover een persbericht te laten opstellen.
 

Rondvraag en Mededelingen:

Rondvraag DB schanskorven
Het college stemt in met (aangepaste) bantwoording van de rondvraag.
 
Informeel overleg met de colleges van Laren en Blaricum (12.00 – 14.00 uur)
Met de colleges van Laren en Blaricum vindt periodiek overleg plaats