Collegebesluitenlijst 21 oktober 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014

 
Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer J. den Dunnen, wethouder
de heer P.H. van Dijk, secretaris
de heer H. Zoetman, wethouder
 
Afwezig:
de heer N.L. Rood, wethouder

 
Onderwerp - Vaststellen besluitenlijst week 42
Besluit  De besluitenlijst van week 42 wordt ongewijzigd vastgesteld.
 

Bekrachtiging besluiten.

Het college besluit de door burgemeester en wethouders genomen besluiten op 14 oktober 2014 (week 41) te bekrachtigen.

 

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

 

Jaarverslag 2013 commissie voor de bezwaarschriften
Korte inhoud: In het jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de in 2013 aantal ontvangen en afgehandelde bezwaarschriften. Verder is opgenomen het restant van de bezwaarschriften uit 2012 die in 2013 zijn afgehandeld.
 

Het college besluit:

1.het jaarverslag 2013 commissie voor de bezwaarschriften voor kennisgeving aan te nemen;

2.het jaar verslag ter kennisname voor te leggen aan de commissie BSM;

3. samen met de colleges van Laren en Blaricum de voorzitter van de commissie en de interim  directeur van de BEL Combinatie uit te nodigen in het gezamenlijk overleg van de BEL Colleges.

 

 

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

 

Voortgangsrapportages Sociaal Domein aug-sept
Korte inhoud: Bijgaand de voortgangsrapportages voor het sociaal domein van augustus en september. Het gaat om een bestuurlijke voortgangsrapportage en om een inhoudelijke voortgangsrapportage.
 

Het college besluit:

1. kennis te nemen van de voortgangsrapportages;

2. de inhoudelijke voortgangsrapportage ter kennisname naar de commissie BSM te sturen.

 

Zienswijze Begroting SBG 2015 en begrotingswijziging 2014 Servicebureau Gemeenten (SBG)
Korte inhoud: De gemeente Eemnes neemt deel in de Gemeenschappelijke Regeling SB|G.
De GR dient zijn concept begroting aan de raden van de deelnemende gemeenten voor te leggen voordat het bestuur van de GR tot vaststelling over kan gaan.
Normaal gesproken dient de begroting van de GR voor 15 juli vastgesteld te zijn, maar in verband met de ontmanteling van de GR in het jaar 2015 heeft de GR tot 12 november 2014 uitgestel gevraagd en gekregen van de provincie.
Thans krijgt de gemeente de gelegenheid een zienswijze in te dienen t.a.v. de conceptbegroting 2015.
 

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:

1. een zienswijze in te dienen ten aanzien van de conceptbegroting 2015 van het SBG.

2. geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de begrotingswijziging 2014

 

Subsidievoorstel 2015
Korte inhoud: Als start van het besluitvormingsproces over de aanvragen van subsidies voor het jaar 2015 dient door het college een aantal voor dat proces relevante besluiten te worden genomen, als ook te worden beslist op 2 aanvragen van meerjarige subsidies met een hoog risicoprofiel.
 

Het college besluit:

1. de raad bij behandeling van de begroting 2015 voor te stellen om geen subsidieplafond in te stellen;

2. de lijst met risicoprofielen voor het jaar 2015 vast te stellen;

3. voor de meerjarige subsidies de indexering voor 2015 op 0% te stellen en daarop een bezuiniging toe te passen van 2,5% conform de Kadernota. Dit besluit is niet van toepassing op de aanvragen van Kunst Centraal, Versa en Welzin; over Versa en Welzin wordt nog een afzonderlijk besluit genomen.

4. de aangevraagde subsidie met een hoog risicoprofiel voor de Bibliotheek Eemnes te verlenen zoals in dit voorstel aangegeven.

 

 

PORTEFEUILLE WETHOUDER H. ZOETMAN

 

Bestuursopdracht Kernrand Eemnes
Korte inhoud: Om ontwikkelingen in het gebied langs de Goyergracht mogelijk te maken dient eerst een kernrandzone visie te worden opgesteld.
 

Het college besluit de bestuuropdracht Kernrandzone Eemnes vast te stellen en ter besluitvorming aan de raad voor te leggen (incl. begrotingswijziging)..

 

 

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

 

Wet markt & overheid
Korte inhoud:
De wet markt & overheid stelt een aantal gedragsregels waaraan onder andere gemeenten moeten voldoen bij de uitvoering van economische activiteiten. Het is mogelijk om bepaalde categorieën hiervan uit te sluiten, dit voorstel betreft zo'n aanwijzingsbesluit.Het college besluit de raad voor te stellen:
a. met toepassing van afdeling 3.4 Awb ter inzage te leggen een ontwerpbesluit dat inhoudt dat de volgende economische activiteiten worden vastgesteld als activiteiten, die plaatsvinden in het algemeen belang, als bedoeld in artikel 25h, vijfde en zesde lid van de Mededingingswet:
1.  de activiteiten van het door de gemeentelijke Bestuurscommissie bestuurde Sport- en Ontmoetingscentrum De Hilt;   

2. verhuur/ingebruikgeving van gemeentelijke eigendommen aan maatschappelijke en/of (sport) organisaties;
3. verhuur van vastgoed;
4.verhuur groenstroken.
b. het college mandaat te geven om te besluiten tot vaststelling van het onder a. genoemde ontwerpbesluit mits in de zienswijzetermijn geen zienswijzen (die het besluit bestrijden) zijn ingediend.

 

Verordening tot wijziging van de "Verordening op de afvoer hemelwater en grondwater Eemnes".
Korte inhoud: De gemeenteraad heeft in 2010 de Verordening op de afvoer hemelwater en grondwater Eemnes vastgesteld. Recent is gebleken dat deze verordening onvoldoende juridisch draagvlak biedt om bij eventuele overtredingen in te grijpen. Daarom is het noodzakelijk om deze verordening aan te passen.
In dit voorstel wordt het college gevraagd om in te stemmen met de wijziging van de betreffende verordening. Omdat de vaststelling van de wijziging van de verordening een bevoegdheid van de gemeenteraad is, is een concept-raadsvoorstel met het besluit in de bijlage toegevoegd. Het college wordt gevraagd om aan de raad voor te stellen om de wijziging van de verordening vast te stellen.
 

Het college besluit:
1. in te stemmen met de Verordening tot wijziging van de Verordening op de afvoer hemelwater en grondwater Eemnes;

2. aan de raad voor te stellen om de Verordening tot wijziging van de Verordening op de afvoer hemelwater en grondwater Eemnes vast te stellen.

 

Start uitvoeringswerkzaamheden Bedrijventerrein Zuidpolder
Korte inhoud: De gemeente voert concrete gesprekken met diverse ondernemers die zich op het Eemnesser bedrijventerrein willen vestigen. In de afgelopen maanden is gebleken dat potentiele kopers duidelijkheid willen over het tijdstip van oplevering voordat zij besluiten over hun investering. Om die duidelijkheid te kunnen geven en de grond te kunnen verkopen is start van de uitvoering noodzakelijk. Daarom wordt de raad verzocht om in te stemmen met de start van de uitvoeringswerkzaamheden.Het college besluit de gemeenteraad te verzoeken om te starten met de bouwrijp maak werkzaamheden van het Bedrijventerrein Zuidpolder.

 

Definitief ontwerp openbare ruimte Bedrijventerrein Zuidpolder

Voor de aanleg van de openbare ruimte van het bedrijventerrein is een ontwerp gemaakt. Dit ontwerp moet worden vastgesteld als uitgangspunt voor het bouwrijp maak bestek zodat de

uitvoeringswerkzaamheden kunnen starten.

Hert college besluit het voorstel aan te houden vanwege div. vragen.

 

Bijdrage veilig slibtransport van RWZI Blaricum naar A27
Korte inhoud: De gemeenten Laren en Blaricum hebben te kampen met overlast van zwaar vrachtverkeer over hun wegen door de afvoer van roollslib, afkomstig van Blaricum, Eemnes en laren van de RWZI Blaricum naar de A1. Een adquate oplossing wordt voorgesteld.
Het college stelt de raad voor om een bijdrage van € 60.500 (inclusief BTW) aan het AGV beschikbaar te stellen en de begrotingswijziging ...-2015 vast te stellen.

 

Zwembad Laren

Het college stemt in met de memo, waarin diverse vragen en aandachtspunten zijn opgenomen, en besluit deze aan de gemeente Laren te versturen. 

 

Rondvraag / mededelingen

 

Brief gemeente Soest inzake taakstellingen Gemeenschappelijke Regelingen

Het college besluit aan de gemeente Soest mee te delen bereid te zijn om te participeren in een bezuinigingstraject t.a.v. Verbonden Partijen.

 

Sponsoring/bijdrage t.b.v. deelname aan de Special Olympics World Games in Los Angeles in 2015

Het college besluit een bijdrage van € 100,- te verlenen (via “steentje bijdragen”) t.b.v. Robin Gerritsen, ten laste van de post representatie..

 

Informeel overleg met de colleges van Laren en Blaricum (12.00 – 13.30 uur)

Met de colleges van Laren en Blaricum vindt het periodiek overleg plaats.