Collegebesluitenlijst 22 juli 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 29 juli 2014

Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer J. den Dunnen, wethouder
de heer N.L. Rood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

 

Afwezig:
de heer H. Zoetman, wethouder
 
 
Onderwerp - Besluitenlijst week 29
Besluit Ongewijzigd vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - Collegeprogramma 2014 - 2018 (uitvoeringsprogramma)
Korte inhoud: Op basis van het coalitie-accoord dient een uitvoeringsprogramma opgesteld te worden t.b.v. het college, voor de periode 2014 - 2018.
Besluit 
Het college besluit:
1. het collegeprogramma 2014 - 2018 voorlopig vast te stellen, met dien verstande dat de daadwerkelijke uitvoering afhankelijk is van het beschikbaar komen van voldoende financiële binnen de Kadernota en begroting 2015 e.v.;
2. het collegeprogramma als bijlage bij de Kadernota 2015 te voegen, en dit tijdens de heisessie op 15 augustus a.s. vast te stellen;
3. het collegeprogramma, tezamen met de Kadernota 2015, voor te leggen aan de raad in september.

 

Portefeuille: Wethouder Den Dunnen

Onderwerp - Samenwerkingsovereenkomst en mandaatbesluit t.b.v. inkoop sociaal domein (jeugdzorg) door Amersfoort
Korte inhoud: Door de gemeenten binnen de regio Eemland is er mee ingestemd dat Amersfoort zal optreden als gastheergemeente voor de uitvoering van een aantal beleidsarme taken op het gebied van WMO en Jeugdzorg. Het gaat om het afsluiten van contracten en het verstrekken van subsidies namens de betreffende gemeenten. Voor Eemnes heeft dit enkel betrekking op de uitvoering van de Jeugdzorg. Voor de uitvoering van deze taken is een samenwerkingsovereenkomst en een mandaat-/volmachtbesluit benodigd. Voor het op basis daarvan namens Eemnes door Amersfoort verstrekken van subsidies dient in de Verordening Jeugdhulp een nadere bepaling te worden opgenomen.
Besluit
Het college besluit:
1. akkoord te gaan met de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Amersfoort en gemeente Eemnes voor de periode tot en met 31 december 2015
2. de hierop betrekking hebbende volmacht- en mandaatregeling
vast te stellen;
3. voor te stellen aan de gemeente Amersfoort (en de regio-gemeenten) om de samenwerking in september 2015 te evalueren en dan te besluiten over het vervolg (i.p.v. voor 1-5-2015);
4. in de nog door de raad vast te stellen verordening Jeugdhulp een extra bepaling op te nemen als grondslag voor het door een gastheergemeente namens het college verstrekken van subsidies in het kader van jeugdzorg.
5. om voor de door Amersfoort te verzorgen inkoop op het terrein van de Jeugdzorg af te wijken van het lokaal vastgesteld Aanbestedings- en inkoopbeleid 2013, in die zin dat de algemene inkoopvoorwaarden van Amersfoort worden toegepast, in combinatie met een nog voor het sociaal domein vast te stellen strategisch verwervingsdocument voor het Regionaal Inkoop- en subsidiebureau Amersfoort.
6. De raad hierover te informeren via de lokale keuzenota.
 
De burgemeester besluit:
7. Portefeuillehouder J.G. den Dunnen te machtigen om de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.
 
Onderwerp - Rapport ‘Preventie van Kindermishandeling in gemeenten' van de Kinderombudsman
Korte inhoud: De Partij van de Arbeid gemeenteraad Eemnes heeft vragen gesteld over Kindermishandeling en het achterliggende rapport van de Kinderombudsman. De vragen worden via uw college beantwoord.
Besluit 
Het college besluit:
1. in te stemmen met (aangepaste) beantwoording van de rondvraag ten behoeve van de gemeenteraad van Eemnes inzake Kindermishandeling;
2. het achterliggende rapport van de Kinderombudsman te betrekken bij de verdere uitwerking van het Jeugdbeleid en uitvoeringsplannen.

Onderwerp - Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Eemnes 2013 en de tussentijdse rapportage januari tot en met mei 2014
Korte inhoud: De GGD regio Utrecht heeft over 2013 en tot en met mei 2014 haar jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Eemnes opgesteld. Het college neemt kennis van beide jaarverslagen. Daarna worden de documenten ter kennisname aan de commissie BSM gebracht.
Besluit 
Het college besluit:
1. kennis te nemen van het Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Eemnes 2013 en de tussentijdse rapportage januari tot en met mei 2014;
2. beide documenten ter kennisname aan de commssie BSM te brengen. 

Onderwerp - Verslag Signaleringsoverleg Jeugd gemeente Eemnes
Korte inhoud: het college wordt geinformeerd over zaken die besproken zijn tussen Versa, Politie, Halt en gemeente in het kader van het Signaleringsoverleg Jeugd Eemnes
Besluit 
Het college besluit:
kennis te nemen van het actiepuntenverslag van 8 juli 2014 van het Signaleringsoverleg Jeugd gemeente Eemnes.  

 

Portefeuille: Wethouder Zoetman

Onderwerp - Vastellen Inrichtingsplan openbare ruimte Zuidpolder: Deeplan 1 en 2
Korte inhoud: Voor de inrichting van de openbare ruimte in Zuidpolder is door de Zuidpolder CV een ontwerp gemaakt. Dit ontwerp moet worden vastgesteld zodat Zuidpolder CV de openbare ruimte kan aanleggen voordat de eerste woningen in het voorjaar van 2015 worden opgeleverd.
Besluit
Het college besluit:
- het inrichtingsplan openbare ruimte vast te stellen;
- het inrichtingsplan ter informatie door te sturen naar de commissie W&R;
- de plannen te publiceren en toekomstige bewoners hierover per brief te informeren.
 
Onderwerp - Snackwagen Oud Eemnesserweg 13
Korte inhoud: Witte tentenverhuur heeft verzocht om een snackwagen op eigen terrein te plaatsen.
Besluit 
Het college besluit:
1. toestemming te verlenen voor het plaatsen van een snackwagen voor
de duur van één jaar;
2. de omwonenden hierover: pro-actief te informeren;
3. vooruitlopend op aanpassing van de winkeltijdenverordening toe te staan dat de snackwagen op zondag ook open is;
4. na 1 jaar goed te evalueren (i.v.m. gebruik en mogelijke overlast etc.).

Onderwerp - Standplaats Alie's Vishandel
Korte inhoud: Namens Alie’s Vishandel heeft de heer Heek bezwaar gemaakt tegen het gedeeltelijk weigeren van een standplaatsvergunning bij het voormalig winkelcentrum Torenzicht. De hoorzitting van de bezwarencommissie is geweest. Tijdens en na de hoorzitting is bezien of een minnelijke regeling mogelijk is.
Besluit 
Het college besluit:
1. de standplaatsvergunning voor Alie's Vishandel voor de donderdag bij Torenzicht verlenen.
2. Alie's Vishandel te verzoeken om het bezwaarschrift in te trekken;
3. het standplaatsenbeleid aan te vullen, dat de standplaats op donderdag bij Torenzicht; persoon/bedrijf gebonden is en dus alleen geldt voor Alie's Vishandel.

Onderwerp - Uitwerkingsplan 2 Zuidpolder Woongebied
Korte inhoud: Op 28 januari 2013 is het bestemmingsplan Woongebied Zuidpolder vastgesteld. Dit bestemmingsplan biedt geen directe bouwtitel en moet per bouwstroom worden uitgewerkt. Uw college is bevoegd tot het vaststellen van een uitwerkingsplan. Onlangs hebben de ontwikkelaars van de Zuidpolder een omgevingsvergunning aangevraagd. Deze vergunning doorloopt de procedure van de coördinatieregeling. Het uitwerkingsplan doorloopt de volgende procedurestappen: 1. College besluit 22 juli a.s. 2. Uitwerkingsplan wordt van 29 juli tot 7 september ter inzage gelegd voor zienswijzen (de wettelijke zienswijze periode) 3. Conceptbeantwoording zienswijzen opstellen eind augustus/begin september 4. Uitwerkingsplan ter informatie naar cie W&R zenden (10 september). 5. Definitieve vaststelling uitwerkingsplan door college (eind september)
Besluit 
Het college besluit:
- in te stemmen met het 2e Uitwerkingsplan (met 2 aanvullende zinnen in de tekst van de plantoelichting m.b.t. onderzoek toekomstige verkeersafwikkeling en duurzaamheid (streven naar aanscherping EPC norm);
- het plan te publiceren voor het kunnen indienen van zienswijzen
- de commissie W&R te informeren in haar vergadering van 10 september a.s.
 
Onderwerp - Vogelboulevard Eemnes
Korte inhoud: Onder regie van Natuurmonumenten en de Gebiedscoöperatie O-gen (voorheen Stichting versterking Gelderse Vallei) wordt de uitvoering van het project Vogelboulevard ter hand genomen. Momenteel ligt er een schetsontwerp met een aantal mogelijke uitvoeringsopties. Een daarvan betreft de Maatpolder in Eemnes.
Besluit
Het college besluit :
- in te stemmen met de inrichting van de Vogelboulevard op de Maatweg;
- te kiezen voor de uitvoeringsvariant "Large";
- de kosten van deelname te maximaliseren op € 12.250 en deze te verwerken in
Zomernota (incl. € 1.000 voor de opening);
- i.o.m. de O-gen hierover pro-actief te communiceren.
- de commissie hierover te informeren.
 
Onderwerp - Actualisatie verkeersmodel
Om snel voortgang te kunnen maken bij de verschillende verkeersonderzoeken die binnenkort zullen volgen, wordt voorgesteld om voorafgaand aan de vaststelling van die opdrachten per direct een start te maken met het actualiseren van het verkeersmodel Eemnes.
Besluit
Het college besluit:
1. de Afdeling Aanleg en Beheer opdracht te geven het verkeersmodel Eemnes met spoed te actualiseren;
2. de kosten (max € 12.000) ten laste te brengen van “verkeersmaatregelen algemeen”.

 

Portefeuille: Wethouder Rood

Onderwerp - Overeenkomst Burgerpanel Eemnes
Korte inhoud: Gemeente Eemnes heeft een digitaal Burgerpanel. Het college van B&W wil de overeenkomst die in april 2014 afliep verlengen. Daarvoor is een collegebesluit nodig.
Besluit Het college besluit het digitale burgerpanel Eemnes voort te zetten en stemt daarvoor in met de overeenkomst met de looptijd van een jaar.
 
Onderwerp - Rondvragen sloop Ocriet
Besluit Het college stemt in met beantwoording van de rondvragen van Dorpsbelang en PvdA m.b.t. de Ocrietfabriek.

Onderwerp - Bomenkap te Veenweg Zuid

Besluit Het college stemt in met beantwoording van de technische vraag van Dorpsbelang m.b.t. de kap van 56 bomen langs de Te Veenweg Zuid.

Onderwerp - Straatnamen bedrijventerrein Zuidpolder.

Naar aanleiding van reacties van vertegenwoordigers van de ondernemerskringen is het wenselijk om één van de nieuwe straatnamen aan te passen.

Besluit Het college stelt voor aan de straatnaamcommissie om aan 1 straat de naam Amandelberg toe te kennen. Dit voorstel zal worden voorgelegd aan de genoemde vertegenwoordigers en vervolgens aan de straatnaamcommissie, met het verzoek tot heroverweging van het uitgebrachte advies.