Collegebesluitenlijst 23 december 2014

Vastgesteld in de vergadering Burgemeester en Wethouders van dinsdag 6 januari 2015

 
Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer J. den Dunnen, wethouder
de heer H. Zoetman, wethouder
de heer N.L. Rood, wethouder
de heer B. Epema, loco secretaris
 
Afwezig:
de heer P.H. van Dijk, secretaris
 

Onderwerp - Vaststellen besluitenlijst week 51
Besluit  De besluitenlijst van week 51 wordt ongewijzigd vastgesteld en de daarbij genomen besluiten worden bekrachtigd.
 

Portefeuille Burgemeester R. van Benthem RA

Onderwerp: Bezwaar tegen verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur
Korte inhoud:
De commissie voor de bezwaarschriften heeft op 18 november 2014 geadviseerd om het besluit van 24 juni 2014, waarin is besloten om bezwaarmaker een aantal documenten (geanonimiseerd) te verstrekken, te herroepen voor wat betreft het niet verstrekken van het besluit tot benoeming van de burgemeester en voor het overige in stand te laten
Besluit: Het college besluit:
- het bezwaarschrift gegrond te verklaren op het onderdeel van het bezwaarschrift dat ziet op het niet verstrekken van het besluit tot benoeming van de burgemeester en het bezwaarschrift voor het overige ongegrond te verklaren;
- het besluit van 24 juni 2014 te herroepen en bezwaarmaakster alsnog het besluit tot benoeming van de burgemeester te verstrekken;
- bezwaarmaakster een vergoeding van € 243,50 toe te kennen op
de voet van artikel 7:15 Algemene wet bestuursrecht
 

Portefeuille: Wethouder J.G. den Dunnen

Onderwerp: Subsidieaanvraag Versa Welzijn 2015
Korte inhoud:
Versa Welzijn heeft een subsidieaanvraag ingediend voor het in Eemnes uit te voeren welzijnswerk in 2015. Het welzijnswerk maakt onderdeel uit van het sociaal domein. In 2015 wordt van Versa Welzijn een belangrijke bijdrage verwacht in het ondersteunen van de civil society (dat wat mensen voor en met elkaar betekenen). Het jaar 2015 zal vooral ook een ontwikkeljaar worden met betrekking tot deze rol die wij aan Versa Welzijn vragen. De subsidie heeft betrekking op een deel persoonsvolgend en een subsidie voor specifieke diensten. Het college wordt gevraagd in te stemmen met het verlenen van de subsidie voor 2015 conform de bepalingen van de algemene subsidieverordening Eemnes.
Besluit: Het college besluit:
ten behoeve van Versa Welzijn instemmen met het verlenen van de volgende subsidie voor 2015:
1. budget financiering € 216.309
2. persoonvolgend financiering € 39.000
 
Onderwerp: Subsidie evenement Pulling Eemnes vaststellen voor Eemnes
Korte inhoud:
Voor de subsidie aan Pulling Eemnes is een aanvraag voor vaststellen ingediend en verantwoording van de gemaakte kosten. De verleende subsidie was gegarandeerd tot maximaal € 1.500,- en moet nu op basis van de exploitatierekening worden vast gesteld.
Besluit: Het college besluit:
1. de subsidie aan Pulling Eemnes 2014 vast te stellen op het exploitatietekort van € 1.275,-.
2. de kosten te verantwoorden op de post incidentele subsidies kunst en cultuur 65400011-642504 en te dekken door een onttrekking aan de reserve Gemeenschap, Cultuur en Sport.
 
Onderwerp: Benoeming van leden kunstcommissie Eemnes
Korte inhoud:
Vanaf 2008 heeft de gemeente een kunstcommissie aangesteld. De leden worden door het college van Burgemeester en Wethouders benoemd. Er worden twee kandidaten voorgedragen, te weten de heren R. Westerhof en J. van Bavel.
Besluit: Het college besluit:
De heren R. Westerhof en J. van Bavel te benoemen tot leden van de Kunstcommissie Eemnes.
 
 

Portefeuille Wethouder H. Zoetman

 
Onderwerp: Handhavingsbeleid 2015-2018 en evaluatie handhavingsbeleid 2010-2014
Korte inhoud:
De BEL Combinatie heeft in navolging van het Handhavingsbeleid omgevingsrecht 2010-2014 een nieuw integraal handhavingsbeleid ontwikkeld voor de periode 2015-2018. Met dit voorstel wordt u het eindresultaat aangeboden.
Tevens wordt in dit voorstel de evaluatie van het handhavingsbeleid 2010-2014 aangeboden.
Besluit: Het college besluit:
1. het Handhavingsbeleid 2015-2018 ter vaststelling bij de gemeenteraad aan te bieden en de gemeenteraad kennis te laten nemen van de evaluatie van het Handhavingsbeleid 2010-2014.
 
Onderwerp: Definitief ontwerp inrichtingsplan calamiteitenroute Ruizendaallaan - Wakkerendijk
Korte inhoud:
Om de waterhuishouding en de veiligheid in de Zuidpolder te borgen moet ter plaatse van de Wakkerendijk een Calamiteitenroute en een watergang worden aangelegd.
Conform afspraak worden alle ontwerpen van de Zuidpolder CV voorafgaand aan de uitvoering ter vaststelling aangeboden aan het college van B&W. Na vaststelling zal het ontwerp worden gepubliceerd en ter informatie naar de commissie W&R gezonden.
Besluit: Het college besluit:
Het definitief ontwerp voor de calamiteitenroute en de watergang Ruizendaallaan – Wakkerendijk aan te houden.
 

Portefeuille Wethouder N.L. Rood

Onderwerp: Memo zwembad
Korte inhoud:
In de memo worden de mogelijkheden voor Eemnes (en Laren) verkend om de financiële lasten t.g.v. de aanleg en exploitatie van het BEL zwembad te verlagen.
Besluit: Het college besluit:
Kennis te nemen van de memo en hierover het gesprek met de gemeente Laren aan te gaan.
 

Rondvraag en mededelingen:

Onderwerp:Verzoek binnen gekomen van de heer Wiggerts namens de vuurwerkgroep om een financiële bijdrage voor het vuurwerk bij het evenemententerrein met Oud en Nieuw. Gelet op de door de raad uitgesproken wens om de overlast door vuurwerk te verminderen en de wens om vuurwerkvrije zones in te stellen acht het college een mede door de gemeente ondersteund, centraal af te steken vuurwerk op het evenemententerrein Eemnes wenselijk.
Besluit:
Het college besluit:
* de totale kosten tot een maximum van € 5.000,- te dragen,
* een bijdrage van € 2.500,- in rekening te brengen bij de heer Wiggerts van de vuurwerkgroep
 
Onderwerp: Parkeerplaatsen Klaproos
N.a.v. de wijkschouw is nog een (verlaat) verzoek binnen gekomen m.b.t. het schrappen van een parkeerplaats. Hieraan kan tegemoet worden gekomen, als op de andere hoek 1 plaats extra kan worden ingevuld. Dit spaart ook nog 1 boom.
Besluit: Het college besluit:
Akkoord te gaan met het voorstel op voorwaarde dat de bewoner bij de extra parkeerplaats akkoord kan gaan met het ontwerp.
 
Onderwerp: Subsidie aanvraag Stichting Nul-op-de-meter.
De aanvraag was nog niet volledig. De gevraagde informatie is nog niet ontvangen.
Besluit: Het college besluit:
De stichting een voorschot op de eventueel te verlenen subsidie te verstrekken van € 1.500,-