Collegebesluitenlijst 23 september 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 30 september 2014

 
Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer J. den Dunnen, wethouder
de heer H. Zoetman, wethouder
de heer N.L. Rood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

 
Onderwerp - Vaststellen besluitenlijst week 38
Besluit  De besluitenlijst van week 38 wordt ongewijzigd vastgesteld.
 
Lokatiebezoek (09.00 – 10.00 uur)
Voorafgaande aan de vergadering bezoekt het college, op  uitnodiging van de omwonenden, de lokatie, gelegen tussen Wakkerendijk 88 – 90, alwaar de calamiteitenroute is gepland voor de Zuidpolder.
 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp -Korte inhoud: Om de taakstellende bezuiniging te realiseren op het onderhoud bij SV Eemnes wordt het beheer en onderhoud over gedragen aan de vereniging. Om dit te kunnen bewerkstelligen is een aantal varianten uitgewerkt om het sportpark daarvoor gereed te maken. Het college wil de raad in de gelegenheid stellen om zich in een gesprek samen met de vereniging uit te spreken over de varianten. Daarna wordt er een definitef voorstel gedaan aan de raad.
Besluit:
Het college besluit:
1. een voorkeur uit te spreken voor Variant 1: Aanleg 2 nieuwe kunstgrasvelden en vervangen van de toplaag van het huidige kunstgrasveld en de strook kunstgras.
2. dit voorstel tekstueel te verbeteren en voor te leggen aan de SV Eemnes en de gemeenteraad.
 
Onderwerp: Begroting 2015
Korte inhoud: instemmen met de begroting en meerjarenraming en akkoord gaan met het bijgevoegd raadsvoorstel betreffende het vaststellen van de  programmabegroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018
Besluit: Het college besluit de programmabegroting 2015 en de meerjarenraming 2016-2018 vast te stellen.
 
Onderwerp: Vergaderstructuur gemeenteraad
Op basis van het besluit van 2 september jl. zijn voorbeelden uitgewerkt met 2 verschillende opties.
Besluit: Het college besluit n.a.v. de uitgewerkte voorbeelden, een voorstel aan het presidium voor te leggen. Daarin zit een mix van een 2-wekelijkse en 4-wekelijkse variant.
 

Portefeuille: Wethouder J.G. den Dunnen

Onderwerp: Lokale Keuzenota Sociaal Domein 2015-2018
Korte inhoud: De Lokale Keuzenota Sociaal Domein vormt samen met de Informatienota Sociaal Domein één geheel. Daar waar in de Informatienota het accent lag op alles wat we beleidsmatig samen doen met de regio voor de drie transities, ligt in deze nota het accent op de lokaal in te vullen keuzes en wat we met de uitvoeringsorganisatie HBEL uitwerken. De jeugdnota Jeugdzorg uit het hart van Eemnes maakt onderdeel uit van deze Lokale Keuzenota. Aangezien de gemeente Eemnes de transitie Jeugdzorg vormgeeft in de regio Eemland is u voor het onderdeel Jeugd uit de Lokale Keuzenota een separate integrale Jeugdnota aangeboden. Het doel van de Lokale Keuzenota is om inzicht te geven in de wijze waarop we het preventieve voorveld en de toegang vormgeven. De nota bevat diverse actie- en beslispunten die ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd.
Besluit:
Het college besluit:
1. in te stemmen met de Lokale Keuzenota
2. de Lokale Keuzenota voor te leggen aan de raad
3. de raad voor te stellen om de actie- en beslispunten vast te stellen.
 

Portefeuille: Wethouder H. Zoetman

Onderwerp: Toekennen straatnamen bedrijventerrein Zuidpolder.
Korte inhoud: Omdat het bedrijventerrein Zuidpolder een uitbreiding is van het bedrijventerrein Bramenberg stelt de commissie voor om vast te houden aan namen van in deze regio voorkomende vruchten/noten van struiken/bomen. De commissie stelt voor om het achtervoegsel “berg” te continueren voor een duidelijke naamgeving en voor de verwijzing naar de oude Bramenberg op de plaats van het bedrijventerrein. Daarom stelt de commissie voor om de Vogelkersberg te hanteren voor de interne ontsluitingsweg en de Kastanjeberg voor de meest zuidelijke weg die aansluit op de Te Veenweg Zuid.
Besluit: Het college besluit onderliggend voorstel van de straatnaamcommissie Eemnes voor het bedrijventerrein Zuidpolder ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen.
 

Portefeuille: Wethouder N.L. Rood

Onderwerp: 2e fase schanskorven op bestaande geluidwal aan de oostzijde van de A27
Korte inhoud: Het college heeft aangegeven de 2e fase van de schanskorven niet te willen realiseren. De consequenties hiervan zijn onderzocht
Besluit: Het college besluit:
1. de Raad voor te stellen de 2e fase van de schanskorven op de bestaande geluidwal niet te realiseren;
2. De Firma Rijkeboer binnen 2 jaar met werk te compenseren.
 

Rondvraag/Mededelingen

Stroomversnelling koopwoningen
Er is een intentieovereenkomst opgesteld, als resultaat van de inspanningen van diverse partijen. Door zich te verbinden aan deze deal geven zij hiermee invulling aan de ambitie om met vereende krachten op korte termijn op grote schaal renovaties naar Nul op de Meter
voor huizen van particuliere huiseigenaren mogelijk te maken. Deze deal wordt
bekrachtigd door de handtekeningen van alle samenwerkingspartners en aanbieding in september 2014 aan Minister Blok van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Besluit:
Het college besluit:
1. in te stemmen met ondertekening van de intentieovereenkomst;
2. verleent mandaat aan wethouder N. Rood tot ondertekening van de overeenkomst.  
 
Onderwerp: Voorbereiding persgesprek
Het college bespreekt de agendapunten voor het overleg met de pers d.d. 30 september a.s.
 
Overleg met de AKOE
Van 13.00 – 14.00 uur vindt het periodiek overleg plaats met de vertegenwoordigers van de AKOE.
 
Bedrijfsbezoek Kringloopwinkel
Aansluitend aan de vergadering brengt het college een bedrijfsbezoek aan de kringloopwinkel Eemnes.