Collegebesluitenlijst 24 juni 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 1 juli 2014

 
Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer J. den Dunnen, wethouder
de heer H. Zoetman, wethouder
de heer N.L. Rood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris
 

Onderwerp - Vaststellen besluitenlijst week 25
Besluit  De besluitenlijst van week 25 wordt gewijzigd vastgesteld
 

Portefeuille: Burgemeester R. van Benthem

Onderwerp: Vertegenwoordiging college in het DB van de BEL Combinatie
Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van de BEL Combinatie op 26 juni a.s. zullen de nieuwe leden van het Dagelijks Bestuur (DB) worden benoemd.
Besluit: Het college besluit om de heer N. Rood voor te dragen als lid van het DB, en de heer H. Zoetman als zijn vervanger.
 

Portefeuille: Wethouder J.G. den Dunnen

Onderwerp: Dienstverlenings- en productovereenkomst 2014 gemeenten Blaricum, Eemnes, Laren en Stichting Halt
Korte inhoud: Halt verricht diensten voor de BEL-gemeenten. Jaarlijks wordt daar subsidie voor verleend. Omdat de diensten voor de drie gemeenten gelijk zijn is het verstandig om de dienstverlenings- en productovereenkomst op orde te hebben. De afspraken zijn hiermee vastgelegd
Besluit: Het college stemt in met (1) de Dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeente Eemnes en Halt voor de periode 2013 tot en met 2015 en (2) de productovereenkomst 2014 gemeente Blaricum, Eemnes, Laren en stichting Halt.
 

Portefeuille: Wethouder H. Zoetman

Onderwerp: Zoetwatervoorziening Oost-Nederland, Intentieverklaring
Korte inhoud: Door klimaatverandering neemt het zoetwatertekort in droge zomerperioden toe. In een groter verband (Regio Oost Nederland) willen partijen gezamenlijk actie ondernemen. Zij vragen hierbij financiële ondersteuning uit het Deltafonds om de beoogde maatregelen deels te kunnen bekostigen. Om deze gezamenlijkheid te benadrukken wordt er door alle partijen in de regio Rijn-Oost, waaronder ook het Platform Water Vallei en Eem een intentieverklaring ondertekend. Het college wordt gevraagd ermee akkoord te gaan dat de gemeente Eemnes deze intentieverklaring mede ondertekent
Besluit: Het college besluit:
  1. akkoord te gaan met de ondertekening van de bijgevoegde intentieverklaring;
  2. de bestuurlijk vertegenwoordiger van het Platform Water Vallei en Eem, de heer Breunis van de Weerd, wethouder van gemeente Ede, machtigen om de intentieverklaring, mede namens de gemeente Eemnes, op 27 juni in het ROB Rijn-Oost te ondertekenen.
 
Onderwerp: Agenda en vergaderstukken AVA Zuidpolder 24 juni 2014
Korte inhoud: Zoals afgesproken in het plan van aanpak Zuidpolder worden de stukken voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouder (AVA) van de Zuidpolder BV. Vooraf aan het College verzonden. Op deze manier kunnen de gemeente bestuurders in de AVA vooraf hun standpunt bepaling voorleggen aan het college.
Besluit: Het college heeft de stukken voorbesproken, de wethouder neemt dit mee in het overleg.
 
Onderwerp: Toestemming voor het vellen van 2 gemeente bomen (Populieren) voor het realiseren van een inrit ten behoeve van de tijdelijke opslag van Sterk Midden Nederland
Sterk Midden Nederland, Eemweg 106 heeft een verzoek ingediend voor toestemming voor het vellen van 2 Populieren voor het realiseren van een inrit op het perceel tegenover Eemweg 106. De populieren zijn bomen in het beheer van de gemeente Eemnes, Sterk mag deze niet verwijderen zonder toestemming van het college.
Besluit: Het college besluit toestemming te verlenen voor vellen van 2 gemeentebomen (populieren) op het perceel tegenover Eemweg 106 Eemnes, onder de voorwaarde van herplant van 2 populieren. De bomen kunnen pas worden verwijderd nadat de omgevingsvergunning voor het gebruik van het terrein onherroepelijk is.
 

Rondvraag/mededelingen

Wethouder Rood heeft gesproken met Cablean over duurzaamheidsmaatregelen (door middel van multifunctionele oppervlaktes m.b.v. het Cablean energy 1’23 programma) binnen Eemnes. Idee is om via hun een atlas op te laten stellen voor Eemnes waarin de mogelijkheden in kaart worden gebracht. Dit zou goed kunnen passen binnen het uit te werken klimaatplan, waarin de nieuwe ambities van deze coalitie worden vertaald. De kosten (50 % voorfinanciering van de atlas, uitwerkende op € 12.500) kunnen dan worden betaald uit het klimaatbeleid. Het college heeft een positieve grondhouding ten aanzien van dit initiatief
 
Terugblik VNG congres: de deelname volgend jaar in Apeldoorn laat het college afhangen van de inhoud van het programma, dat dan wordt aangeboden. Er zal dan tevens een afweging plaatsvinden ten aanzien van de kosten van het congres en het tijdsbeslag