Collegebesluitenlijst 25 maart 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van
1 april 2014

 
Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris
 
Onderwerp - Besluitenlijst week 12
Besluit  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
 

Portefeuille: burgemeester R. van Benthem RA

Onderwerp: Deelname aan Waar Staat Je Gemeente
Korte inhoud: In het tweede kwartaal 2014 zal de gemeente deelnemen aan Waar Staat Je Gemeente. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een extern onderzoeksbureau, binnen de BEL Combinatie wordt dit gecoördineerd door Sander Bijvank.
Besluit:  Het college:
1.  neemt kennis van deelname aan Waar Staat Je Gemeente in het tweede kwartaal van 2014.
2. Het college besluit tot verstrekking persoonsgegevens uit de BRP (Basis Registratie Personen) aan het onderzoeksbureau Research2Evolve. Het betreft naam, adres en geboortedatum van 2000 personen van 18 jaar en ouder, samengesteld middels een
aselecte steekproef.
 

Portefeuille: wethouder E.M. van IJken

Onderwerp: Memo uren verkeer 2014
Korte inhoud: Goedkeuring memo over extra benodigde uren in 2014 voor project RWS verbreding A27/A1 (zie bijlage).
Besluit: Het college besluit in te stemmen met de bijgevoegde memo over extra benodigde uren in 2014 voor het project RWS verbreding A27/A1.
 
Onderwerp: Afkoppelen regenwater terrein particulieren Ploeglaan en Klaproos.
Korte inhoud: In de commissie GROW van februari 2014 is naar aanleiding van dit besluit gevraagd naar de mogelijkheden voor bewoners om hun regenwaterafvoer (gescheiden van de afvalwaterafvoer) op het nieuwe gemeentelijk rioolstelsel aan te sluiten. In dit voorstel worden de mogelijkheden voor het afkoppelen toegelicht en een voorstel gedaan hoe hiermee om te gaan
Besluit: Het college besluit:
1. in te stemmen om de daken aan de straatzijde van de woningen af te koppelen van de regenwaterafvoer en aan te sluiten op de gemeentelijke regenwaterafvoer;
2. het afkoppelen te realiseren door middel van een ondergrondse aansluiting, zonder eigen bijdrage van de bewoners;
3. de raad te verzoeken om een krediet van € 31.000 beschikbaar te stellen om de benodigde werkzaamheden uit te voeren.
 
Onderwerp: Beantwoording vragen D66 inzake schanskorven
Besluit: Het college stemt in met de beantwoording van de vragen.
 

Portefeuille: wethouder A.C. Wondergem

Onderwerp: Ondertekenen addendum E-laad
Korte inhoud: E-laad heeft ervoor gezorgd dat de oplaadpalen tot eind 2016 gebruikt kunnen worden. Met het ondertekenen van het addendum wordt het contract verlengd tot 31-12-2016.
Besluit: Het college stemt in met het ondertekenen van het Addendum van de Stichting E-laad (verlenging van de overeenkomst tot en met eind 2016).