Collegebesluitenlijst 25 november 2014

Vastgesteld in de vergadering Burgemeester en Wethouders van dinsdag 2 december 2014

 
Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer J. den Dunnen, wethouder
de heer P.H. van Dijk, secretaris
de heer H. Zoetman, wethouder
 
Afwezig:
de heer N.L. Rood, wethouder
 

Onderwerp - Vaststellen besluitenlijst week 47
Besluit  De besluitenlijst van week 47 wordt ongewijzigd vastgesteld en de daarbij genomen besluiten worden bekrachtigd.
 

Portefeuille Burgemeester R. van Benthem RA

 
Onderwerp: Aanwijzing collectieve festiviteiten voor het jaar 2015
Korte inhoud: Op grond van artikel 4:2 van de Algemene plaatselijke verordening van Eemnes wijst het college jaarlijks Koningsdag aan als collectieve festiviteit
Besluit: Het college van burgemeester en wethouders besluit op grond van artikel 4:2 van de Algemene plaatselijke verordening van Eemnes Koningsdag 2015 aan te wijzen als collectieve festiviteit.
 
Onderwerp: Ondertekening Uitvoeringsregeling Bureau RVS
In de districtelijk veiligheidscolleges van Midden Nederland is in mei op basis van de evaluatie
Uitvoering Veiligheidsstrategie en Bureau RVS besloten tot verlenging van Bureau RVS (zie
bijlage 1, punten 3 en 4 van de oplegger). Aangezien de huidige uitvoeringsregeling loopt tot 1
januari a.s. wordt de nieuwe uitvoeringsregeling nu ter ondertekening rondgestuurd om e.e.a. te kunnen verlengen
Besluit: Het college stemt in met verlenging van de uitvoeringsregeling voor de periode 2015 – 2018.
 
Onderwerp: Afspraken Oud en Nieuw
Besluit: Het college stemt in met de gemaakte afspraken rondom oud en nieuw.
 
Onderwerp: Standpunt GS Noord-Holland
Besluit: Het college neemt kennis van het standpunt van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland met betrekking tot het adviesrapport verkenning toekomst Gooi- en Vechtstreek (Gooi- en Vechtstreek: regio met een plus).
 
 

Portefeuille: Wethouder J.G. den Dunnen

Onderwerp: Vaststellen gemeentelijke bijdragen en subsidies welzijn, sport, cultuur, gezondheid en maatschappelijke ondersteuning Eemnes 2013.
Korte inhoud: Volgens de subsidieverordening en mandaatregeling moeten sommige voorlopig toegekende subsidies vastgesteld worden op grond van de ingeleverde verantwoording na afloop van het subsidiejaar
Besluit: Het college besluit:
1. de subsidies 2013 vast te stellen volgens het bijgeleverde overzicht;
2. de instellingen hierover te informeren.
 
Onderwerp: Plaatsing van Eemnesser leerlingen in een Centrale Opvangklas voor Basisonderwijs (COBO).
Korte inhoud: Plaatsing van Eemnesser leerlingen in een Centrale Opvangklas voor Basisonderwijs (COBO) gehuisvest in de openbare basisschool De Dubbeldekker in Hilversum
Besluit: Het college besluit:
1. in te stemmen met het principevoorstel om geen vergoeding te verstrekken aan De Dubbeldekker voor het plaatsen van Eemnesser leerlingen binnen de Centrale Opvangklas voor Basisonderwijs (COBO).
2. De BEL Combinatie opdracht te geven om voor het komende schooljaar nader inzichtelijk te maken, bij voorkeur in BEL verband, hoe de scholen om willen gaan met Passend onderwijs, en antwoord te laten geven op de vraag welke scholen zich waarop richten qua doelgroepen,
en hoe COBO daar dan in past?
 
Onderwerp: Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang Gemeente Eemnes
Korte inhoud: De Raad heeft voor de periode 2011-2014 het Voor en vroegschoolse educatie en peuterspeelzalen(subsidie)beleid vastgesteld. Het kabinet heeft plannen aangekondigd om kinderopvang en peuterspeelzaalwerk met ingang van 1 januari 2017 te harmoniseren. Vooruitlopend op deze ontwikkeling is het verstandig dat de gesubsidieerde peuterspeelzalen zich omvormen naar peuteropvang. Er zijn hierover afspraken gemaakt met de beide gesubsidieerde peuterspeelzalen in Eemnes. De in de begroting 2014 geraamde subsidiegelden zijn uitgangspunt om deze omvorming tot stand te brengen. De omvorming dient in 2015 tot stand te worden gebracht. Als gevolg van de omvorming wordt vanaf 2016 een bezuiniging verwacht
Besluit: Het college besluit:
1.de notitie 'Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang gemeente Eemnes van 18 november 2014' vast te stellen
2. in te stemmen met de beslispunten zoals verwoord op bladzijde 26 van de notitie waardoor er voor de periode 2015-2017 een nieuw subsidiekader voor peuterspeelzaalwerk/peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) ontstaat en
3. de notitie en besluitvorming van het college ter kennis name te brengen aan de commissie BSM
4. door de BEL Combinatie een voorstel te laten uitwerken, waarin de problematiek, bij voorkeur in BEL-verband en in overleg met de GGD, inzichtelijk wordt gemaakt en nadere voorstellen worden gedaan voor de periode vanaf 1-1-2017, inclusief de benodigde middelen daarvoor.
 
 

Portefeuille: Wethouder H. Zoetman

Onderwerp: Convenant Woningbouwprogrammering Regio Amersfoort 2014-2018
Korte inhoud: Om de woningbouw in de regio beter op elkaar af te stemmen komt er een regionaal platform. Hier kunnen alle deelnemende gemeente uit de regio Amersfoort elkaar informeren omtrent plannen en ontwikkelingen. Het is de bedoeling er voor te zorgen dat ook op de lange termijn de regio een aantrekkelijke woon- en werkregio blijft. In 2016 wordt , ter voorbbereiding op de herijking van de Provinciale Omgevingsvisie in 2017, gestart met de ontwikkeling van een regionale ruimtelijke visie. Dit convenant wordt aangegaan tot 1 januari 2018. Indien het college instemt, zal het convenant namens de gemeente worden ondertekend door de wethouder Wonen. Ter informatie wordt er een infobrief aan de raad gestuurd.
Besluit: Het college besluit:
- deel te nemen aan de Woningbouwprogrammering Regio Amersfoort 2014-2018 door ondertekening van het convenant,
- de raadsinformatiebrief vast te stellen en aan de raad te sturen,
- de burgemeester machtigt wethouder Zoetman het convenant te tekenen.
 
Onderwerp: Conceptreactie ontwerpverkeersbesluit 130 km/uur A27
Besluit: Het college stemt in met de conceptreactie, waarin de zienswijze kenbaar wordt gemaakt m.b.t. verhoging van de maximum snelheid overdag naar 130 km/uur door de Minister.
 
 
Persgesprek (14.00 – 15.00 uur)
Met de vertegenwoordigers van de pers heeft het college het periodiek overleg: