Collegebesluitenlijst 26 augustus 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van
2 september 2014

 
Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer J. den Dunnen, wethouder
de heer H. Zoetman, wethouder
de heer N.L. Rood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris
 

Portefeuille: Burgemeester R. van Benthem RA

Onderwerp - Besluitenlijst 19 augutus 2014
Besluit: De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

Onderwerp: Reactie op rapport Verkenners Gooi & VechtIn april is er een rapport gestuurd door de provincie Noord Holland inzake de Verkenners Gooi & Vecht. Voor 1 oktober wil de provincie graag een reactie van de gemeente
Besluit:

Het college;

  1. stemt in met de conceptreactie
  2. legt de reactie voor instemming voor aan de commissie en raad
 

Portefeuille: Wethouder J.G. den Dunnen

Onderwerp: Procedure OOGO i.v.m. nieuwe Jeugdwet
Korte inhoud: Op overeenstemming gericht overleg met samenwerkingsverbanden onderwijs over beleidsplan Jeugd.
Besluit:

Het college besluit:

  1. de procedure vast te stellen, overeenkomst en geschillenregeling voor OOGO beleidsplan jeugd, zoals bedoeld in artikel 2.2 van de Jeugdwet;
  2. de Stuurgroep OOGO Passend Onderwijs Gooi & Vechtstreek te mandateren om het OOGO te voeren;
  3. wethouder Van Ramshorst als voorzitter van Stuurgroep Jeugd Gooi & Vechtstreek toe te voegen aan het OOGO jeugd.
  4. de overeenkomst door de voorzitter van de Stuurgroep, de heer E. Van der Want, wethouder jeugd en onderwijs gemeente Hilversum, namens alle deelnemende regiogemeenten te laten ondertekenen;
  5. vast te stellen dat de Ontwikkelagenda 2014-2018 de basis is om in de komende jaren de afstemming tussen passend onderwijs en jeugdhulp zo effectief mogelijk vorm te geven.
 

Portefeuille: Wethouder H. Zoetman

Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan Wakkerendijk 150.
Korte inhoud: Naar aanleiding van een beroep tegen het bestemmingsplan Wakkerendijk-Meentweg 2012 heeft de Raad van State de gemeenteraad opgedragen om voor het perceel Wakkerendijk 150 een nieuw besluit te nemen. De gemeenteraad heeft nadien besloten om een nieuw bestemmingsplan voor dit perceel te maken
Besluit: Het college besluit het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage te leggen.
 
Onderwerp: Beslissing op bezwaar tegen besluit bestuursdwang i.v.m. het wegslepen van een voertuig.
Dit betreft een aangehouden voorstel uit uw vergadering van 19 augustus jl. dat op uw verzoek is aangepast. De heer W. Scherpel heeft bezwaar gemaakt tegen een besluit tot het toepassing van bestuursdwang in verband met het wegslepen van zijn voertuig. De commissie bezwaar adviseert het bezwaarschrift niet ontvankelijk te verklaren. Dit op grond van het feit
dat het bezwaarschrift niet is ondertekend en hij geen gebruik heeft gemaakt van de termijn om het verzuim te herstellen. Omdat het bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk is, is afgezien van het horen van bezwaarmaker. De reeds voldane kosten van het wegslepen worden uit coulance, gelet op de omstandigheden die uit het bezwaarschrift blijken, teruggestort
Besluit:
Het college besluit;
1. het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren;
2. uit coulance het reeds voldane bedrag voor het wegslepen terug te storten.
 

Portefeuille: Wethouder N.L. Rood

Onderwerp: Bestuursopdracht intensiveren klimaatbeleid naar 25% CO2 reductie.
Korte inhoud: Het nieuwe coalitieakkoord geeft aan dat het verwachte resultaat opgeschaald moet worden naar 25% CO2 reductie. Het college is in een - door het college overgenomen - motie door de raad verzocht om aan te geven op welke wijze deze aangescherpte doelstelling gehaald kan worden en welke middelen daarvoor nodig zijn. De bestuursopdracht geeft hier invulling aan.
Besluit:

Het College besluit:

  1. in te stemmen met de bestuursopdracht, met enkele aanpassingen;
  2. de bestuursopdracht aan de commissie GROW ter kennisname voor te leggen.
 
Onderwerp: Wijziging DO herinrichting Ploeglaan en Klaproos
Korte inhoud: Op 27 mei jongstleden heeft het college het definitieve plan voor de herinrichting van de Ploeglaan en de Klaproos vastgesteld. Naar aanleiding van dit besluit is op 2 juli jl. een inloopavond gehouden. Naast enkele opmerkingen op detailniveau zijn er twee onderwerpen naar voren gekomen die bestuurlijk besproken dienen te worden. Het college wordt gevraagd om in te stemmen met de voorgestelde wijziging van het definitieve onderwerp (DO) voor de herinrichting van de Ploeglaan en de Klaproos. De wijziging betreft het aanleggen van een snelheidsmaatregel in de Ploeglaan en het vervallen van twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Ploeglaan nr. 19
Besluit:
Het college besluit:
1. in te stemmen met de wijziging van het definitieve ontwerp (DO) voor de herinrichting van de Ploeglaan en de Klaproos;
2. het gewijzigde DO in september aan de commissie GROW ter kennisgeving aan te  bieden
 
Onderwerp: Vaststellen Verordening winkeltijden Eemnes 2014
Korte inhoud: Per 1 juli 2013 is de Winkeltijdenwet gewijzigd. In de herziene wet blijven de wettelijke verboden om winkels op zon-, feestdagen en op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur open te stellen, op zichzelf bestaan. Gemeenten kunnen na de wetswijziging echter zelf bepalen of – en in hoeverre – zij vrijstelling of ontheffing verlenen van deze verboden.
Besluit:
Het college besluit de raad voor te stellen om:
· de Verordening winkeltijden Eemnes 2014 vast te stellen;
· de Verordening winkeltijden Eemnes 1996 in te trekken.
Wethouder Den Dunnen neemt hierin een minderheidsstandpunt in, vanwege bescherming van de zondagsrust.
 
Onderwerp:Stand van zaken OcrietHet college besluit via een memo de commissie GROW te informeren over de stand van zaken en daarbij diverse stukken (deels vertrouwelijk) ter inzage te leggen voor de raadsleden
 
 

Rondvraag/Mededelingen

Voorbespreking persgesprek a.s. donderdag
Het college bespreekt de agendapunten voor het overleg a.s. donderdag.
 
 

Periodiek overleg

OKE, BCE, Belangenvereniging bedrijventerrein Zuidbuurt
Met de vertegenwoordigers van de ondernemers vindt het periodiek overleg plaats