Collegebesluitenlijst 27 mei 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 3 juni 2014

 
Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer J. den Dunnen, wethouder
de heer H. Zoetman, wethouder
de heer N.L. Rood, wethouder
de heer B. Epema, loco- gemeentesecretaris
 

Onderwerp - Vaststellen besluitenlijst week 21
Besluit  De besluitenlijst van week 21 wordt ongewijzigd vastgesteld
 

Portefeuille Wethouder J.G. den Dunnen

Onderwerp: Zienswijze begroting GGDrU 2015
Korte inhoud:
De gemeenten worden uitgenodigd om voor 26 juni 2014 hun visie kenbaar te maken. De voorliggende begroting 2015 GGDrU wijkt af van de begrotingen die voor de afgelopen jaren zijn opgesteld en wordt vormgegeven langs verschillende ordeningsniveaus. De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze op deze begroting kenbaar te maken. Omdat onze aangegeven bezuiniging niet is verwerkt in de begroting van de GGDrU wordt voorgesteld niet met de begroting GGDrU 2015 in te stemmen.
Besluit:
1. het college besluit niet in te stemmen met de ontwerpbegroting omdat voor de gemeente Eemnes de aangegeven bezuinigingen niet zijn verwerkt in de begroting GGDrU 2015.
2. het college besluit de (aangepaste) memo ter instemming voor te leggen aan de gemeenteraad.
3. het college besluit de zienswijze te verspreiden onder de deelnemers aan de GGDrU vooruitlopend op en onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad.

 

Portefeuille: Wethouder H. Zoetman

Onderwerp:AVA brief Coalitie akkoord
Het college stemt in met verzending van brief (over de gevolgen van het coalitieakkoord) aan de aandeelhouders van de GEM Zuidpolder.
 
Onderwerp: Bestemmingsplan Buitenrand 2012 strook tussen de A27 en Blaricum/Laren
Korte inhoud:
Er is overleg geweest met de provincie Utrecht over de gegeven reactieve aanwijzing voor het bestemmingsplan Buitenrand 2012 (Stal Rieder en Spookbos). Op basis daarvan wordt voorgesteld af te zien van het instellen van beroep
Besluit:
  1. Het college besluit af te zien van het instellen van beroep bij de Raad van State tegen de reactieve aanwijzing.
  2. Het college besluit de raad hierover te informeren via een memo.
 

Portefeuillehouder N.L. Rood

Onderwerp: Prestatie Overeenkomst 2013 en 2014 volwasseneducatie met ROC van Amsterdam
Korte inhoud:
Voor het inkopen van educatiemiddelen (opleidingen) bij het ROC van Amsterdam Gooi en Vechtstreek (een werkmaatschappij van het ROC Amsterdam) wordt ieder jaar een prestatieovereenkomst gesloten. Voor de perioden 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 en 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014, zijn nog geen prestatieovereenkomsten
aangegaan met het ROC van Amsterdam Gooi en Vechtstreek.
Besluit: Het college besluit:
  1. In te stemmen met de prestatieovereenkomst 2013 en de prestatieovereenkomst 2014 met het ROC van Amsterdam aangaande de volwassenen educatie
  2. In te stemmen met de subsidiering van het ROC van Amsterdam voor 2013 a € 29.094 en voor 2014 a € 13.775 zijnde de rijksvergoeding educatiebudget 
Onderwerp: Oplegging last onder dwangsom  
Korte inhoud:
Op het perceel aan de Goyersgracht Noord (ongenummerd) worden afvalstoffen verbrand. In het kader van het Activiteitenbesluit (milieuwetgeving) is dit verboden. Met het opleggen van een last onder dwangsom zal het een einde gemaakt moeten worden aan deze strijdige verbrandingsactiviteit.
Besluit: Het college besluit:
  1. in te stemmen met het opleggen van de last onder dwangsom
  2. de last onder dwangsom kenbaar te maken aan de overtreder door verzending van het besluit
Onderwerp: Bestuursopdracht Huis van Eemnes
Het college besluit in te stemmen met de bestuursopdracht en deze ter vaststelling aan te bieden aan de raad
 

Rondvraag/Mededelingen:

Er wordt binnenkort een aanvraag ingediend voor een zandstrand op het evenemententerrein aan de haven.
Collegeprogramma als bijlage bij kadernota checken op activiteiten en planning.
Situatie van overstort van riolering bij Wakkerendijk besproken.

Actie m.b.t. overhangend groen gewenst n.a.v. meldingen bij Meldpunt Openbare Ruimte