Collegebesluitenlijst 28 oktober 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 4 november 2014

Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer J. den Dunnen, wethouder
de heer P.H. van Dijk, secretaris
de heer H. Zoetman, wethouder
 
Afwezig:
de heer N.L. Rood, wethouder
 
Vaststellen besluitenlijst week 43
De besluitenlijst van week 43 wordt gewijzigd vastgesteld.
 
PORTEFEUILLE BURGEMEESTER
 
PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN
 
Memo stand van zaken AED’s Eemnes
Het college stemt in met de memo t.b.v. de commissie BSM.
 
Plan Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Gooi- en Vechtstreek en Eemnes
In het voorliggende plan geven de gemeenten binnen Gooi- en Vechtstreek en Eemnes invulling aan HHT. Dit plan schetst op de hoofdlijnen de beoogde inzet van de HHT, op basis waarvan een nadere uitwerking volgt
 
Het college stemt in met het plan HHT en brengt dit ter kennisname van de raad.
 
 
PORTEFEUILLE WETHOUDER H. ZOETMAN
 
PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD
 
Aanpassing Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
Korte inhoud: In verband met een aantal wijzigingen in de onderwijswetgeving wordt op 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor buitenonderhoud en de aanpassing van primair onderwijsgebouwen overgeheveld van gemeenten naar schoolbesturen. Dit heeft tot gevolg dat de 'Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs' aangepast dient te worden aan de nieuwe regelgeving.
 
Het college besluit het voorstel aan te houden vanwege diverse vragen.
 
Definitief ontwerp openbare ruimte Bedrijventerrein Zuidpolder
Korte inhoud: Voor de aanleg van de openbare ruimte van het bedrijventerrein is een ontwerp gemaakt. Dit ontwerp moet worden vastgesteld als uitgangspunt voor het bouwrijp maak bestek zodat de uitvoeringswerkzaamheden kunnen starten.
 
Het college besluit het voorstel aan te houden vanwege diverse vragen. Daarmee verschuift de planning voor behandeling in de commissie en raad naar december.
 
Rondvraag / mededelingen
 
Wijziging portefeuilleverdeling wethouders
Het college besluit de portefeuilleverdeling aan te passen.
Onderwijs en kinderopvang/VVE gaan naar de portefeuille van de heer Den Dunnen, met uitzondering van het onderwerp “Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP)”, dat blijft in de portefeuille van de heer Rood.
In de bijlage bij deze besluitenlijst is dit aangepast.