Collegebesluitenlijst 29 april 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van
6 mei 2014


Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer J.G. den Dunnen, wethouder
de heer H. Zoetman, wethouder
de heer N.L. Rood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - Besluitenlijst week 17
Besluit Gewijzigd vastgesteld.
 

Portefeuille: Wethouder J. den Dunnen

Onderwerp: Tomin ontwerpbegroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018
Korte inhoud: De begroting 2015 en de meerjarenraming 2016-2018 wordt door het algemeen bestuur van de Tomingroep vastgesteld in de vergadering van 19 juni 2015. Conform artikel 22 van de gemeenschappelijke regeling legt Tomingroep de begroting uiterlijk op 1 mei voor aan de raad zodat zij hun zienswijze kenbaar kunnen maken. Deze zienswijze wordt betrokken bij besluitvorming over de begroting. De termijn voor het kenbaar maken van de zienswijze sluit op 30 mei 2014.
Besluit:
Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel inzake de ontwerpbegroting en meerjarenraming, waarin wordt voorgesteld om geen  zienswijze bij het bestuur van Tomin
werkvoorzieningschap in te dienen
 

Portefeuille: Wethouder H. Zoetman

Onderwerp: Organisatie maandelijkse boerenmarkt Meentweg 37a
Korte inhoud: De tijdelijke toestemming van een jaar voor de maandelijkse organisatie van een boerenmarkt is verlopen. Conform de gemaakte afspraken wordt bij geen overlast bekeken of de boerenmarkt met een afwijking voor gebruik kan worden geformaliseerd.
Besluit: Het college besluit:
1. in te stemmen met een kruimelafwijking zodat het gebruik van de open loods voor de boerenmarkt kan worden geformaliseerd.
2. de parkeernorm van maximaal tien auto's op eigen erf voor dit initiatief te wijzigen naar 'parkeren op eigen erf'.
 
Onderwerp: Verkeersbesluit instellen verbod voor vrachtauto's op de Laarderweg tussen Driest en Noordersingel
Korte inhoud: Het ontwerpverkeersbesluit heeft van 21 oktober 2013 t/m 2 december 2013 ter inzage gelegen. Op het ontwerpverkeeersbesluit zijn 5 zienswijzen ingediend. Thans wordt het het definitieve verkeersbesluit met reactienota voorgelegd.
Besluit: Het college besluit:
1. gelet op het advies van de politie en ingediende zienswijzen, geen verbod voor vrachtwagens in te stellen op de Laarderweg en daarmee het eerder genomen besluit d.d. 8 april 2014 in te trekken;
2. de commissie GROW hiervan in kennis te stellen.
 
Onderwerp: Herinrichting Laarderweg, Plan van aanpak.
Korte inhoud: Op 28 november 2011 heeft de raad van de gemeente Eemnes het geactualiseerde Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2011-2015 vastgesteld. In dit GVVP is voor de Laarderweg vastgelegd om deze weg verder in te richten als een “echte 30 km-zone”. In bijgaande document wordt het plan van aanpak geschetst voor de realisatie van dit project.
Besluit:
Het colllege besluit:
1. om  geen maatregelen tot herinrichting te treffen op de Laarderweg en daarmee het besluit d.d. 8 april 2014 (tot het laten ontwikkelen van een schetsontwerp) in te trekken;
2. commissie GROW hiervan in kennis te stellen.
 
Onderwerp: Uitspraak Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State inzake het bestemmingsplan Kern Eemnes 2012
Korte inhoud: De Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State heeft op 9 april 2014 de beroepen tegen het bestemmingsplan Kern Eemnes 2012 ongegrond verklaard. Het bestemmingsplan is daarom in zijn geheel onherroepelijk. Daarnaast is door de eigenaresse van het perceel Hasselaarlaan 58a gevraagd om de bestemming van haar perceel te wijzigen.
Besluit:

Het college besluit:

  1. de uitspraak van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State ter kennisneming brengen aan de gemeenteraad;
  2. de eigenaresse van het perceel Hasselaarlaan 58a meedelen dat u bij de volgende herziening van het bestemmingsplan de raad zal voorstellen om de bestemming van het perceel te wijzigen in "wonen met maatschappelijke doeleinden". Tevens meedelen dat dan beoordeeld zal worden of een dubbele woning ook is toegestaan.
 

Rondvraag/Mededelingen:

Het college wil de informatievoorziening richting raadsleden meer structureren. De secretaris zal dit bespreken met de griffier.
 
Wethouder N. Rood doet verslag van de stand van zaken met betrekking tot de Ocrietfabriek. Afgesproken wordt dat er camerabewaking wordt geïnstalleerd voor de komende weken.
 

Persuurtje

Van 12.00 – 13.00 uur vindt het periodiek overleg plaats met de journalist van de Gooi- en Eemlander.
 

Informeel overleg Colleges Blaricum, Eemnes en Laren

Van 13.00 – 14.00 uur vindt het periodiek overleg plaats met de colleges van Blaricum en Laren.