Collegebesluitenlijst 29 juli 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 5 augustus 2014

 

 

Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer J. den Dunnen, wethouder
de heer N.L. Rood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris
 
Afwezig:
de heer H. Zoetman, wethouder

 

Onderwerp - Besluitenlijst 22 juli 2014
Besluit  Ongewijzigd vastgesteld.

 

Portefeuille: Wethouder Den Dunnen

Onderwerp - Langdurigheidstoeslag
Korte inhoud: Aanleiding Per 1 januari 2012 zijn de regels van de Wet Werk en Bijstand (WWB) aangescherpt. Eén van de gevolgen is dat de inkomensgrens voor minimaregelingen per die datum is vastgesteld op 110% van de geldende bijstandsnorm. Deze nieuwe inkomensgrens voor minimaregelingen, is voor de raden van de HBEL gemeenten aanleiding geweest om het ambtelijk apparaat te vragen een voorstel te doen voor verzachtende maatregelen van het minimabeleid. Dit voorstel, met in totaal 13 maatregelen, is door de raden van de HBEL gemeenten in december 2013 vastgesteld. Eén van de maatregelen betreft het wijzigen van de inkomensgrens voor de langdurigheidstoeslag van 100% naar 110% van de geldende bijstandsnorm.
Besluit
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen de Verordening Langdurigheidstoeslag2014, de Toeslagenverordening vast te stellen conform het concept raadsbesluit.
 
Onderwerp - Voortgangsrapportages sociaal domein
Korte inhoud: Bijgaand de voortgangsrapportages voor het sociaal domein van mei/juni. Het gaat om een gecombineerde bestuurlijke en inhoudelijke voortgangsrapportage van Eemnes en de inhoudelijke en bestuurlijke voortgangsrapportage voor Blaricum en Laren
Besluit 
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de voortgangsrapportage Eemnes
2. kennis te nemen van de bestuurlijke en inhoudelijke voortgangsrapportages van Blaricum en Laren
3. de voortgangsrapportage Eemnes en de inhoudelijke voortgangsrapportage Blaricum en Laren ter kennisname naar de raad te sturen.

 

Portefeuille: Wethouder Zoetman

Onderwerp - Inrichtingsvisie Anna's Hoeve; relatie met Goyergracht-Zuid
Korte inhoud: Het deelproject “Inrichtingsvisie Anna’s Hoeve” is een onderdeel van het project “HOV in ’t Gooi”. Alhoewel het project is gelegen binnen de gemeente Laren worden bewoners van de Goyergracht-Zuid op het grondgebied van de gemeente Eemnes direct geraakt in hun belangen vanwege de bereikbaarheid van hun percelen.
Besluit 
Het college besluit:
1. kennis te nemen van het projectplan;
2. kennis te nemen van de voortgang;
3. kennis te nemen van de ingediende zienswijze;
4. in te stemmen met bijgaande memo aan de raad;
5. de memo ter kennisneming door te sturen naar de raad.


 

Portefeuille: Wethouder Rood

Onderwerp - Begroting 2015 en meerjarenraming 2016 en 2017 De Hilt
Korte inhoud: De bestuurscommissie De Hilt heeft de begroting 2015 en de meerjarenraming voor 2016 en 2017 ingediend. De stukken worden ter kennisname aan de Raad gebracht. Met de aangevraagde kredieten voor het inrichten van de keuken en biljarthoek wordt vooralsnog niet ingestemd vanwege mogelijke plannen over samenvoeging De Hilt en De Bibliotheek.
Besluit  Het college besluit niet in te stemmen met de begroting 2015, waaronder de meerjarenraming 2016 en 2017. In een brief aan de Bestuurscommissie wijzen op de mogelijkheden voor extra inkomsten en lagere energielasten (a.g.v. plaatsing nieuwe CV ketels).
 
Onderwerp - Concept Jaarrekening 2013 + begroting 2015 AVU
Korte inhoud: Recentelijk ontvingen wij bovengenoemde stukken. Het college wordt verzocht kennis te nemen van inhoud van stukken.
Besluit 

Het college besluit:
  • kennis te nemen van inhoud en strekking conceptjaarrekening 2013 respectievelijk Begroting 2015.
  • geen zienswijze in te dienen
  • de stukken ter kennisname te brengen van de raad.