Collegebesluitenlijst 2 december 2014

Vastgesteld in de vergadering Burgemeester en Wethouders van dinsdag 9 december 2014

 
Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer J. den Dunnen, wethouder
de heer P.H. van Dijk, secretaris
de heer H. Zoetman, wethouder
 
Afwezig:
de heer N.L. Rood, wethouder
 

Onderwerp - Vaststellen besluitenlijst week 48
Besluit  De besluitenlijst van week 48 wordt ongewijzigd vastgesteld en de daarbij genomen besluiten worden bekrachtigd.
 

Portefeuille Burgemeester R. van Benthem RA

Onderwerp: Bestuursopdracht Verbonden partijen
Besluit: Het college stemt in met de gewijzigde tekst van de bestuursopdracht.
 
 

Portefeuille Wethouder J.G. den Dunnen

 
Onderwerp:Subsidie Winterconcerten 2015 in Eemnes
Korte inhoud: Voor 3 Winterconcerten in Café Theater Staal in 2015 wordt een eenmalige subsidie gevraagd van € 1.000,-
Besluit: Het college besluit:
1. een eenmalige subsidie van maximaal € 1.000,- te verlenen voor concerten in de winter van 2015 in café Staal. Na verantwoording de subsidie vast te stellen op basis van werkelijk gemaakte kosten.
2. de subsidiekosten ten laste te brengen van het budget incidentele subsidies kunst en cultuur, kostenplaats 654.000.11-kostensoort 642.504.
 
Onderwerp: Contractering Inloop GGZ
Korte inhoud: De gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek hebben de afgelopen jaren de inloopfunctie GGZ via een subsidie aan GGZ Centraal voor de realisatie van deze functie, vormgegeven. Deze subsidie verliep via de centrumgemeente. Vanaf 1-1-2015 krijgen alle gemeenten een budget voor de financiering van deze functie.
Besluit: Het college besluit het voorstel aan te houden vanwege enkele vragen.
 
Onderwerp: Nadere regels verordening jeugdhulp gemeente Eemnes 2015
Korte inhoud: Met het vaststellen van de nadere regels wordt door het college gevolg gegeven aan de uitvoering van de kaders zoals vastgesteld in de verordening jeugdhulp Eemnes 2015
Besluit:Het college besluit de nadere regels verordening jeugdhulp Eemnes 2015 vast te stellen.
 
Onderwerp: Beantwoording vragen PvdA inzake pleegzorg
Besluit: Het college stemt in met beantwoording van de vragen.
 
Onderwerp: Beantwoording vragen PvdA inzake hulpfonds
Besluit:Het college stemt in met beantwoording van de vragen.
 
Onderwerp: Verslag signaleringsoverleg Jeugd
Besluit :Het college neemt kennis van het verslag.
 
 

Portefeuille Wethouder H. Zoetman

 
Onderwerp:Bestemmingsplan Wakkerendijk 150
Korte inhoud: Naar aanleiding van een beroep tegen het bestemmingsplan Wakkerendijk-Meentweg 2012 heeft de Raad van State de gemeenteraad opgedragen om voor het perceel Wakkerendijk 150 een nieuw besluit te nemen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan kan worden vastgesteld.
Besluit: Het college besluit de raad voor te stellen het bestemmingsplan Wakkerendijk 150 vast testellen.
 
Onderwerp: Grondverkoop Laarderweg 37
Korte inhoud: Door de herontwikkeling van het voormalig winkelcentrum Torenzicht wordt het pad gelegen tussen de Laarderweg en Torenzicht verplaatst. Tussen de percelen van de woningen Laarderweg 37 en Laarderweg 37b komt een stuk grond beschikbaar dat geen nieuwe functie zal krijgen in de herontwikkeling en geen verdere waarde heeft als openbaar groen of openbaar gebied. De strook grond kan worden verkocht.
Besluit :Het college besluit het voorstel aan te houden vanwege diverse vragen.
 
Onderwerp:Evaluatie spitsafsluiting Goyerweg en Stachouwerweg
Korte inhoud: In de zomer van 2013 zijn de Goyerweg in de ochtendspits en de Stachouwerweg in de ochtend- en avondspits afgesloten voor motorvoertuigen, waarbij een uitzondering is gemaakt voor bestemmingsverkeer. Medio 2014 is een jaar na deze spitsafsluitingen de maatregel geëvalueerd. In dit voorstel wordt de uitgevoerde evaluatie behandeld.
Besluit: Het college besluit:
1. kennis te nemen van het rapport "Evaluatie spitsafsluiting Goyerweg en Stachouwerweg_041114";
2. om de meting op de Stachouwerweg en de Meentweg-Zuid na beëindiging van de reconstructie van de Eemnesserweg nog eens te herhalen;
3. de commissie GROW te informeren door middel van bijgaande memo.