Collegebesluitenlijst 2 september 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van
9 september 2014

 
Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer J. den Dunnen, wethouder
de heer H. Zoetman, wethouder
de heer N.L. Rood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris
 

Portefeuille: Burgemeester R. van Benthem RA

Onderwerp - Besluitenlijst 26 augustus 2014
Besluit: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
 
Onderwerp: Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ)
Korte inhoud: Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ) heeft tot doel om de burgemeester tijdig te informeren over terugkerende ex-gedetineerden, zodat de burgemeester indien nodig maatregelen kan treffen in het kader van het handhaven van de openbare orde.
Besluit: De burgemeester:
1. gaat akkoord met de deelname aan de informatievoorziening Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ);
2. besluit volgens bijgevoegd aanwijzingsbesluit de beleidsmedewerkers openbare orde en veiligheid aan te wijzen als ambtenaar die door de Justitiële Informatiedienst verstrekte
gegevens betreffende de terugkeer van ex-gedetineerden in ontvangst nemen.
 
Onderwerp: Voorstel vergaderstructuur gemeenteraad
Besluit: Het college besluit om het presidium te adviseren te kiezen voor een variant met een 2-wekelijkse vergadercyclus. Aan de hand van een voorbeeld zal geschetst worden hoe het proces dan kan verlopen ten aanzien van Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming.
 

Portefeuille: Wethouder J.G. den Dunnen

Onderwerp: Aanvraag € 593,96 eenmalige investeringsubsidie door de Eemnesser Gymnastiek Vereniging (EGV).
Korte inhoud: De EGV heeft verzocht om een subsidie van € 593,96 voor een nieuwe evenwichtsbalk.
Besluit: Het college besluit:
1. een investeringssubsidie te verlenen en deze vast te stellen op € 594;
2. de subsidiekosten en laste te brengen van de Reserve Investeringssubsidies.

 

Portefeuille: Wethouder H. Zoetman

Onderwerp: Klus Collectief Particulier opdrachtgeverschap in Zuidpolder
Korte inhoud: Het college heeft de ambitie om meer ruimte voor Collectief particulier opdrachtgeverschap te geven. Voordat er een plan kan worden gemaakt moet dit worden onderzocht hiervoor is € 5.000,- nodig voor een onderzoek.
Besluit: Het college besluit om eerst de belangstelling te peilen via plaatsing van een uitgebreid artikel in de Rotonde. Afhankelijk van de belangstelling kan vervolgens een besluit worden genomen t.a.v. het vervolgtraject met bijeenkomsten. De kosten komen te zijner tijd ten laste van het project.
 

Rondvraag/Mededelingen

Wijziging portefeuilleverdeling
Het college stelt de gewijzigde portefeuilleverdeling vast