Collegebesluitenlijst 30 september 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 7 oktober 2014

 
Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer J. den Dunnen, wethouder
de heer H. Zoetman, wethouder
de heer N.L. Rood, wethouder
de heer B.Epema, loco- gemeentesecretaris

 
Onderwerp - Vaststellen besluitenlijst week 39
Besluit  De besluitenlijst van week 39 wordt gewijzigd vastgesteld.
 

Portefeuille Burgemeester R. van Benthem RA

Onderwerp:
Besluit harmonisering en modernisering rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers
Korte inhoud:
Met de circulaire van BZK 'Besluit harmonisering en modernisering rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers' van 27 juni 2014 wordt een aantal rechtspositionele zaken van verschillende politieke ambtsdragers geharmoniseerd en aangepast.
Besluit:
Kennisnemen van de bijgevoegde memo en deze onder de belanghebbenden als oplegger van de circulaire bekendmaken.
De gemeenteraad voor te stellen de financiële consequenties voor 2014 (stijging € 17.595,-) mee te nemen in december met de technische begrotingswijziging. Vanaf de begroting 2015
de betreffende budgetten voor in totaal € 35.190,- via een reguliere 1e begrotingswijziging 2015 mee te nemen. Vanaf de begroting 2016 de stijging (€ 35.190,-) structureel te verwerken
 
Onderwerp: Vergaderstructuur 2015
Korte inhoud: N.a.v. de rapportage van de werkgroep vergaderstructuur en bespreking ervan in het college is een voorstel voor een variant uitgewerkt
Besluit: het college legt een uitgewerkte variant voor aan het presidium in oktober.
 
 

Portefeuille: Wethouder J.G. den Dunnen

Onderwerp: Begrotingswijziging 2014 en begroting 2015 SBG
Korte inhoud:
De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld voor 6 november 2014 een zienswijze in te dienen t.a.v. de begrotingswijziging 2014 en de begroting 2015 van het SBG
Besluit: Het college besluit de raad voor te stellen een scherpe zienswijze in te dienen t.a.v. de begroting 2015.
 
 

Portefeuille: Wethouder H. Zoetman

Onderwerp: Bestemmingsplan Landelijk Gebied 2011
Op vrijdag 5 september 2014 is de mondelinge behandeling van het beroep van Maatschap Fokker-van den Boom tegen het bestemmingsplan Landelijk Gebied bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State behandeld. Tijdens de zitting kwam een mogelijke minnelijke regeling ter sprake. Uw college moet daarover een besluit nemen
Besluit: Maatschap Fokker-van den Boom meedelen dat het toegestaan is om meer dan 25 m3 vaste mest op te slaan op de aanwezige mestplaat
 
Onderwerp: Maximale grens Sociale koopwoningen Zuidpolder
Op 9 september heeft de AVA ingestemd met het stedenbouwkundigplan voor deelgebied 2. Om de volgende 30 woningen te kunnen bouwen moet er duidelijkheid worden gegeven over de uitgangspunten van de sociale koopwoningen (prijs en percentage)
Besluit:
1. voor deelplan 2.3 wordt het percentage sociale koopwoningen gesteld op ca. 10 %;
2. de maximale sociale koopprijs in deelplan 2.3 blijft € 200.000,-;
3. in deelplan 2.3 zal worden ingezet op meer woningen in de prijsklasse € 200.000,- tot € 300.000,-
4. eventuele aanpassingen in het woonprogramma van de Zuidpolder zullen op basis van de nieuwe Woonvisie worden besproken in de AvA Zuidpolder en daarna worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
5. de cie W&R hierover informeren
 
Onderwerp: Begrotingswijziging 2014, Begroting 2015 en meerjarenraming 2015-2016 van Welstand en Monumenten Midden Nederland (WMMN).
De begrotingswijziging 2014, begroting 2015 en meerjarenraming 2015-2016 zijn door WMMN ter goedkeuring aangeboden. Conform artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld de gevoelens omtrent de voorgelegde stukken te doen blijken
Besluit: De raad voorstellen (onder ingekomen stukken) met de begrotingswijziging 2014, begroting 2015 en meerjarenraming 2015 van Welstand en Monumenten Midden Nederland (WMMN) in te stemmen

 

Portefeuille: Wethouder N.L. Rood

Onderwerp: Beleidsregels Openbare oplaadpalen
Oplaadpalen zijn een nieuw fenomeen. Voor het aanvragen en plaatsen van openbare oplaadpalen is beleid nodig. Dit voorstel geeft hier invulling aan. In de bijlage treft u de beleidsregel aan
Besluit:
1. te kiezen voor het sluiten van een overeenkomst met de aanvrager van de oplaadpaal, waarin zowel de aansprakelijkheid als het onderhoud/beheer van de oplaadpaal worden geregeld.
2. de beleidsregels openbare oplaadpalen voor elektrische auto's ter kennisname voor te leggen aan de Commissie GROW.