Collegebesluitenlijst 3 juni 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 10 juni 2014

 
Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer J. den Dunnen, wethouder
de heer H. Zoetman, wethouder
de heer N.L. Rood, wethouder
de heer B. Epema, loco-secretaris
 

Onderwerp - Vaststellen besluitenlijst week 22
Besluit  De besluitenlijst van week 22 wordt aangevuld vastgesteld
 

Portefeuille: Burgemeester R. van Benthem

Onderwerp: Benoeming voorzitter en leden van de commissie voor de bezwaarschriften
Korte inhoud:
Het is de bevoegdheid van het college om bij de start van een nieuwe raadsperiode de voorzitter en de leden van de commissie voor de bezwaarschriften te (her)benoemen.
Besluit: Het college besluit:
 
1. de voorzitter en de leden van de commissie voor de bezwaarschriften her te benoemen voor de gemeenteraadsperiode 2014-2018.
2. de heer mr. J. Oosterkamp, woonachtig te Biddinghuizen, te benoemen tot voorzitter van de Commissie bezwaarschriften ingaande 1 juni 2014, gedurende de resterende duur van de gemeenteraadsperiode 2014-2018  i.v.m. ontslag van de huidige voorzitter per genoemde datum. 

Portefeuille Wethouder N.L. Rood

Onderwerp: Milieujaarverslag 2013
Korte inhoud:
De gemeente is wettelijk verplicht om jaarlijks een milieujaarverslag op te stellen. In het milieujaarverslag worden de activiteiten beschreven die op het gebied van milieu zijn uitgevoerd. De resultaten van de werkzaamheden van het Servicebureau gemeenten zijn in het milieujaarverslag opgenomen.
Besluit:
Het college besluit:
1. het milieujaarverslag 2013 vast te stellen.
2. het jaarverslag ter kennis aan te beiden aan de cie. GROW.
3. het jaarverslag toe te zenden aan de Inspectie Leefomgeving en Transport en aan de provincie Utrecht.
 

Rondvraag/Mededelingen

  • In september volgt de oprichtingsbijeenkomst van het noodhulpfonds
  • Bezwaar van omwonende tegen blauwe zone Minnehof is na goed overleg van tafel. Beplanting wordt aangepast