Collegebesluitenlijst 4 februari 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van
11 februari 2014

Aanwezig:
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris
 
Afwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
 
Onderwerp - Besluitenlijst week 05
Besluit Vastgesteld.
 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp: Benoemen voorzitters, stembureauleden en plv. stembureauleden (incl. mandatering) voor de verkiezingen van de Gemeenteraad op 19 maart 2014 en de verkiezingen van het Europees Parlement op 22 mei 2014;
Korte inhoud: Ingevolge de Kieswet dienen er voorzitters, leden en plaatsvervangende leden voor de stembureaus te worden benoemd.
Besluit:
Het college besluit:
1. de personen op bijgaande roosters te benoemen
2. mandateert mevrouw M. Rigter-Roodhart, mevrouw W.A. van Raaij en mevrouw C.A. de Veij om wijzigingen in de lijst aan te brengen.
 
Onderwerp: Afsluiten investeringsprojecten in de jaarrekening van 2013.
Korte inhoud: T.b.v. de jaarrekening 2013 is door de afdeling Control en Financiën geïnventariseerd i.o.m. de budgethouders welke kredieten bij de jaarrekening afgesloten kunnen worden. Bijgevoegd de investeringen die eind 2013 worden afgesloten.
Besluit: Het college besluit de afsluitingsprocedure investeringen in werking te stellen.
 
Onderwerp: Verkoop snippergroen Fazantenhof 55, Raadhuislaan 51, Willemserf 10 en Melkpad 67
De eigenaren van de percelen aan de Fazantenhof 55, Raadhuislaan
51, Willemserf 10 en Melkpad 67 hebben een verzoek ingediend tot
aankoop van een stuk snippergroen grenzend aan hun perceel.
Besluit:
Het college besluit:
1. Om de percelen snippergroen gelegen aan:
- Fazantenhof 55, Willemserf 10 en Melkpad 67
aan te bieden aan de bewoners;
- Raadhuislaan 51 niet te verkopen;
2. De gronden te verkopen onder kosten koper condities;
3. De percelen door het kadaster op te laten meten op kosten van de kopers;
4. De opbrengst te verantwoorden op kostenplaats 65600016/833106;
5. De commissie GROW ter kennisgeving te informeren over de voorgenomen verkoop.
 

Portefeuille: Wethouder E.M. van IJken

Onderwerp: Toestaan lichte horeca bij winkel At Home, Laarderweg 128
Korte inhoud: De eigenaar van At Home heeft verzocht om lichte horeca toe te staan in zijn winkel.
Besluit: Toestemming verlenen voor het toestaan van lichte horeca in de winkel van At Home middels een binnenplanse afwijking, met een terras van maximaal 100 m2 voor het pand.Wethouder van IJken neemt hierin een minderheidsstandpunt in.
 

Portefeuille: Wethouder drs A.C. Wondergem

Onderwerp: Procedure OOGO i.v.m. invoering Passend Onderwijs
Korte inhoud: Op 1 augustus 2014 wordt het Passend Onderwijs ingevoerd via wijzigingen van diverse onderwijswetten. Vanaf dat moment hebben scholen de zorgplicht om iedere leerling de noodzakelijke ondersteuning te bieden en een passende plek te geven op een van de scholen binnen het samenwerkingsverband. In de nieuwe Jeugdwet is een paragraaf opgenomen waarin de gemeente op haar beurt “op overeenstemming gericht overleg” moet voeren met de samenwerkingsverbanden van het onderwijs over het voorgenomen beleid voor de (gemeentelijke) Jeugdzorg.
Besluit:
Het college besluit:
1. de bijgevoegde procedure "op overeenstemming gericht overleg (OOGO) Passend onderwijs"vast te stellen;
2. de bijgevoegde overeenkomst OOGO namens de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek en Eemnes te laten tekenen door de voorzitter van de stuurgroep OGOO Passend onderwijs Gooi en vechtstreek, wethouder onderwijs E. Boog;
3. bijgaande uitnodiging voor een voorlichtingsbijeenkomst via de griffie te verzenden aan de raadsleden.
 
Onderwerp: Heroverweging besluit samenwerken in het Sociaal Domein
Korte inhoud: In september 2013 heeft de gemeenteraad van Eemnes in het kader van de bestuurlijke toekomst van de regio Gooi en Vecht, uitgesproken de samenwerking met de gemeente Huizen in BEL verband te willen intensiveren en uitbreiden met nieuwe taken als gevolg van de transities binnen het sociaal domein. In verband met lopende en nieuwe ontwikkelingen is een heroverweging van dit besluit op zijn plaats.
Besluit:
Het college besluit:
  1. de transitie Jeugdzorg en de decentralisatie AWBZ/WMO verder vorm te geven in regio Eemland;
  2. de Participatiewet verder vorm te geven in regio Gooi- en Vechtstreek (Soza HBEL).
  3. de raad te vragen om in te stemmen met deze heroverweging van de strategische samenwerkingskeuze binnen het Sociaal domein.
 

Portefeuille: Wethouder J. Bood

 
Onderwerp: Verkoop grond van IJken
Korte inhoud: Conform afspraken in de SOK Zuidpolder en het goedgekeurde plan van aanpak Bedrijventerrein zijn er met Jan van IJken oude bouwmaterialen de volgende transacties afgesproken: 1. Aankoop perceel L667 ten behoeve Zuidpolder woningbouw a €115/m2 in totaal €530.150,-. Deze aankoop is reeds door de gemeenteraad geaccordeerd op 27 maart 2012 (RV2012/24). 2. Verkoop van 2 percelen bedrijventerrein van 1115 m2 voor €67,5/m2 voor een totaal € 75.262,50; 3. Omdat een gedeelte van het Verkochte Bedrijventerrein gelegen is binnen het bestemmingsplan Bedrijventerrein Zuidpolder is de heer Van IJken op basis van het vigerende Exploitatieplan een exploitatiebijdrage 42.000,00 verschuldigd. Over dit bedrag is geen omzetbelasting verschuldigd.
Besluit: Het college besluit:
1. akkoord gaan met de genoemde transacties;
2. wethouder Bood te machtigen voor de ondertekening van de aktes.
Wethouder Van IJken heeft niet deelgenomen aan de beraadslagingen en de besluitvorming.
 

Rondvraag/Mededelingen

Reactie n.a.v. de toekomstvisie van de bestuurscommissie De Hilt
Het college stemt in met de brief aan de bestuurscommissie De Hilt.
 
Bestuursopdracht Huis van Eemnes
Het college stemt in met de concept bestuursopdracht. Na ontvangst van de reacties van de bibliotheek en de bestuurscommissie van De Hilt kan de (aangepaste) bestuursopdracht worden voorgelegd aan de commissie en raad.
 
Persuurtje (12.00 – 13.00 uur)
Met de journalist van de Gooi- en Eemlander vindt het periodiek overleg plaats.
 
Overleg met de colleges van Laren en Blaricum (14.00 – 15.00 uur)
Met de colleges van Laren en Blaricum vindt periodiek overleg plaats.