Collegebesluitenlijst 4 maart 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van  11 maart 2014

 
Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris
 
Onderwerp - Besluitenlijst week 9
Besluit  De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.
 

Portefeuille: Burgemeester R. van Benthem RA

Onderwerp: Subsidieaanvraag R.K. Heilige Nicolaas
Korte inhoud: De Nicolaaskerk vraagt subsidie voor de kerkhuur ten behoeve van het Herdenkingsconcert op 4 mei 2014.
Besluit: Het college besluit de subsidie te weigeren omdat exploitatie van een kerkgebouw niet valtonder gemeentelijke doelen van een beleidsregel.
 
Onderwerp: Vakantie en verlofregeling 2014
Korte inhoud: De vakantie en verlofregeling is naast een aantal redactionele punten ook inhoudelijk aangepast. De aanpassing hebben betrekking op het beheersbaar houden van extra gemaakte uren / (ver)koop van vakantie en verlofuren.
Besluit :Het college besluit de vakantie- en verlofregeling 2014 vast te stellen.
 

Portefeuille: wethouder E.M. van IJken

Onderwerp: Wijkschouw Raadhuislaan fase 1
Korte inhoud: in de commissie GROW van februari jl. is, naar aanleiding van het besluit om aparte hemelwaterafvoeren aan te leggen (aan te sluiten op oppervlaktewater), gevraagd naar de mogelijkheden voor bewoners om hun eigen hemelwaterafvoeren aan te sluiten op deze gemeentelijke hemelwaterafvoer. Daarmee worden ook de daken van de woningen afgekoppeld van het gemengd rioolstelsel.
Besluit: Het college besluit de belanghebbende bewoners de mogelijkheid te bieden om gratis hun daken aan de straatzijde (ondergronds) aan de gemeentelijke hemelwaterafvoer te laten aansluiten en de kosten hiervan te dekken uit de Reserve riolering.
 

Portefeuille: wethouder A.C. Wondergem

Onderwerp:Visie en dienstverleningsconcept op Participatie Regio Gooi en Vechtstreek
Korte inhoud: Op 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. De voorzieningen voor bijstand en voor beschut werk worden in één regeling ondergebracht. De doelstelling is om iedereen met arbeidsvermogen naar werk toe te leiden, bij voorkeur naar regulier werk. De Participatiewet draagt bij aan de ambitie in het sociaal domein om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen aan de maatschappij. Gemeenten krijgen de beleidsmatige en financiële verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Participatiewet en de ruimte om zelf te bepalen welke ondersteuning mensen nodig hebben. Zij kunnen ervoor kiezen om instrumenten zelf vorm te geven, maar ook kiezen voor vormen van intergemeentelijke samenwerking op een hoger schaalniveau.
Besluit: Het college besluit:
1. in te stemmen met participatievisie en dienstverleningsconcept regio Gooi en Vechtstreek
2. de visie met een korte toelichting op de Eemnesser situatie en een voorstel voorleggen aan de commissie en raad van mei.
 

Portefeuille Wethouder J. Bood

Onderwerp: Vogelboulevard Arkemheen-Eemland
Korte inhoud: O-Gen (voorheen SVGV) verzoekt de gemeente Eemnes de intentie uit te spreken om om medefinancier te worden bij subsidieaanvraag voor de realisatie van de Vogelboulevards in Arkemheen & Eemland. De eerste stap hierbij is een bijdrage van € 1500 voor het maken van een schetsplan.
Besluit: Het college besluit:
1. kennis te nemen van de uitgangspunten van het project Vogelboulevard;
2. de intentie uit te spreken om medefinancier te worden bij de subsidieaanvraag ter realisatie van de Vogelboulevards;
3. in te stemmen met het toezeggen van een bijdrage van € 1500 t.l.v. de Reserve LOP;
4. hieraan de voorwaarde te verbinden van het realiseren van een beperkte voorziening aan de Noord Ervenweg te Eemnes.
Wethouder van IJken neemt hierbij een minderheidsstandpunt in, hij vindt dit een ongewenste ontwikkeling in de Eemnesser polder.
 
Onderwerp: Er is bezwaar ingediend tegen het besluit van het college inzake het verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid bestuur ten aanzien van beschikkingen die in het jaar 2010 hebben geleid tot Mulderbeschikkingen.
Korte inhoud: Het bezwaar is voorgelegd aan de commissie voor de bezwaarschriften. De commissie adviseert het bezwaar ongegrond te verklaren en het primaire besluit in stand te laten en voorts het verzoek om proceskostenvergoeding niet te honoreren.
Besluit: Het college besluit zich te conformeren aan het advies van de commissie voor de bezwaarschriften, het bezwaarschrift ongegrond te verklaren, het primaire besluit in stand te laten en het verzoek om proceskostenvergoeding niet te honoreren.
 

Rondvraag/Mededelingen

Lenteschoonmaak
Een deel van het college zal deelnemen aan de ochtendsessie van de lenteschoonmaak op 29 maart a.s.
 
Bedrijfsbezoek business park Eemnes (14.00 – 16.00)
’s Middags bezoekt het college het business park Eemnes aan de Noordersingel.