Collegebesluitenlijst 4 november 2014

Vastgesteld in de vergadering Burgemeester en Wethouders van dinsdag 11 november 2014.

 
Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer J. den Dunnen, wethouder
de heer P.H. van Dijk, secretaris
de heer H. Zoetman, wethouder
 
Afwezig:
de heer N.L. Rood, wethouder
 
 
Vaststellen besluitenlijsten week 44
De besluitenlijsten van week 44 worden vastgesteld.
 
PORTEFEUILLE BURGEMEESTER
 
Bepalen Brugdagen 2015
Korte inhoud: Vrijdag 2 januari 2015 (dag na Nieuwjaarsdag), maandag 4 mei 2015 (dag voor Bevrijdingsdag) en vrijdag 15 mei 2015 (dag na Hemevaartsdag) zijn dagen die het komend kalenderjaar als dag direct tussen een feestdag en een weekend vallen. Dit zijn dan ook dagen die aan te merken zijn als brugdagen waardoor de gemeentehuizen gesloten zullen zijn.
Over de vrijdag na hemelvaart, 15 mei 2015, is binnen de BEL-gemeenten en de BEL Combinatie afgesproken dat dit standaard een dag is waarop de gemeentehuizen zijn gesloten.

Het college besluit vrijdag 2 januari 2015, maandag 4 mei 2015 en vrijdag 15 mei 2015
als brugdagen voor het jaar 2015 aan te wijzen.
 
Controleprotocol 2015
Korte inhoud: Met het controleprotocol 2015 stelt de Raad de kaders vast voor de controle op de jaarrekening 2015. De accountant hanteert deze kaders om een uitspraak te doen over de rechtmatigheid van de jaarrekening.
 
Het college besluit het Controleprotocol 2015 ter vaststelling voor te leggen aan de Raad.
 
Bestuuropdracht Verbonden partijen
Korte inhoud: In het kader van regievoeren ten aanzien van de diverse verbonden partijen, bezien vanuit opdrachtgeverschap als gemeente en de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad, is een bestuursopdracht opgesteld.                                                                                                                                                            
  Het college besluit:
1. in te stemmen met de bestuursopdracht;
2. de bestuursopdracht ter vaststelling voor te leggen aan de raad.
 
PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN
 
Contractering Begeleiding Zintuiglijk Gehandicapten
Korte inhoud: Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten middels de Jeugdwet en de Wmo 2015 ook verantwoordelijk voor een kleine groep mensen met een zintuiglijke beperking die zeer specialistische ondersteuning nodig hebben. Omdat de aantallen per gemeente zo klein zijn en er landelijk maar een klein aantal aanbieders is die deze ondersteuning levert is in 2012 door VWS en VNG besloten om hier landelijke inkoopafspraken voor te maken.

Voor de uitvoering van deze landelijke raamovereenkomst sluit Eemnes aan bij de regio Gooi & Vechtstreek. Mocht er uit het nu voorliggende landelijk contract voor Jeugd worden geleverd, dan zal Eemnes de nota doorsturen naar Amersfoort voor financiering binnen het Regionaal transitiearrangement jeugdzorg in Eemland.
 
Het college:
1)stelt de inhoud van vast van de ‘Overeenkomst landelijke afspraken ZG’ (bijlage 1) en de programma’s van eisen (bijlage 2 t/m 3);
2. verleent volmacht aan de programmamanager sociaal domein Regio Gooi en Vechtstreek om de Raamovereenkomst Begeleiding ZG af te sluiten met landelijke aanbieders specialistische begeleiding ZG;
3. verleent volmacht aan de programmamanager sociaal domein Regio Gooi en Vechtstreek om op basis van de ‘Overeenkomst landelijke afspraken ZG’ (bijlage 1) en de programma’s van eisen (bijlage 2 t/m 3) het contractbeheer uit te voeren, waartoe worden gerekend in gebrekestelling, ontbinding, vorderen van nakoming, opzegging van een overeenkomst en alle andere besluiten, die hiermee verband (kunnen) houden, met uitzondering tot het voeren
van een rechtsgeding.
 
PORTEFEUILLE WETHOUDER H. ZOETMAN
 
Mandaat i.h.k.v. Regionale Woonruimteverdeling
Korte inhoud: In verband met de overgang naar regionale woonruimteverdeling zal het regionale samenwerkingsorgaan van de corporaties, de SWEV, gemandateerd moeten worden om de taken, die nu bij de Alliantie liggen, uit te voeren. Het betreft taken op het vlak van inschrijving, aanbieding, toewijzing en het verstrekken van de huisvestingsvergunning. Ook worden de bezwaren op de regionale inschrijving, een regionale taak, door één gemeente centraal behandeld. De gemeente Amersfoort is bereid gevonden deze taak op zich te nemen, zij zal hiertoe gemandateerd moeten worden. De bezwaren op de aanbieding, toewijzing en het verstrekken van de huisvestingsvergunning blijven bij onze gemeente.
 
Het college besluit in te stemmen met:
-de taken en bevoegdheden met betrekking tot de inschrijving, aanbieding, toewijzing en het verstrekken van de huisvestingsvergunning te mandateren aan de gezamenlijke corporaties die deelnemen aan het Convenant woonruimteverdeling regio Amersfoort,
-de heroverweging naar aanleiding van bezwaarschriften inclusief de vertegenwoordiging bij bestuursrechtelijke beroepsprocedures, m.b.t. de inschrijving te mandateren aan het college van B&W van de gemeente Amersfoort,
-het bijgevoegde mandaatbesluit vaststellen, publiceren en te versturen naar het college van B&W van de gemeente Amersfoort.
 
 
Haarlemmermeervariant (afrit A27 oostzijde)
Door DHV zijn schetsontwerpen voor diverse varianten gemaakt ten behoeve van de eventuele aanpassing van de afrit Eemnes – oostzijde. Tevens is daarvan een globale berekening van de kosten gemaakt. Een en ander dient nader uitgewerkt te worden, met name financieel. Het college neemt voor nu kennis van de schetsen en heeft deze besproken.
 
PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD
 
Aanpassing geluidnota Eemnes (Geluid in beeld)
Wethouder Zoetman heeft een notitie opgesteld op basis van de huidige bekende gegevens, bedoeld als aanzet voor een discussie in de commissie GROW. Naar aanleiding van de discussie kan dan vervolgens een visie in 2015 worden opgesteld. Het college bespreekt de notitie. De wethouder zal de aanpassingen verwerken in de notitie. Daarna zal deze opnieuw aan het college worden voorgelegd, waarna agendering voor  de commissie GROW kan plaatsvinden.
 
Rondvraag / mededelingen
 
PERSUURTJE (14.00 – 15.00 uur)
Aansluitend vindt het periodiek overleg plaats met de vertegenwoordiging van de pers.