Collegebesluitenlijst 5 augustus 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 12 augustus 2014

 
Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer N.L. Rood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris
 
Afwezig:
de heer J. den Dunnen, wethouder
de heer H. Zoetman, wethouder

 

Portefeuille: Burgemeester R. van Benthem RA

 
Onderwerp - Besluitenlijst 29 juli 2014
Besluit:  Ongewijzigd vastgesteld.
 

Portefeuille: Wethouder J.G. den Dunnen

Onderwerp: Jubileumsubsidie Gemengd koor voor 55 plus opus 55
Korte inhoud: Opus 55 heeft op 10 april 2014 een subsidie gevraagd van € 2.460,- voor de viering van het 5-jarig jubileum.
Besluit:
Het college besluit:
1. een subsidie voor een 5-jarig jubileum te weigeren.
2. een éénmalige subsidie te verlenen van € 1.100 voor het lustrumconcert op 19 september 2015 (en daarvoor geen verantwoording te vragen).
3. de kosten te verantwoorden op de post incidentele subsidies kunst en cultuur 65400011-642504 en te dekken door een onttrekking aan de reserve Gemeenschap, Cultuur en Sport
 

Portefeuille: Wethouder N.L. Rood

Onderwerp: Verhuur ruimte Hink Stap Sprong
Verenigde scholen J.A. Alberdingk Thijm Primair heeft verzoek ingediend voor het in gebruik nemen van een lokaal in de Hink Stap Sprong ten behoeve van Peuterspeelzaal de Woelwaters, over de periode van 18 augustus 2014 tot 1 juli 2016.
Besluit: Het college geeft toestemming tot verhuur van één onderwijsruimte, op grond van een ingebruikgevingsovereenkomst, aan Verenigde scholen J.A. Alberdingk Thijm Primair, voor het huisvesten van peuterspeelzaal de Woelwaters voor een periode van maximaal 2 schooljaren, van 18 augustus 2014 tot 1 juli 2016. 

 

Rondvraag/Mededelingen 

-