Collegebesluitenlijst 5 februari 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van
11 februari 2014

Aanwezig:
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris
 
Afwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
 

 

 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaren/belastingdeurwaarder
Besluit  Het college besluit:
1. het aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar/belastingdeurwaarder van 15 januari 2013 in te trekken;
2. het besluit van 31 januari 2012, waarin de medewerkers van Incassoprofessionals worden aangewezen als belastingdeurwaarder en worden aangesteld als onbezoldigd gemeenteambtenaar, in te trekken;
3. aan te wijzen als onbezoldigde gemeenteambtenaren, belast met de invordering van gemeentelijke belastingen, zoals bedoeld in artikel 231, tweede lid, sub c van de Gemeentewet (ontvanger), de volgende medewerkers, werkzaam voor de BEL Combinatie:
a. de afdelingsmanager Control & Financiën;
b. de specialist Invordering.
4. aan te wijzen als onbezoldigd gemeenteambtenaar, belast met de invordering van gemeentelijke belastingen, zoals bedoeld in artikel 231, tweede lid, sub d van de Gemeentewet, de volgende medewerker, werkzaam voor de BEL Combinatie:
a. de medewerker invordering.
5. aan te wijzen als onbezoldigd gemeenteambtenaar die bevoegdheid heeft om op te treden als belastingsdeurwaarder, zoals bedoeld in artikel 231, tweede lid, onder e van de Gemeentewet, de volgende medewerker werkzaam voor de BEL Combinatie:
a. de specialist Invordering.
6. dit besluit in werking te laten treden op de dag van bekendmaking, en terug te laten werken tot 1 januari 2014.