Collegebesluitenlijst 6 mei 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van
13 mei 2014


Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer J.G. den Dunnen, wethouder
de heer N.L. Rood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris
Afwezig:
de heer H. Zoetman, wethouder
 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - Besluitenlijst week 18
Besluit Gewijzigd vastgesteld.
 
Onderwerp: Concept-collegeprogramma 2014 - 2018 (uitvoeringsprogramma)
Korte inhoud: Op basis van het coalitie-accoord dient een uitvoeringsprogramma opgesteld te worden t.b.v. het college, voor de periode 2014 - 2018.
Besluit: De opmerkingen van de collegeleden worden individueel doorgegeven aan de secretaris. Vervolgens zal het programma worden besproken tijdens de komende heisessie van het college.
 

Portefeuille: Wethouder J.G. den Dunnen

Onderwerp: Bezwaar inzake besluit bijstand
Korte inhoud: De commissie voor de bezwaarschriften heeft op 17 januari 2014 geadviseerd het besluit betreffende de herziening/intrekking/beëindiging van bijstand over de periode van 1 juli 2007 tot en met 30 april 2012 in stand te laten, het besluit betreffende de terugvordering van bijstand te herroepen en een nieuw terugvorderingsbesluit te nemen, en over de periode van na 30 april 2012 alsnog een nieuw besluit te nemen.
Besluit:
Het college besluit:
1. het primaire besluit van 25 oktober 2012 inzake terugvordering te herroepen;
2. het primaire besluit van 26 oktober 2012 gedeeltelijk in stand te laten voor wat betreft de herziening van de uitkering over de periode van 1 juli 2007 tot en met 30 november 2011 door geen melding te maken van een medebewoner en intrekking van de bijstandsuitkering
over de periode van 1 december 2011 tot en met 30 april 2012 wegens verzwegen inkomsten;
3. alsnog te beoordelen of bezwaarmaakster in aanmerking komt voor een aanvullende uitkering over de periode van 1 mei 2012 tot 11 mei 2012, norm alleenstaande;
4. alsnog te beoordelen of bezwaarmaakster in aanmerking komt voor een aanvullende uitkering over de periode van 11 mei 2012 tot 1 augustus 2012, norm alleenstaande;
5. de uitkering te beëindigen met ingang van 1 augustus 2012, omdat het inkomen hoger is dan de bijstandsnorm verblijf in inrichting;
6. op basis van het besluit van 26 oktober 2012, een nieuw terugvorderingsbesluit te nemen.
 

Portefeuille: Wethouder H. Zoetman

Onderwerp: Wegsleepverordening Eemnes
Korte inhoud: De wegsleepverordening Eemnes dient gewijzigd te worden vanwege een wijziging in tarieven.
Besluit:
1.Het college besluit de raad voor te stellen de wijziging van de wegsleepverordening gemeente Eemnes 2009 (1e) vast te stellen.
2. Het college stelt per 15 juli 2014 de openingstijden van de bewaarplaats als bedoeld in artikel 3 lid 1 van de Wegsleepverordening gemeente Eemnes vast van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.30 uur.
 

Portefeuille: Wethouder N.L. Rood

Onderwerp: Tijdelijke bekostiging beveiliging Ocrietterrein door gemeente
Korte inhoud: De portefeuillehouder van het project 'Ocrietterrein' heeft met de eigenaar van het Ocrietterrein, dhr. Zeevat, mondelinge overeenstemming bereikt over het vervolgtraject. Na een termijn van drie weken, ingaande op woensdag 30 april 2014 en eindigend op 21 mei 2014, vangt de eigenaar aan met de sloop van het pand op het Ocrietterrein. Met de aanvang van de sloop zal ook bewaking van het terrein door de eigenaar georganiseerd en bekostigd worden. De gemeente heeft toegezegd de kosten voor beveiliging tot 21 mei 2014 op zich te nemen.
Besluit:
Het college besluit:
1. aan Gooiland Beveiligingen opdracht te verlenen het Ocrietterrein tot aan aanvang van de sloop te beveiligen, waarbij de kosten van de eerste drie weken tot uiterlijk 21 mei 2014 tot een bedrag van €8.769,60 vooralsnog voor rekening van de gemeente Eemnes komen en deze, en eventuele daaropvolgende kosten, ten laste te brengen van de GREX (grondexploitatie) Ocrietfabriek;
2. de omvang van de Voorziening Ocrietfabriek voorlopig te bepalen op € 100.000 (gebaseerd op reeds gemaakte kosten en thans te voorziene kosten), en dit mee te nemen in de zomernota;
3. de afspraken die met de eigenaar zijn gemaakt op schrift vast te laten stellen.
 
Onderwerp: Memo aan de gemeenteraad inzake Ocrietfabriek
N.a.v. de ontwikkelingen rondom de Ocrietfabriek en het gesprek met de eigenaar is er aanleiding om de gemeenteraad nader te informeren en te vragen om instemming met de vervolgaanpak, inclusief het beschikbaar stellen van de benodigde middelen.
Besluit: Het college:
1. stemt in met de memo ter bespreking in de gecombineerde vergadering van commissie GROW/W&R van 13 mei a.s. (spoedheidshalve na te zenden);
2. via het presidium dit onderwerp te laten agenderen voor de raad van mei;
3. de gemeenteraad via een raadsvoorstel te vragen om instemming met de voorgestelde aanpak, inclusief een financieringsvoorstel.
 

Rondvraag/Mededelingen

Wethouder N. Rood doet verslag van de bijeenkomst met de Beheerscommissie van de clusterschool.
 

Overleg met de OKE/BCE/Belangenvereniging Zuidbuurt

Van 13.00 – 14.00 uur vindt het periodiek overleg plaats met de vertegenwoordigers van de diverse ondernemersverenigingen.