Collegebesluitenlijst 8 april 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van
15 april 2014

 
Aanwezig:
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris
 
Afwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
 
Onderwerp - Besluitenlijst week 14
Besluit  De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.
 

Portefeuille: burgemeester R. van Benthem RA

Onderwerp: Behandeling concept jaarrekening 2013
Korte inhoud: Bijgaand treft u de concept jaarrekening 2013 ter vaststelling aan. Het door het college vastgestelde exemplaar zal worden gebruikt voor de accountantscontrole.
Besluit: Het college heeft de concept jaarrekening voor de eerste keer besproken. Aanpassingen worden verwerkt, volgende week kan dan de aangepaste versie worden behandeld.
 
Onderwerp: Met terugwerkende kracht rechtmatig verklaren van enkele omissies (van uiteenlopende aard) betreffende de rechtmatigheid aanbestedingen Eemnes 2013
Korte inhoud: Bij enkele aanbestedingen betreffende de gemeente Eemnes is afgeweken van het vigerende, door de Raad vastgestelde, interne inkoop en aanbestedingsbeleid. Bij de interne controle op de rechtmatigheid 2013 is dit geconstateerd. De accountant heeft aangegeven deze onrechtmatigheden niet in het oordeel mee zullen te wegen indien de Raad achteraf de afwijking van het aanbestedingsbeleid bekrachtigt. Dit voorstel voorziet hierin.
Besluit: Het college stemt in met het naar de raad doorgeleiden van het voorstel.
 

Portefeuille: Wethouder E.M. van IJken

 
Onderwerp: Extra personele inzet BEL Combinatie HOV 2014
Korte inhoud: evenals in 2013 is dit jaar ook extra personele ondersteuning nodig voor het HOV project
Besluit:
Het college besluit in 2014 tijdelijk extra personele ondersteuning in te huren voor hetHOV project en hiervoor het voor dit doel uit 2013 overgehevelde budget van € 10.000,- aan te wenden.
 
Onderwerp: Verkeersbesluit instellen verbod voor vrachtauto's op de Laarderweg tussen Driest en Noordersingel
Korte inhoud: Het ontwerpverkeersbesluit heeft van 21 oktober 2013 t/m 2 december 2013 ter inzage gelegen. Op het ontwerpverkeeersbesluit zijn 5 zienswijzen ingediend. Thans wordt het het definitieve verkeersbesluit met reactienota voorgelegd.
Besluit:
Het college besluit
1. over te gaan tot het nemen van het definitieve verkeersbesluit (bijlagen 3 en 4) en de benodigde borden en bewegwijzering te plaatsen;
2. de indieners van een zienswijze een brief te sturen met daarin de gemotiveerde redenen waarom de gemeente heeft besloten om de onderhavige maatregel uit te voeren.
3. de maatregel na 1 jaar te evalueren.
 
Onderwerp: Herinrichting Laarderweg, Plan van aanpak.
Korte inhoud: Op 28 november 2011 heeft de raad van de gemeente Eemnes het geactualiseerde Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2011-2015 vastgesteld. In dit GVVP is voor de Laarderweg vastgelegd om deze weg verder in te richten als een “echte 30 km-zone”. In bijgaande document wordt het plan van aanpak geschetst voor de realisatie van dit project.
Besluit:
Het college besluit tot:
1. het laten ontwikkelen van een schetsontwerp conform variant A;
2. de commissie GROW over uw besluit te informeren.
 
Onderwerp: Het nemen van een definitief verkeersbesluit in het gebied rondom het Dorpshart voor het instellen van 3 blauwe zones en 2 exclusieve parkeerplaatsen voor artsen van het Gezondheidscentrum.
Korte inhoud: Op 21 januari 2014 heeft uw college besloten tot de aanleg van 3 blauwe zones rond het Dorpshart en 2 artsenparkeerplaatsen aan het Plantsoen. Het ontwerpverkeersbesluit heeft gedurende de periode van 7 februari t/m 21 maart 2014 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Thans wordt voorgesteld een definitief verkeersbesluit voor deze maatregelen te nemen.
Besluit:
Het college besluit tot het nemen van een definitief verkeersbesluit voor:
1. het instellen van 3 blauwe zones;
2. het instellen van 2 artsenparkeerplaatsen aan het Plantsoen;
3. de aanleg van 8 parkeerplaatsen aan de Braadkamp Oost;
4. het op de gebruikelijke wijze in procedure brengen van het verkeersbesluit;
5. de indieners van een zienswijze schriftelijk op de hoogte te stellen van het besluit.
 
Onderwerp: Uitspraak Afdeling Bestuursrecht Raad van State inzake het bestemmingsplan Wakkerendijk-Meentweg 2012
Korte inhoud: De Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State heeft op 22 januari 2014 uitspraak gedaan inzake de beroepen tegen het bestemmingsplan Wakkerendijk-Meentweg 2012. De beroepen zijn, met uitzondering van de zaak Wakkerendijk 150, ongegrond verklaard. Met betrekking tot perceel Wakkerendijk 150 is aangegeven dat uw raad een nieuw besluit moet nemen. Daarnaast is door de reclamanten van Wakkerendijk 150 een verzoek om herziening van de uitspraak gedaan bij de Raad van State.
Besluit:
Het college besluit om de raad voor te stellen:
1. in te stemmen met de mogelijkheid tot het bouwen van een bijgebouw van maximaal 200 m2 op het perceel Wakkerendijk 150;
2. het bestemmingsplan te zullen herzien;
3. de uitspraak van de Raad van State voor kennisgeving aan te
nemen;
4. de Raad van State te informeren.

 

Portefeuille: Wethouder A.C. Wondergem

 
Onderwerp: Aanpassen Verordening Leerlingenvervoer gemeente Eemnes 2011
Korte inhoud: Op 1 augustus 2014 treedt het passend onderwijs in werking. Een aantal bestaande wetten in het kader van het onderwijs zal hierdoor worden gewijzigd. Dit heeft (o.a.) tot gevolg dat de verordening op het leerlingenvervoer eveneens gewijzigd moet worden.
Besluit:
Het college besluit:
- de raad voor te stellen de 'Verordening leerlingenvervoer gemeente Eemnes 2014' vast te stellen;
- de uitvoeringsregels behorende bij de 'Verordening leerlingenvervoer gemeente Eemnes 2014' vast te stellen en ter kennisneming aan de raad voor te leggen;
- de 'Beleidsregels behorende bij gemeente verordening leerlingenvervoer Eemnes' gelijktijdig met de inwerkingtreding van de 'Verordening leerlingenvervoer gemeente Eemnes 2014' in te
trekken.
 
Onderwerp: RBL jaarrekening 2013 en ontwerpbegroting 2015
Korte inhoud: Het Regionaal Bureau Leerlingenzaken (hierna: RBL) voert in opdracht van negen gemeenten in de Gooi en Vechtstreek en de gemeente Eemnes de handhaving uit van de Leerplichtwet 1969. Jaarlijks dient het Dagelijks Bestuur van het RBL ter besluitvorming een jaarrekening en ontwerpbegroting in bij de gemeente.
Besluit:
Het college besluit:
1. de raad voor te stellen in te stemmen met de jaarrekening 2013 van het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL);
2. de raad voor te stellen een zienswijze in te dienen met betrekking tot de ontwerpbegroting 2015 van het RBL;
3. de raad voor te stellen een kanttekening te plaatsen bij de meerjarenbegroting 2016-2018;
4. conform bijgaande conceptbrief het RBL, onder voorbehoud van instemming door de raad, te informeren.
 
Onderwerp:
Afspraken uitvoering VTH taken met de provincie Utrecht
Korte inhoud: Per 1 januari 2014 is het bevoegd gezag van een aantal inrichtingen in onze gemeente van de provincie overgaan naar de gemeente. De portefeuillehouders van de RUD hebben op 18 december 2013 besloten hierover, conform het bedrijfsplan RUD 2.0 praktische afspraken te maken. De uitvoering van deze taken zal per 1 juli 2014 vallen onder de nieuwe Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht. De provincie vraag nu om de financiele vergoeding voor het uitvoeren van deze taken.
Besluit:
Het college besluit:
1. Bijgevoegd overzicht "Werkafspraken uitvoering VTH-taken Milieu bij voormalige provinciale inrichtingen door de provincie Utrecht voor de RUD 2.0 gemeenten" vast te stellen.
2. De extra vergoeding (50 % van het ontvangen bedrag) ad € 34.559,50, die via het gemeentefonds is verkregen voor de uitvoering van de nieuwe taak voor de periode van 1 januari 2014 tot 1 juli 2014 voor de taakuitvoering aan de provincie Utrecht beschikbaar te
stellen en direct uit te betalen aan de Provincie Utrecht. Dit bedrag meenemen in de Zomernota.
3. De resterende extra vergoeding (50 % van het ontvangen bedrag) ad 34.559,50, die via het gemeentefonds is verkregen voor de uitvoering van de nieuwe taak op voorhand reserveren voor de RUD Utrecht voor de periode van 1 juli 2014 tot 1 januari 2015 voor de uitvoering van taken. Dit bedrag meenemen in de Zomernota.
 
Onderwerp: Handhavingsbeleid Kinderopvang en Peuterspeelzalen
Korte inhoud: In 2013 is de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) gewijzigd. De belangrijkste wetswijzigingen zijn het invoeren van het vierogen principe, de continue screening en de stam- en basisgroepregel. Voorgesteld wordt om de wetswijzigingen te verwerken in een nieuw handhavingsbeleid.
Besluit:
Het college besluit:
1) het bijgevoegde handhavingsbeleid - genaamd "Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen voor de gemeente Eemnes 2014" - vast te stellen;
2) het huidige handhavingsbeleid - vastgesteld op 09-10-2012 en genaamd "Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen voor de gemeente Eemnes" - in te trekken.
 

Portefeuille: Wethouder J. Bood

Onderwerp:
Concept financieringsovereenkomst nog op te richten CV/BV
Korte inhoud: Binnenkort wordt gestart met de uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst die de gemeente met de marktpartijen in de Zuidpolder is aangegaan. Omdat er in het begin meer kosten dan baten zullen zijn is het noodzakelijk dat alle partijen gezamenlijk zorgdragen voor de financiering van de CV. De afspraak is dat de kosten 50/50 worden gedragen. Hiervan wordt 30% uit eigen vermogen opgebracht en wordt 70% gefinancierd via de gemeente Eemnes. De gemeenteraad heeft in december 2013 het college gemandateerd om een overeenkomst van geldlening aan te gaan binnen de door de gemeenteraad gestelde kaders. In de Algemene vergadering van (toekomstige) Aandeelhouders van de Beheer BV (de bestuurder van de CV) is op 18 maart j.l. ingestemd met de overeenkomst van geldlening en de bijbehorende allonge. Om over te gaan tot het daadwerkelijk aanbieden van de overeenkomst en het verstekken van de financiering moet er nog een college besluit worden genomen.
Besluit: Het college besluit:
1. om de volgende leningen aan te bieden aan de CV/BV Zuidpolder:
- lening 1: een vaste lening met een looptijd van 10 jaar en maximale hoogte van €2,45 miljoen. Over deze lening wordt een rente opslag geheven van 2% bovenop de 10 jaars rente van de BNG;
- lening 2: een flexibel krediet met een looptijd van 15 jaar en een maximale hoogte van €2,45 miljoen. Over deze lening wordt een rente opslag geheven van 2,25% bovenop de 10 jaars rente van de BNG;
- lening 3:excedent krediet, de looptijd van de lening bedraagt 1 jaar. Aflossing vindt plaats
binnen 1 jaar na de eerste opname. Vervroegde aflossing is onbeperkt mogelijk. Over deze lening wordt een rente opslag geheven van 3,25%, bovenop het inkooptarief door de gemeente;
2. de financieringsmaatschappij Eemnes op te richten;
3. de overeenkomst van geldlening en de allonge aan te gaan met de CV direct na oprichting, inbreng van de gronden;
4. de vestiging van het eerste recht van hypotheek voor een periode van 3 maanden te beleggen bij de gemeente Laren als rechtspersoon, doch tot uiterlijk 31 december 2014;
- het eerste recht van hypotheek te laten vervallen als één van de partijen de betalingsverplichtingen nakomt.