Collegebesluitenlijst 8 juli 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 15 juli 2014

Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer H. Zoetman, wethouder
de heer N.L. Rood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris
 
Afwezig:
de heer J.G. den Dunnen
 
 
Onderwerp - besluitenlijst week 27
Besluit Gewijzigd vastgesteld.
 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp -Mandaatbesluit project Zuidpolder
Korte inhoud: Mandaat/volmacht project Zuidpolder (aangaan en ondertekenen overeenkomsten en afdoen eenvoudige correspondentie)
Besluit Het college en de burgemeester van de gemeente Eemnes, elk
handelend voor zover het de eigen bevoegdheden betreft, besluiten
om:
1. het Mandaatbesluit overeenkomsten gemeentesecretaris Eemnes 2012, vastgesteld op 29 mei 2012, in te trekken, voor zover het project Zuidpolder betreft;
2. mandaat te verlenen aan de gemeentesecretaris, beleidsregisseur en projectmanager Zuidpolder a.i. voor het aangaan van overeenkomsten, inclusief het inkopen van leveringen, diensten en werken overeenkomstig het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013, een en ander zoals omschreven in de bij dit besluit behorende mandatenlijst en met inachtneming van de Regeling budgethouderschap en passend binnen de begroting of de beschikbaar gestelde kredieten binnen het project Zuidpolder;
3. Volmacht te verlenen aan de gemeentesecretaris, beleidsregisseur en projectmanager Zuidpolder a.i. voor het ondertekenen van overeenkomsten een en ander zoals omschreven in de bij dit besluit behorende mandatenlijst en met inachtneming van de Regelingen budgethouderschap en het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 en passend binnen de begroting of de beschikbaar gestelde kredieten binnen het project Zuidpolder;
4. mandaat te verlenen aan de projectmanager Zuidpolder a.i. voor (af)doen van eenvoudige correspondentie, een en ander zoals in de bij dit besluit behorende mandatenlijst en met inachtneming van de daarbij gegeven beperkingen en aanwijzingen.
 
Onderwerp -Wijzigen uitvoeringsregeling wegsleepverordening Eemnes
Korte inhoud: Vanwege diverse wijzigingen dient de uitvoeringsregeling van de wegsleepverordening gewijzigd te worden.
Besluit  Het college besluit de wijziging van de uitvoeringsregeling wegsleepverordening vast te stellen.
 

Portefeuille: Wethouder Den Dunnen

Onderwerp -Financiële kaders Jeugdzorg
Besluit  Het college stemt in met de memo inzake de financiële kaders Jeugdzorg. Aanvullende vragen van de financiële portefeuillehouder worden nog beantwoord
 

Portefeuille: Wethouder Zoetman

Onderwerp -Grondverkoop glasvezelkast
Korte inhoud: Naast de woning Zilverschoon 1 komt een gebouwtje van 15 m2 te staan ten behoeve van glasvezel in de Zuidpolder. De glasvezel wordt aangelegd door Reggefiber. Om dit mogelijk te maken moet de grond voor het gebouwtje worden verkocht. Eerder hebt u geen bedenkingen geuit met betrekking tot verkoop van de gronden tussen het gebouwtje en de woning van de bewoners.
Besluit 
Het college besluit:
1. in te stemmen met de verkoop van 15 m2 grond voor een bedrag van € 4,125,-;
2. de gemeenteraad vragen geen bedenkingen in te dienen ten aanzien van de voorgenomen verkoop;
3. de opbrengst te verantwoorden op de functie (65600016) Restgroen en kostensoort (833.106) Verkoop openbaar groen;
4. na effectuering van de verkoop het resultaat te betrekken in de jaarrekening.
 
Onderwerp - Vastellen Inrichtingsplan openbare ruimte Zuidpolder: Deeplan 1 en 2
Korte inhoud: Voor de inrichting van de openbare ruimte in Zuidpolder is door de Zuidpolder CV een ontwerp gemaakt. Dit ontwerp moet worden vastgesteld zodat Zuidpolder CV de openbare ruimte kan aanleggen.
Besluit  Het college besluit het voorstel aan te houden vanwege diverse vragen.