Collegebesluitenlijst 9 december 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 16 december 2014

 

 

Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer J. den Dunnen, wethouder
de heer H. Zoetman, wethouder
de heer N.L. Rood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

 

Onderwerp - Vaststellen besluitenlijsten week 49
Besluit  De besluitenlijsten van week 49 worden gewijzigd vastgesteld.
 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - Schuurfeest Geerenweg 12 te Eemnes
Besluit  De heer T.S.M. Stalenhoef heeft een aanvraag ingediend voor het organiseren van een schuurfeest op 13 december 2014 op het adres Geerenweg 12 te Eemnes.
De burgemeester besluit de evenementenvergunning voor het organiseren van een schuurfeest aan de Geerenweg 12 te Eemnes op 13 december 2014 te verlenen en hiervoor geen leges in rekening te brengen.
 

Portefeuille: Wethouder Den Dunnen

Onderwerp - PGB-keuzes
Korte inhoud: Voor de verstrekking van een PGB in de Jeugdwet en de Wmo geldt vanaf 1 januari 2015 het trekkingsrecht. Dit wordt uitgevoerd door de Sociale verzekeringsbank (SVB).
In dit kader vraagt de SVB gemeenten om voor 1 december 2014 enkele (proces) keuzes door te geven. De SVB zal vervolgens het trekkingsrecht conform ons gemeentelijk beleid uitvoeren.
 
Besluit  Het college besluit:
1. Niet toe te staan dat bemiddelingskosten, administratiekosten, een eenmalige uitkering, een
feestdagenuitkering en reiskosten uit het PGB mogen worden betaald.
2. Wel toe te staan dat budgethouders een vast maandloon mogen afspreken met hun zorgverlener.
3. Geen vrij besteedbaar bedrag binnen het PGB te hanteren.

 
Onderwerp - Samenwerkingsovereenkomst SAVE
Korte inhoud: Als gevolg van de invoering van de nieuwe Jeugdwet (Staatsblad 2014, 105) zijn gemeenten met ingang van 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Onderdeel hiervan is de uitvoering van taken op het gebied van jeugdbescherming. De gemeente heeft een leveringsplicht om er voor te zorgen dat er een toereikend aanbod is van gecertificeerde instellingen in het geval van een jeugdbeschermingsmaatregel. Bureau Jeugdzorg Utrecht (BJU) is voor 6 regio's in de provincie Utrecht de gecertificeerde instelling die hier uitvoering aan geeft. In het belang van de leveringsplicht is het essentieel dat er inhoudelijk afstemming is tussen gemeenten en BJU. Ook dienen er afspraken vastgelegd te worden met de Raad voor de Kinderbescherming. Dit gebeurt door middel van de bijgevoegde 'Samenwerkingsovereenkomst BJU en gemeenten in de 6 jeugdzorgregio's in de provincie inclusief Wijdemeren en Weesp' in de bijlagen.
 
Besluit  Het college besluit:
1. De Samenwerkingsovereenkomst SAVE aan te gaan.
2. Wethouder J.G. den Dunnen te machtigen namens de gemeente Eemnes de Samenwerkingsovereenkomst SAVE te ondertekenen.
3. SAVE te mandateren om een gesloten plaatsing in het vrijwillig kader voor te bereiden en te effectueren.
 
Onderwerp - Contractering jeugdzorg Eemland
Korte inhoud: In het voorstel wordt de stand van zaken van de besteding van het budget voor jeugdzorg in 2015 toegelicht en worden besluiten gevraagd om contractering door Amersfoort voor de regio Eemland mogelijk te maken.
 
Besluit  Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de stand van zaken van de inkoop van Jeugdzorg binnen de regio Eemland
2. De aan Amersfoort gegeven instemming om voor € 5,4 miljoen extra specialistische jeugdzorg in te kopen te bekrachtigen.
3. In te stemmen met € 1,3 miljoen extra inkoop kleine aanbieders/vrijgevestigden.
4. In te stemmen met € 71.000 (afgerond bedrag) inkoop Bureau Jeugdzorg voor de inzet binnen het Jeugd & Gezinteam.
 
Onderwerp -Contractering Inloop GGZ
Korte inhoud: De gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek hebben de afgelopen jaren de inloopfunctie GGZ via een subsidie aan GGZ Centraal voor de realisatie van deze functie, vormgegeven. Deze subsidie verliep via de centrumgemeente. Vanaf 1-1-2015 krijgen alle gemeenten een budget voor de financiering van deze functie.
 
Besluit Het college:
1. stelt de inhoud vast van de "Notitie informatie m.b.t. inloopfunctie GGZ" en de "Kaders Contract Inloop GGZ"en stemt in met het voorstel om de opdracht tot realisatie van de inloop GGZ voor de periode van 1-1-2015 tot en met 31-12-2015 middels een contract voor een jaar aan GGZ Centraal te geven, waarbij de regio Gooi en Vechtstreek de rol van opdrachtgever vervult namens de regiogemeenten en waarbij de regiogemeenten de financiering van
de inloopfunctie GGZ delen op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek geregistreerde inwonertal zoals vermeld in de bijlage;
2. verleent volmacht aan de programmamanager Sociaal Domein regio Gooi en Vechtstreek om een contract af te sluiten met GGZ Centraal om de inloopfunctie GGZ te continueren voor 2015 en om gedurende dit jaar met GGZ Centraal tot overeenstemming te komen over het hervormen van de functie op zodanige wijze dat deze functie integraal deel uit gaat maken van bestaande algemene laagdrempelige voorzieningen per 1-1-2016;
3. verleent volmacht aan de programmamanager Sociaal Domein regio Gooi en Vechtstreek om op basis van de "Kaders Contract Inloop GGZ" het contractbeheer uit te voeren, waartoe worden gerekend in gebrekestelling, ontbinding, vorderen van nakoming, opzegging van een overeenkomst en alle andere besluiten die hiermee verband (kunnen) houden, met uitzondering tot het voeren van een rechtsgeding. 
 
Onderwerp - Subsidieaanvraag koor Weidevogels
Korte inhoud: Koor Weidevogels vraagt een meerjarige subsidie van € 450,- voor huur van de repetitieruimte en een eenmalige subsidie van € 513,- voor de kosten van muziekboekjes met grote letters.
 
Besluit Het college besluit:
1. aan koor Weidevogels een eenmalige subsidie te verlenen voor muziekboekjes in grote letters en deze vast te stellen op € 513,-
2. de kosten te verantwoorden op de post incidentele subsidies kunst en cultuur 65400011-642504 en te dekken door een onttrekking aan de reserve Gemeenschap, Cultuur en Sport.
3. een meerjarige subsidie voor huur van de repetitieruimte in de Bongerd voor 2015 toe te kennen. 
 

Portefeuille: Wethouder Zoetman

Onderwerp - Inhuur projectleider Zuidpolder
Korte inhoud: Per 1 januari a.s. vertrekt de projectleider van het project Zuidpolder Eemnes. Tijdig dient voorzien te worden in een opvolger.
 
Besluit Het college:
- stemt met de inhuur van een projectleider voor het jaar 2015, conform de ingediende aanbieding;
- verzoekt om een bijgewerkt financieel overzicht van de kosten van de projectleider voor 2015 inclusief de dekking van de kosten;
- verzoekt om nadere prestatieafspraken te maken op basis van een bijgewerkte jaarplanning met mijlpalen en beslisbomen 
 
Onderwerp - Memo doorsteek Wakkerendijk – Zuidpolder en opdracht ontsluiting Eemnes op A27
Besluit Het college:
- stemt in met de voorgestelde herprioritering van de werkzaamheden;
- verzoekt om de op te stellen bestuursopdracht voor het onderzoek naar de oostelijke ontsluiting van Eemnes op de A27 (Haarlemmermeervariant) z.s.m. op te stellen (t.b.v. commissie en raad in februari a.s.);
- stelt voor om een presentatie t.a.v. de HOV oplossing (voor halteplaats en parkeren) en verkeersafwikkeling aan de westzijde van de A27 in de commissie GROW te houden, zodat in ieder geval voor de zomer van 2015 duidelijkheid kan worden gegeven aan de provincie t.a.v. het definitieve ontwerp.   
 

Portefeuille: Wethouder Rood

Onderwerp -

 

Uitvoeringsprogramma GRP 2015.
Korte inhoud: Het college van B&W voert het rioleringsbeleid uit, zoals de gemeenteraad dit heeft vastgesteld in het Gemeentelijke Rioleringsplan 2014-2017. De uitvoering van de GRP activiteiten in 2015 wordt inzichtelijk gemaakt in het Uitvoeringsprogramma GRP (UP GRP) 2015. Het biedt tevens een overzicht van de in 2014 gerealiseerde activiteiten. In dit voorstel wordt uw college gevraagd om in te stemmen met het bijgevoegde UP GRP 2015.
 

Besluit  Het college besluit:
1. in te stemmen met het Uitvoeringsprogramma GRP 2015;
2. accoord te gaan met het aanwenden van de benodigde middelen voor de realisatie van het programma, zoals beschreven in het voorstel;

3. het Uitvoeringsprogramma GRP 2015 ter kennisname aan de commissie GROW aan te bieden.