Collegebesluitenlijst 9 september 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van
16 september 2014

 
Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer J. den Dunnen, wethouder
de heer H. Zoetman, wethouder
de heer N.L. Rood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris
 

Portefeuille: Burgemeester R. van Benthem RA

Onderwerp - Besluitenlijst 2 september 2014
Besluit: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
 
Onderwerp: Aanwijzen van politiefunctionarissen als toezichthouder
Korte inhoud: De aanwijzing van politiefunctionarissen om toezicht te houden op de naleving van de bepalingen in de Algemene plaatselijke verordening is tot op heden niet geformaliseerd. Dit houdt in dit geval concreet in dat deze functionarissen uitsluitend kunnen optreden als er sprake is van een redelijk vermoeden dat een strafbaar feit is gepleegd. Toezichthouders kunnen optreden indien er (nog) geen sprake is van een concrete verdenking dat een strafbaar feit gepleegd is
Besluit:
Het college en de burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, besluiten middels het bijgevoegde aanwijzingsbesluit de politiefunctionarissen van de eenheid Midden
Nederland aan te wijzen als toezichthouders zoals bedoeld in artikel 6.2, lid 3 van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) en als zodanig te belasten met het toezicht op de naleving van het bepaalde in artikel 2.44 van de Apv.
 

Portefeuille: Wethouder J.G. den Dunnen

Onderwerp: Jubileumsubsidie Pop & Theaterkoor Expreszo uit Eemnes.
Korte inhoud: Pop & Theaterkoor Expreszo uit Eemnes heeft op 10 april 2014 een subsidie gevraagd van € 1.535,- voor de viering van het 5-jarig jubileum
Besluit: Het college besluit:
1. een subsidie voor een 5-jarig jubileum te weigeren.
2. een eenmalige subsidie te verlenen voor het lustrumconcert op 20
juni 2015 en deze vast te stellen op € 1.100,-
3. de kosten te verantwoorden op de post incidentele subsidies kunst en cultuur 65400011-642504 en te dekken door een onttrekking aan de reserve Gemeenschap, Cultuur en Sport.
 
 

Portefeuille: Wethouder H. Zoetman

 
Onderwerp: Bedrijfsverplaatsing, sloop- en nieuwbouw woning aan de Wakkerendijk 104a
Korte inhoud: Het aannemersbedrijf aan de Wakkerendijk 104a heeft een verzoek ingediend om de bedrijfsverplaatsing te bekostigen met de sloop en nieuwbouw van een woning op de betreffende locatie.
Besluit: Het college besluit geen medewerking te verlenen aan het verzoek om met sloop- en nieuwbouw van een woning aan de Wakkerendijk 104a, de bedrijfsverplaatsing te kunnen bekostigen.