Collegebesluiten 03 februari 2015

Vastgesteld in de vergadering Burgemeester en Wethouders van dinsdag 10 februari 2015.

 
Aanwezig:
de heer J. den Dunnen, wethouder
de heer H. Zoetman, wethouder
de heer N.L. Rood, wethouder
de heer P.H. van Dijk, secretaris
 
Afwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
 
 
Onderwerp - Vaststellen besluitenlijst week 5
Besluit  De besluitenlijst van week 5 wordt ongewijzigd vastgesteld en de daarbij genomen besluiten worden bekrachtigd.
 

Portefeuille Burgemeester R. van Benthem RA

Onderwerp: Zienswijze Eemnes Kadernota 2016 VRU
Korte inhoud: Jaarlijks wordt de begroting van de VRU vastgesteld, op basis van de Kadernota. Op grond van de Wet veiligheidsregio's (Wvr) is de VRU verplicht de deelnemende gemeenten input te laten leveren op de kadernota, door het opstellen van een zienswijze. De gemeenteraad wordt nu gevraagd een zienswijze vast te stellen met betrekking tot de Kadernota.
Besluit: Het college besluit de volgende zienswijze op de Kadernota 2016 VRU ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad:
- inhoudelijk heeft de raad geen opmerkingen bij de Kadernota 2016, de uitgangspunten sluiten goed aan bij de wijzigingen die in 2014 zijn ingezet;
- ten aanzien van de indexering stelt de gemeenteraad zich op het standpunt dat deze gekoppeld dient te zijn aan de ontwikkelingen van het gemeentefonds. De gemeenteraad acht het wenselijk het trap-op-trap-af-principe te hanteren, deze ontbreekt in de Kadernota 2016 VRU;
- de gemeenteraad neemt met instemming en waardering kennis van het voornemen om de opgelegde taakstelling van 10% te realiseren. De gemeenteraad vraagt hierbij om bewaking van het behalen van deze doelstelling;
- de gemeenteraad neemt met instemming kennis van de vastgestelde interne rekenrente van 4,1%, waarbij de gemeenteraad de VRU verzoekt de mogelijkheid tot herfinanciering te onderzoeken gezien de hoogte van de rente. Hierbij wijst de gemeenteraad op de mogelijkheid om een lening eerst bij gemeenten aan te bieden in plaats van een financiering bij banken aan te trekken.
Verder besluit het college de concept zienswijze alvast toe te zenden aan de deelnemende gemeenten.
 
Onderwerp: Voorstel over sluiting na de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen op 19 maart 2015.
Korte inhoud: Op 18 maart 2015 zijn er de verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschappen. Gelet op de werkzaamheden die door diverse medewerksters van burgerzaken moeten worden uitgevoerd stellen wij voor de loketten op de dag na de verkiezingen te sluiten. Alleen de burgerlijke stand op 19 maart 2015 te openen van 11.00 uur tot 12.00 uur voor eventuele aangifte
Besluit: Het college besluit op donderdag 19 maart 2015 de loketten burgerzaken te sluiten en alleen tussen 11.00 uur en 12.00 uur te openen voor aangiftes van de burgerlijke stand.
 
Onderwerp: Benoemen voorzitters, stembureauleden en plv. stembureauleden (incl. mandatering) voor de verkiezingen van Provinciale Staten en de verkiezingen van het Waterschap Vallei en Veluwe op 18 maart 2015
Korte inhoud: Ingevolge de Kieswet dienen er voorzitters, leden en plaatsvervangende leden voor de stembureaus te worden benoemd.
Besluit:
Het college besluit:
1.de personen, zoals aangegeven op het rooster, te benoemen;
2.mevrouw M. Rigter-Roodhart, mevrouw W.A. van Raaij en mevrouw C.A. de Veij te mandateren om in spoedeisende gevallen, bijvoorbeeld ziekte van een lid, direct een ander te kunnen benoemen.
 
Onderwerp: Werktijdenregeling 2015
Korte inhoud: Hoofdstuk 3 van de CAR-UWO is zodanig aangepast dat de regeling werktijden moet worden aangepast. De inhoudelijke verandering van de CAR-UWO is vrij laat aangekondigd. Hierdoor is de werkkostenregeling eerst opgepakt (consequenties voor de bedrijfsvoering), de werktijdenregeling kan, zonder consequenties, met terugwerkende kracht vastgesteld worden. De werktijdenregeling is samen met een delegatie OR-leden opgesteld. Het betreft hier de mogelijkheid de werkuren van medewerkers in een groter dagvenster te laten uitvoeren (mits de leidinggevende daarmee akkoord is).
Besluit: Het college besluit:
1. in principe in te stemmen met de Regeling werktijden 2015;
2. de regeling werktijden 2015 vast te stellen. (evt. onder voorbehoud van instemming door de Ondernemingsraad en het Algemeen Bestuur dd. 26 januari jl.)