Collegebesluiten 03 maart 2015

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 10 maart 2015

 
Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer J. den Dunnen, wethouder
de heer H. Zoetman, wethouder
de heer N.L. Rood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

 
Onderwerp - besluitenlijst week 9
Besluit  De besluitenlijsten van week 9 worden ongewijzigd vastgesteld.
 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp:Relatiegeschenken 2014
Korte inhoud: overzicht relatiegeschenken 2014
Besluit: Het college neemt kennis van het overzicht.
 
Onderwerp: Bijdragen ten laste van het budget Representatie
Het college verstrekt een bijdrage van € 400,- t.b.v. de 40e Eemnesser Polderloop t.b.v. Friersdale (i.p.v. een bijdrage bij de  50e keer).
 
Verder doneert het college een bijdrage van € 500 ten behoeve van “kinderen lopen voor water”. (de Eemnesser scholen doen weer mee met het lopen met X-liter water vanaf einde Wakkerendijk tot aan de theetuin. De kinderen laten zich sponsoren cq zamelen geld in voor het goede doel).
 
Onderwerp: Evaluatie Vuurwerk tijdens oud en nieuw
Er heeft een evaluatie plaatsgevonden van de vuurwerkshow tijdens oud en nieuw. Gelet hierop besluit het college om geen centraal georganiseerde vuurwerkshow meer te houden, en daar ook geen financiële bijdrage meer voor te leveren.
 

Portefeuille: wethouder J.G. den Dunnen

Onderwerp: Vaststelling eenmalige subsidie 2014 aan Stichting Eemnes Bruist en subsidieaanvraag 2015.
Korte inhoud: Voor 2014 heeft Stichting Eemnes Bruist een eenmalige subsidie van € 750,- ontvangen die nu op basis van de ingediende verantwoording moet worden vastgesteld. Voor activiteiten in 2015 wordt een subsidie van € 4.250,-gevraagd op basis van een nieuwe begroting en activiteitenplan.
Besluit:  Het college besluit:
1. de eenmalige subsidie aan Eemnes Bruist 2014 vast te stellen op € 750,-;
2. voor activiteiten in 2015 een eenmalige subsidie te betalen van € 4.250,- en deze vast te stellen op basis van een verantwoording;
3. de subsidiekosten ten laste te brengen van het budget Wmo kleinschalige activiteiten 66700020-642597
 
Onderwerp:Convenant inclusieve arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek
Korte inhoud: In het sociaal akkoord (tussen kabinet en sociale partners) van 11 april 2013 hebben het kabinet en werkgevers afgesproken dat ze extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Gemeenten moeten in de 35 arbeidsmarktregio’s invulling geven aan de banenafspraak. Dit doen zij in de zogenaamde Werkbedrijven. Een Werkbedrijf is een bestuurlijk samenwerkingsverband van minimaal sociale partners, UWV en gemeenten. Om invulling te geven aan de verplichtingen van het Werkbedrijf is een convenant opgesteld met daarin samenwerkingsafspraken tussen partijen in de Werkkamer. Dit convenant wordt vrijdag 6 maart ondertekend.
Besluit: Het college besluit:
1. in te stemmen met het convenant ‘Inclusieve Arbeidsmarkt’ (Bijlage I).
2. in te stemmen met de meerjarenbegroting t.b.v de organisatie en uitvoering van de Werkkamer Regio Gooi en Vechtstreek (Bijlage II).
3. wethouder A. Klamer, voorzitter van de Werkkamer Regio Gooi en Vechtstreek, te machtigen om het convenant inclusieve arbeidsmarkt namens het college van B&W te ondertekenen.
 
Onderwerp: Convenant inclusieve arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek
Korte inhoud: In het sociaal akkoord (tussen kabinet en sociale partners) van 11 april 2013 hebben het kabinet en werkgevers afgesproken dat ze extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Gemeenten moeten in de 35 arbeidsmarktregio’s invulling geven aan de banenafspraak. Dit doen zij in de zogenaamde Werkbedrijven. Een Werkbedrijf is een bestuurlijk samenwerkingsverband van minimaal sociale partners, UWV en gemeenten. Om invulling te geven aan de verplichtingen van het Werkbedrijf is een convenant opgesteld met daarin samenwerkingsafspraken tussen partijen in de Werkkamer. Dit convenant wordt vrijdag 6 maart ondertekend.
Besluit: Het college besluit:
1. in te stemmen met het convenant ‘Inclusieve Arbeidsmarkt’ (Bijlage I).
2. in te stemmen met de meerjarenbegroting t.b.v de organisatie en uitvoering van de Werkkamer Regio Gooi en Vechtstreek (Bijlage II).
3. wethouder A. Klamer, voorzitter van de Werkkamer Regio Gooi en Vechtstreek, te machtigen om het convenant inclusieve arbeidsmarkt namens het college van B&W te ondertekenen.
 
Onderwerp: Aanbesteding kunstgrasvelden SV Eemnes
Op 15 december 2014 heeft de raad een principebesluit genomen t.a.v. de aanleg van kunstgrasvelden bij de SV Eemnes. Thans dient gestart te worden met de voorbereidende werkzaamheden, waarmee kosten gemoeid zijn. Een formele begrotingswijziging is echter nog niet vastgesteld.
Besluit: Het college besluit:
1.Vooruitlopend op het formeel beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet door de raad op 23 maart a.s. wordt ingestemd met het starten van de werkzaamheden t.b.v. de aanbesteding.
2. via de ingekomen stukken aan de raad op 23 maart a.s. een formele begrotingswijziging voor te leggen t.b.v. het benodigde voorbereidingskrediet.
 

Portefeuille: wethouder H. Zoetman

Onderwerp: Deelname aan en ondertekening Pact van het IJsselmeergebied
Korte inhoud: Vanuit de Deltacommissie is aan elke gemeente in het IJsselmeergebied een brief gezonden met de vraag om het Pact van het IJsselmeergebied te ondertekenen.
Besluit: Het college gaat akkoord met deelname aan het samenwerkingsmanifest "Pact van het IJsselmeergebied".De burgemeester machtigt de burgemeester van Waterland om namens de gemeente het Pact van het IJsselmeergebied te ondertekenen.
 
Onderwerp:  Rapportage trillingsmeting Laarderweg 51
Het college neemt kennis van de resultaten van het onderzoek.
 

Portefeuille: Wethouder N.L. Rood

Onderwerp:Vaststellen subsidieaanvraag van de Stichting Eemnes opgewekt naar Nul op de meter
Korte inhoud: De Stichting Eemnes opgewekt naar Nul op de meter heeft een investeringssubsidie van € 9.950,-aangevraagd voor het verduurzamen van 200 woningen naar Nul op de Meter. Het college wordt gevraagd een besluit te nemen over het verlenen van deze subsidie zodat het project van start kan gaan
Besluit: Het college besluit het voorstel aan te houden vanwege diverse vragen en opmerkingen.
 

Rondvraag/ Mededelingen

Lenteschoonmaak
Op 21 maart a.s. vindt de lenteschoonmaak plaats. Het college zal hierbij vertegenwoordigd zijn door de burgemeester en wethouder N .Rood (onder voorbehoud). 
 
Persgesprek (12.30 – 13.30 uur)
Met de vertegenwoordiger van de Gooi- en Eemlander vindt het periodiek overleg plaats.