Collegebesluiten 06 januari 2015

Vastgesteld in de vergadering Burgemeester en Wethouders van dinsdag 13 januari 2015.

 
Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer J. den Dunnen, wethouder
de heer H. Zoetman, wethouder
de heer N.L. Rood, wethouder
de heer P.H. van Dijk, secretaris
 
 

Onderwerp - Vaststellen besluitenlijst week 52 (2014)
Besluit  De besluitenlijst van week 52 wordt ongewijzigd vastgesteld en de daarbij genomen besluiten worden bekrachtigd.
 

Portefeuille Burgemeester R. van Benthem RA

Onderwerp: Aanwijzen stembureaus voor de verkiezingen van Provinciale Staten en de verkiezingen van het Waterschap op woensdag 18 maart 2015.
Korte inhoud: Aanwijzen stembureaus voor de verkiezingen van Provinciale Staten en de verkiezingen van het Waterschap op woensdag 18 maart 2015
Besluit:
Het college besluit om de volgende stemdistricten/stembureaus aan te wijzen:
Stembureau 1, De Schoter, Wakkerendijk 66 A, 3755 DD Eemnes
Stembureau 2, de Bongerd, Jhr. C. Roëll-laan 15, 3755 CL Eemnes
Stembureau 3, Brandweerkazerne, Noordersingel 4 A, 3755 EZ Eemnes
Stembureau 4, De Hilt, Hasselaarlaan 1 C, 3755 AV Eemnes
Stembureau 5, Gemeentehuis, Zuidersingel 1, 3755 AZ Eemnes
 

Portefeuille: Wethouder H. Zoetman

Onderwerp: Defintief ontwerp inrichtingsplan calamiteitenroute Ruizendaallaan - Wakkerendijk
Korte inhoud: Om de waterhuishouding en de veiligheid in de Zuidpolder te borgen moet ter plaatse van de Wakkerendijk een Calamiteitenroute en een watergang worden aangelegd. Conform afspraak worden alle ontwerpen van de Zuidpolder CV voorafgaand aan de uitvoering ter vaststelling aangeboden aan het college van B&W. Na vaststelling zal het ontwerp worden gepubliceerd en ter informatie naar de commissie W&R gezonden.
Besluit: Het college besluit het definitieve ontwerp voor de calamiteitenroute en watergang Ruizendaallaan – Wakkerendijk vast te stellen.
 

Rondvraag/Mededelingen

Stand van Zaken collegeprogramma:
Het college bespreekt de voortgang van het collegeprogramma. De secretaris zal dit verwerken in een update van het programma.
 
Persuurtje
Om 14.00 vindt het periodiek overleg plaats met een vertegenwoordiger van de pers