Collegebesluiten 07 april 2015

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 14 april 2015


Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer J. den Dunnen, wethouder
de heer H. Zoetman, wethouder
de heer N.L. Rood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris
 
Vaststellen besluitenlijst week 14
De besluitenlijst van week 14 wordt ongewijzigd vastgesteld.
 
PORTEFEUILLE BURGEMEESTER
 
Rechtmatigheid aanbestedingen
Korte inhoud: Met dit voorstel worden eventuele onrechtmatigheden in de aanbestedingen over 2014 afgedekt.
 
Het college besluit:
1. in te stemmen met het repareren van eventuele onrechtmatigheden in de aanbestedingen kleiner dan 50.000 zoals vermeld in Bijlage A;
2. aan de BEL Combinatie opdracht te geven om in plaats van een integrale toetsing een steekproef te doen op de aanbestedingen kleiner dan 50.000 euro en de resultaten
daarvan terug te koppelen aan het college.
 
Activiteiten bouwterrein Zuidpolder d.d. 16 april 2015
Korte inhoud: Op 16 april wordt de eerste sleutel voor Zuidpolder feestelijk overhandigd. Tegelijk vindt een kleinschalige woning- en tuinmarkt plaats in het projectgebied Zuidpolder. Voor dit eenmalige “evenement” is toestemming nodig van het college van burgemeester en wethouders i.v.m. veiligheidsvoorschriften.
 
Het college besluit:
  • toestemming te verlenen voor de woning- en tuinmarkt;
  • voor de activiteiten rondom de oplevering van een aantal woningen d.d. 16 april 2015 in de woonwijk Zuidpolder de in bijlage 1 opgenomen veiligheidsvoorschriften van toepassing te verklaren en de verantwoordelijke personen van de organisatie, i.c. Heijmans, Van Wijnen en de gemeente Eemnes daarvan op de hoogte te stellen.
 
PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN
 
Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking.
Korte inhoud: Het Rijk heeft een aantal regelingen voor personen met een chronische ziekte en/of beperking afgeschaft. Gemeenten hebben de taak en middelen gekregen om een eigen beleid te formuleren voor deze doelgroep.
 
Het college besluit:
1. in te stemmen met het nieuwe beleid voor maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking;
2. het raadsvoorstel aan de raad ter vaststelling voor te leggen;
3. te verzoeken om (te zijner tijd) de uitgewerkte uitvoeringsregels voor te leggen.
 
Stichting Feestcomité Eemnes vraagt subsidie voor de viering van Bevrijdingsdag 2015.
Korte inhoud: Het Feestcomité vraagt voor de 70ste Bevrijdingsdag op 5 mei 2015 met een speciaal programma een subsidie van € 4.500,-
 
Het college besluit:
1. aan het Feestcomité Eemnes een eenmalige subsidie te verlenen en deze vast te stellen op € 4.500,- voor het activiteitenplan Bevrijdingsdag 2015;
2. de kosten te dekken uit het budget kunst en cultuur 65400011 -incidentele subsidies kunst en cultuur 642504;
3. het verlenen van de subsidie mee te nemen in de Zomernota 2015 en overschrijdingen van het budget te dekken door een onttrekking aan de reserve Gemeenschap, Cultuur en Sport;
4. eenzelfde bedrag alvast 5-jaarlijks op te nemen in de meerjarenbegroting.
 
Aanvraag éénmalige subsidie Herdenkingsconcert 4 mei 2015.
Korte inhoud: Muziekcentrum Paul Snoek vraagt € 1.700,- voor een Herdenkingsconcert bij de Dodenherdenking op 4 mei 2015
 
Het college besluit de subsidie te weigeren conform het eerdere besluit van het college (in 2013 heeft het toenmalige college besloten om vanaf 2014 geen subsidie meer toe te kennen). 
 
Subsidieaanvraag Kunst Eemnes voor de atelierroute 2015
Korte inhoud: Voor de 5de keer organiseert Stichting Kunst Eemnes een kunstroute die dit jaar plaatsvindt op 6 september 2015. De gevraagde subsidie bedraagt € 2000,-
 
Het college besluit:
1. een eenmalige subsidie te verlenen aan Stichting Kunst Eemnes voor de atelierroute 2015 en deze subsidie vast te stellen op € 2000,-;
2. de kosten te dekken uit het budget kunst/ incidentele subsidies kunst en cultuur 6.540.0011-642.504.
 
PORTEFEUILLE WETHOUDER H. ZOETMAN
 
Korte toets Rekenkamercommissie Vergunningverlening en Handhaving in de BEL gemeenten
Het college neemt kennis van het rapport, de aanbevelingen en het raadsvoorstel van de Rekenkamercommissie..
 
PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD
 
Rondvraag Dorpsbelang inzake de Wegwijzer / sluiting de Scheper.
Het college stemt in met de beantwoording van de rondvraag.
 
Rondvraag / mededelingen
 
Vergaderstructuur raad en bestuurlijke planning
N.a.v. diverse vragen van raadsleden inzake de voortgang van voorstellen voor mei en juni, in relatie tot de overgang naar de nieuwe structuur, zal de secretaris, in overleg met de griffier, een memo opstellen.
 
Periodiek overleg met de pers (persuurtje).
Met de vertegenwoordiger van de pers vindt het periodiek overleg plaats.