Collegebesluiten 10 februari 2015

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 februari 2015

 

Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer J. den Dunnen, wethouder
de heer H. Zoetman, wethouder
de heer N.L. Rood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris


Onderwerp - Vaststellen besluitenlijst week 6
Besluit: De besluitenlijst van week 6 wordt gewijzigd vastgesteld.

 

Portefeuille: Wethouder Den Dunnen

Onderwerp - Regionale samenwerkingsagenda Gooi- en Vechtstreek, onderdeel Sociaal Domein
 
Besluit:
Het college neemt kennis van de informatieve stukken t.b.v. de commissievergadering d.d. 11 februari a.s.
 
Onderwerp - Structurele formatie team Maatschappelijke ontwikkeling -  Sociaal Domein.
 
Besluit:
Het college heeft de notitie m.b.t. de structurele formatie verkennend besproken. Deze notitie komt volgende week ook aan de orde in het informeel overleg met de colleges van Laren en Blaricum. 
 

Portefeuille: Wethouder Zoetman

Onderwerp - Herziening grondexploitatie Torenzicht/Dorpshart
Jaarlijks dienen de lopende grondexploitaties geactualiseerd te worden.
 
Besluit:
Het college besluit het voorstel aan te houden vanwege enige vraagpunten en gewenste verduidelijking op onderdelen.
 

Portefeuille: Wethouder Rood

Onderwerp - Vaststellen gebiedsaanwijzing op de afvoer van hemelwater en grondwater.
De verordening wordt ingezet om de afvoer van regenwater en grondwater op de drukriolering en vuilwaterriolen te voorkomen. De verordening biedt de gemeente juridisch kader om in te grijpen waar het lozen van hemelwater op het openbare riool tot problemen leidt. Na het vaststellen van een gebiedsaanwijzing op grond van de genoemde verordening, geldt binnen het aangewezen gebied een verbod om hemelwater of grondwater te lozen op het openbare riool. Met de gebiedsaanwijzing wordt aangegeven op welke gebieden in de gemeente het verbod van toepassing is.
 
Besluit:
Het college besluit:
1. de gebiedsaanwijzing, als bedoeld in de Verordening op de afvoer hemelwater en grondwater Eemnes, vast te stellen, conform de in de bijlage toegevoegde
overzichtskaarten;
2. De commissie GROW te informeren over dit aanwijzingsbesluit.