Collegebesluiten 10 maart 2015

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 maart 2015

 
Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer J. den Dunnen, wethouder
de heer H. Zoetman, wethouder
de heer N.L. Rood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

 
Onderwerp - besluitenlijst week 10
Besluit  De besluitenlijst van week 10 wordt gewijzigd vastgesteld.
 

Portefeuille: Wethouder J.G. den Dunnen

Onderwerp: Aanvullende inkoop zorg en ondersteuning 2015 sociaal domein regio Amersfoort
Korte inhoud: Op 12 december 2014 (voorstel 5921) heeft het college van Eemnes een besluit genomen over de inkoop van zorg en ondersteuning Jeugd binnen de regio Amersfoort. Daarna bleek dat er aanvullende inkoop nodig is om op een zorgvuldige manier zorgcontinuïteit te kunnen bieden aan cliënten. Gegeven de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Amersfoort vergt dit een aanvullend besluit van het college
Besluit: Het college besluit in te stemmen met € 6.528 aanvullende inkoop van specialistische jeugdzorg voor Eemnes door de gemeente Amersfoort.
 
Onderwerp:Monitor, werkplan en financiën sociaal domein
Korte inhoud: Bijgaand ontvangt u verschillende stukken over het sociaal domein: • De inhoudelijke voortgangsrapportage over het laatste kwartaal van 2014. • Een werkplan over 2015 • Een raadsinformatiebrief met o.a. een overzicht van de projectbudgetten van 2015. De inhoudelijke voortgangsrapportage bevat een verantwoording over de resultaten die in 2014 zijn bereikt. Het merendeel van de resultaten is volgens plan bereikt. Punten die nog open staan zijn meegenomen in het werkplan voor 2015. Het werkplan 2015 voor het project sociaal domein is primair gericht op het realiseren van de doelen die in de lokale keuzenota zijn benoemd. Net als vorig jaar worden diverse punten samen met de regio en de HBEL opgepakt. Deze zijn verwerkt in een gezamenlijke planning, die nog volgt. De samenwerking met de HBEL wordt intensiever. De raadsinformatiebrief bevat informatie over diverse financiële thema’s, waaronder een overzicht van de budgetten van het project sociaal domein. De overschotten over 2014 worden ingezet voor de voortzetting van het project in 2015. Verder wordt o.a. een toelichting gegeven op het objectief verdeelmodel dat in 2016 ingaat en de budgetten voor de decentralisaties. Informatie over de feitelijke besteding van de budgetten, is nog niet beschikbaar.
Besluit: Het college besluit de inhoudelijke monitor, het werkplan en de financiële raadsinformatiebrieven ter informatie voor te leggen aan de commissie BSM.
 
Onderwerp:Vaststellen zesde begrotingswijziging kunstgrasvelden SV Eemnes.
Korte inhoud: Op 24 november 2014 heeft u het voorstel behandeld over de overdracht van het beheer en onderhoud van de sportvelden van SV Eemnes. U heeft er toen mee ingestemd om twee nieuwe kunstgrasvelden en een extra strook kunstgras aan te leggen en de toplaag van het huidige kunstgrasveld te vervangen. Hiermee gaat een investering gemoeid van € 1.365.000. Uw besluit (24-11-2014) moet verwerkt worden in de begroting, hiervoor is een begrotingswijziging noodzakelijk. Een begrotingswijziging moet vastgesteld worden door de gemeenteraad. Met dit voorstel wordt u gevraagd in te stemmen met de zesde begrotingswijziging en hiermee de middelen in de begroting te verwerken noodzakelijk voor de aanleg en renovatie van de kunstgrasvelden van SV Eemnes. Voor de volledigheid is het oorspronkelijke raadsvoorstel en besluit van 24-11-2014 in de bijlage opgenomen.
Besluit: Het college besluit de raad voor te stellen:
1. een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 81.000,-;
2. in te stemmen met de zesde begrotingswijziging.
 
Onderwerp: Kunstcommissie
Naar aanleiding van de bespreking gisteravond in de commissie BSM besluit het college:
1.de oprichtingsacte van de kunstcommissie in overeenstemming te laten brengen met het destijds genomen collegebesluit tot instelling van de kunstcommissie;
2. hierover de kunstcommissie te informeren en een memo aan de commissie te sturen;
3. de acte ter inzage te leggen voor de raadsleden.
 

Portefeuille: wethouder H. Zoetman

Onderwerp:Extra parkeerplaatsen bij de KringloopwinkelHet college geeft opdracht voor het opstellen van een voorstel voor de uitbreiding met parkeerplaatsen, in een deel van de strook tussen het huidige parkeerterrein en de begraafplaats.
 

Portefeuille: Wethouder N.L. Rood

Onderwerp: Fusienota De Bibliotheek en Bibliotheek Naarden-Bussum
Korte inhoud: Er is een informatiebrief opgesteld waarmee uw college en de raad wordt geïnformeerd over de fusienota De Bibliotheek en Bibliotheek Naarden-Bussum en het vervolgtraject.
Besluit: Het college besluit;
a) kennis te nemen van de informatiebrief fusienota bibliotheek;
b) de informatiebrief fusienota bibliotheek ter inzage te leggen voor de raad.
 
Onderwerp: Schrijfwijzer
Korte inhoud: De ontwikkeling van een stijlboek (schrijfwijzer) is onderdeel van de communicatienota 2014-2016 voor de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. Communicatie heeft dit document opgesteld met richtlijnen voor de algemene schrijfwijze voor de BEL Combinatie en gemeente Eemnes. Voor cijfers, hoofdletters, afkortingen etc, opbouwtips voor teksten en de stijl waarin we schrijven. Samen zijn dit de ingrediënten voor een uniforme en professionele schriftelijke communicatie van de BEL Combinatie en de gemeente Eemnes.
Besluit:Het college besluit kennis te nemen van de Schrijfwijzer als richtlijnen voor de schriftelijke communicatie van de BEL Combinatie en de gemeente Eemnes.
 
Onderwerp: Voorlopig ontwerp (VO) herinrichting Raadhuislaanbuurt fase 3 en 4. (Jhr. C. Roelllaan, Parklaan, Driest en Torenzicht)
Korte inhoud: Op 3 september 2014 is de wijkschouw Raadhuislaanbuurt fase 3 en 4 gehouden. Deze fasen betreffen de herinrichting van de Parklaan, Jhr. C. Roëlllaan (fase 3) en de Driest en een deel van de Torenzicht (fase 4). Op basis van de input van deelnemers van de wijkschouw en de (beleids)uitgangspunten is nu een concept ontwerp voor de herinrichting gemaakt. Het college wordt gevraagd om in te stemmen met het bijgevoegde conceptplan voor de herinrichting.
Besluit: Het college besluit:
1. in te stemmen met het conceptplan (voorlopig ontwerp) voor de herinrichting van de Raadhuislaanbuurt fase 3 en 4 (Parklaan, Jhr. C. Roëlllaan, Driest en Torenzicht);
2. het conceptplan aan de bewoners te presenteren
 
Onderwerp: Gunning bouwrijp maken bedrijventerrein Zuidpolder
Korte inhoud: Op 24 februari jl. heeft de aanbesteding plaatsgevonden van het bouwrijp maken van het bedrijventerrein Zuidpolder. Op basis van de uitkomsten dient nu gegund te worden aan de laagste inschrijver. Na een korte bezwaartermijn kan de uitvoering starten.
Besluit: Het college besluit:
1.de bouwrijp werkzaamheden voor bedrijventerrein Zuidpolder te gunnen aan Knipscheer Infrastructuur BV;
2. Knipscheer Infrastructuur BV en de overige inschrijvers te informeren over het vervolg van de procedure.

Rondvraag/ Mededelingen
-

Periodiek overleg met de OKE/BCE/Belangenver. Zuidbuurt

Met de vertegenwoordigers van de ondernemersver. vindt het periodiek overleg plaats